ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 17    No. 4    August 2007
1
Effects of sintering pressure and temperature on microstructure and tribological characteristic of Cu-based aircraft brake material
XIONG Xiang(熊 翔), SHENG Hong-chao(盛洪超), CHEN Jie(陈 洁),
YAO Ping-ping(姚萍屏)
2
Modeling corrosion behavior of gas tungsten arc welded titanium alloy
M. Balasubramanian, V. Jayabalan, V. Balasubramanian
3
Effect of adding methods of metallic phase on microstructure and thermal shock resistance of Ni/(90NiFe2O4-10NiO) cermets
LAI Yan-qing(赖延清), ZHANG Yong(张 勇), TIAN Zhong-liang(田忠良),
SUN Xiao-gang(孙小刚), ZHANG Gang(张 刚), LI Jie(李 劼)
4
Correlations between IMC thickness and three factors in Sn-3Ag-0.5Cu alloy system
MENG Gong-ge(孟工戈), T. Takemoto, H. Nishikawa
5
Effect of ultrasonic stirring on temperature distribution and grain refinement in Al-1.65%Si alloy melt
LI Jun-wen(李军文), , T. Momono, FU Ying(付 莹),
JIA Zheng(贾 征), Y. Tayu
6
Quantitative calculation of local shear deformation in adiabatic shear band for Ti-6Al-4V
WANG Xue-bin(王学滨)
7
Effect of tube size on electromagnetic tube bulging
LI Zhong(李 忠), LI Chun-feng(李春峰),
YU Hai-ping(于海平), ZHAO Zhi-heng(赵志衡)
8
Isothermal section at 927 ℃ of Cr-Ni-Ti system
TAN Yong-heng(谭永恒), XU Hong-hui(徐洪辉), DU Yong(杜 勇)
9
Effects of titanium coating on property of diamond
ZHANG Xiao-fu(张小福), LU An-xian(卢安贤)
10
Synthesis of γ-LiV2O5/VO2 mixture by thermal lithiation of vanadium (+4, +5) oxides
LI Zhi-you(李志友), CAO Du-meng(曹笃盟), ZHOU Ke-chao(周科朝)
11
Localized corrosion mechanism associated with precipitates containing Mg in Al alloys
REN Wen-da(任文达), , LI Jin-feng(李劲风),
ZHENG Zi-qiao(郑子樵), , CHEN Wen-jing(陈文敬),
12
Diffusion barrier performance of nanoscale TaNx thin-film
ZHOU Ji-cheng(周继承), CHEN Hai-bo(陈海波), LI You-zhen(李幼真)
13
Experimentation and thermodynamic modelling on SrZrO3
GONG Wei-ping(龚伟平), CHEN Teng-fei(陈腾飞), LIU Yong(刘 咏),
LI Da-jian(李大建), JIN Zhan-peng(金展鹏), HUANG Bai-yun(黄伯云)
14
Effect of minor Sc and Zr on superplasticity of Al-Mg-Mn alloys
PENG Yong-yi(彭勇宜), , YIN Zhi-min(尹志民),
NIE Bo(聂 波), , ZHONG Li(钟 利),
15
Effect of crystallization on corrosion resistance of Cu52.5Ti30Zr11.5Ni6 bulk amorphous alloy
TAN Chao-Gui(檀朝桂), JIANG Wen-juan(蒋文娟),
WU Xue-qing(吴学庆), WANG Xiu-feng(王秀锋), LIN Jian-guo(林建国)
16
Growth and corrosion resistance of molybdate modified zinc phosphate conversion coatings on hot-dip galvanized steel
LIN Bi-lan(林碧兰), LU Jin-tang(卢锦堂), KONG Gang(孔 纲), LIU Jun(刘 军)
17
Electrocatalytic properties of Ni-S-Co coating electrode for hydrogen evolution in alkaline medium
YUAN Tie-chui(袁铁锤), LI Rui-di(李瑞迪), ZHOU Ke-chao(周科朝)
18
Electronic structure and physical properties of hcp Ti3Al type alloys
PENG Hong-jian(彭红建), , XIE You-qing(谢佑卿)
19
Effect of substrate temperature on structural properties and photocatalytic activity of TiO2 thin films
ZHAO Lei(赵 磊), LIAN Jian-she(连建设)
20
Macro-microscopic morphology and phase analysis of TiAl-based alloys sheet fabricated by EB-PVD method
ZHANG De-ming(章德铭), CHEN Gui-qing(陈贵清), HAN Jie-cai(韩杰才),
ZHANG Xing-hong(张幸红), YAO Zhen-zhong(姚振中)
21
Controlled synthesis of highly ordered CuO nanowire arrays by template-based sol-gel route
SU Yi-kun(苏轶坤), , , SHEN Cheng-min(申承民), YANG Hai-tao(杨海涛),
LI Hu-lin(力虎林), GAO Hong-jun(高鸿均)
22
Effect of Zr content on quench sensitivity of AlZnMgCu alloys
LIU Sheng-dan(刘胜胆), ZHANG Xin-ming(张新明),
CHEN Ming-an(陈明安), YOU Jiang-hai(游江海), ZHANG Xiao-yan(张小艳)
23
General issues of FEM in backward ball spinning of thin-walled tubular part with longitudinal inner ribs
JIANG Shu-yong(江树勇), REN Zheng-yi(任正义),
WU Bin(吴 滨), WU Gui-xiang(武桂香)
24
Preparation of semi-solid slurry containing fine and globular particles for wrought aluminum alloy 2024
GUO Hong-min(郭洪民), YANG Xiang-jie(杨湘杰)
25
Effect of cerium on microstructure and mechanical properties of Sn-Ag-Cu system lead-free solder alloys
ZHAO Xiao-yan(赵小艳), ZHAO Mai-qun(赵麦群), CUI Xiao-qing(崔小清),
XU Tian-han(许天旱), TONG Ming-xin(仝明信)
26
Failure mechanism of EB-PVD thermal barrier coatings on NiAl substrate
LI He-fei(李合非), GUO Hong-bo(郭洪波), GONG Sheng-kai(宫声凯)
27
Cycle stability of La0.7Mg0.3Ni2.55−xCo0.45Cux (x=0−0.4) electrode alloys
ZHANG Yang-huan(张羊换), , ZHAO Dong-liang(赵栋梁),
LI Bao-wei(李保卫), REN Hui-ping(任慧平),
DONG Xiao-ping(董小平), , WANG Xin-lin(王新林)
28
Preparation of nanocrystal modificator and its modification mechanism
DONG Tian-shun(董天顺), CUI Chun-xiang(崔春翔), LIU Shuang-Jin(刘双进),
YANG Wei(杨 薇), LIU Fu-cai(刘福才)
29
Bioactivity of mica/apatite glass ceramics
FENG Yun-Zhi(冯云枝), WANG Ya-chong(王压冲), TAN Yan-ni(谭燕妮),
LIU Yong(刘 咏), XIAN Qi-jun(向其军), SHENG Xiao-xian(盛小娴)
30
Adsorption of Ag(Ⅰ) on H2TiO3 from aqueous solutions
CHAI Li-yuan(柴立元), WEI Shun-wen(韦顺文),
PENG Bing(彭 兵), LI Zhu-ying(李竹英)
31
Influence of calcination atmosphere on photocatalytic reactivity of K2La2Ti3O10 for water splitting
YANG Ya-hui(杨亚辉), , QIU Guan-zhou(邱冠周),
CHEN Qi-yuan(陈启元), FENG Qi-ming(冯其明), YIN Zhou-lan(尹周澜)
32
Effect of graphite content on electrochemical performance of Sn-SnSb/graphite composite powders
HUANG Ke-long(黄可龙), ZHANG Ge(张 戈), LIU Su-qin(刘素琴)
33
Effects of added Cd on Cd uptake by oilseed rape and pai-tsai co-cropping
LIU Yun-guo(刘云国), YE Fei(叶 菲),ZENG Guang-ming(曾光明),FAN Ting(樊 霆), MENG Lei(孟 蕾), YUAN Hua-shan(袁华山)
34
Spectra of sodium aluminate solutions
MA Shu-hua(马淑花), , ZHENG Shi-li(郑诗礼),
XU Hong-bin(徐红彬), ZHANG Yi(张 懿)
35
A novel recovery technology of trace precious metals from waste water by combining agglomeration and adsorption
ZOU Hua-sheng(邹华生), CHU Zhu-qiang(储著强), LIN Gang(林 岗)
36
Reaction process of monazite and bastnaesite mixed rare earth minerals calcined by CaO-NaCl-CaCl2
WU Wen-yuan(吴文远), BIAN Xue(边 雪), WU Zhi-ying(吴志颖),
SUN Shu-chen(孙树臣), TU Gan-feng(涂赣峰)
37
Adsorption of XSD-296 resin for Cr(Ⅵ)
SHU Zeng-nian(舒增年), DU Rong-jun(杜荣军), WANG Xu(王 旭),
Xiong Chun-hua(熊春华), LI Tao(李 涛)
38
Preparation and properties of Ce0.8Ca0.2O1.8 anode material by glycine-nitrate process
LIU Rong-hui(刘荣辉), , MA Wen-hui(马文会), , WANG Hua(王 华),
YANG Bin(杨 斌), , DAI Yong-nian(戴永年),
39
Degradation of anthraquinone dyes by ozone
LIU Jia-le(刘佳乐), LUO Han-jin(罗汉金), WEI Chao-hai(韦朝海)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9