ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Introduction

The Transactions of Nonferrous Metals Society of China, founded in 1991, superintended by the China Association for Science and Technology, and sponsored by The Nonferrous Metals Society of China, is now published monthly; it mainly contains reports of original research which reflect progress in the field of nonferrous metals science and technology, including mineral processing, extraction metallurgy,with the emphasis on materials science and engineering.

Recent Research Most Viewed

1
Accelerated design of Al-Zn-Mg-Cu alloys via machine learning
Yong-fei JUAN, Guo-shuai NIU, Yang YANG, Zi-han XU, Jian YANG, Wen-qi TANG, Hai-tao JIANG, Yan-feng HAN, Yong-bing DAI, Jiao ZHANG, Bao-de SUN
2
First-principles study of stability of small vacancy clusters in aluminum
Tian-li SU, Xiang-shan KONG, Liang CHEN, Guo-qun ZHAO, Cun-sheng ZHANG
3
Effects of Cu content and heat treatment process on microstructures and mechanical properties of Al-Si-Mg-Mn-xCu cast aluminum alloys
Zhi-hong JIA, Guang-wen ZHOU, Hong-yu ZHOU, Fei LIU, Li-peng DING, Yao-yao WENG, Kai-yun XIANG, Hai-dong ZHAO
4
Damage evolution and destabilization precursors in granite under splitting load at different temperatures
Li-chang WANG, Lu WANG, Meng XU, Wei LONG
5
Flotation behavior of ilmenite using 1,10-phenanthroline as novel collector
Pan CHEN, Jia-yan LIU, Wei-si LI, Ji-hua ZHAI, Yao-hui YANG
6
Simultaneous extraction of metals from nickel concentrate via NH4HSO4 roasting-water leaching process and transformation of mineral phase
Shou-ming DU, Wen-ning MU, Li-ying LI, Shu-zheng SHI, Huan-huan CHEN, Xue-fei LEI, Rui GUO, Shao-hua LUO, Le WANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9