ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 14    No. 6    December 2004
1
Electronic structure of Au-Cu alloys
YU Fang-xin(余方新), XIE You-qing(谢佑卿), NIE Yao-zhuang(聂耀庄),
LI Xiao-bo(李小波), PENG Hong-jian(彭红键), TAO Hui-jin(陶辉锦) 
2
Ultrasonic echo signal fetures of dissimilar material bonding joints
GANG Tie(刚 铁), Yasuo TAKAHASHI
3
Mechanical properties and microstructure
 of Ti-6Al-4V compacts by metal 
injection molding
GUO Shi-bo(郭世柏),  QU Xuan-hui(曲选辉), 
HE Xin-bo(何新波),  DUAN Bo-hua(段柏华)
4
Calculation of temperature distribution in 
adiabatic shear band based on gradient-
dependent plasticity
WANG Xue-bin(王学滨)
5
Model on medium range order in liquid 
Al-Fe alloys
QIN Jing-yu(秦敬玉), QIN Xu-bo(秦绪波), 
WANG Wei-min(王伟民), BIAN Xiufang(边秀房) 
6
Reheating microstructure of refined AZ91D magnesium alloy in semi-solid state
JIANG Ju-fu(姜巨福),  LUO Shou-jing(罗守靖)
7
Localized corrosion of copper alloys in China seawater for 16 years
ZHAO Yue-hong(赵月红),  LIN Le-yun(林乐耘),  CUI Da-wei(崔大为)
8
Laser surface cladding of ZM5 Mg-base alloy with
Al+Y powder
CHEN Chang-jun(陈长军), WANG Dong-sheng(王东生), WANG Mao-cai(王茂才)
9
Effect of low frequency electromagnetic field on microstructures and macrosegregation of horizontal direct chill casting aluminum alloy
ZHAO Zhi-hao(赵志浩), CUI Jian-zhong(崔建忠), DONG Jie(董 杰), 
ZHANG Hai-tao(张海涛), ZHANG Bei-jiang(张北江)
10
Superplasticity of fine-grained AZ31 Mg alloy sheets
YIN De-liang(尹德良), ZHANG Kai-feng(张凯锋), 
WANG Guo-feng(王国峰), HAN Wen-bo(韩文波)
11
Phase-field simulation of dendritic sidebranching induced by thermal noise
ZHU Chang-sheng(朱昌盛), WANG Zhi-ping(王智平), 
JING Tao(荆 涛),  LIU Bai-cheng(柳百成)
12
Characterization of RuO2+SnO2/Ti anodes with high SnO2 concentrations
WANG Xin(王 欣), TANG Dian(唐 电), ZHOU Jing-en(周敬恩)
13
Layered structure of Ni-Al multi-layered metal-intermetallic composites fabricated by in-situ reactions
ZHANG Jiao(张 佼), SUN Bao-de(孙宝德), XIA Zhen-hai(夏振海)
14
Influences of dehydrating process on properties of ATO nano-powders
WU Xiang-wei(吴湘伟), CHEN Zhen-hua(陈振华), HUANG Pei-yun(黄培云)
15
Influence of annealing temperature on electrochemical properties of rapidly quenchedLPC(NiAlMn)4.25Co0.75 hydrogen storage alloy electrodes
ZHENG Qun(郑 群),  CHEN Yun-gui(陈云贵),  WANG Jin-guo(王金国),
TAO Ming-da(陶明大), TANG Ding-xiang(唐定骧),  TU Ming-jing(涂铭旌)
16
Tribological property and wear mechanism of undercooled Ni-Pb monotectic alloys
XIE Hui(谢 辉), YANG Gen-cang(杨根仓), HAO Wei-xin(郝维新),
 LA Pei-qing(喇培清), LIU Wei-min(刘维民), XU Li-jun(许丽君)
17
Cross-sectional analysis on microstructure of plasma-sprayed HA+TiO2 composite coatings on titanium substrate
LÜ Yu-peng(吕宇鹏), LI Mu-sen(李木森), WANG Jian-hua(王建华),
 SUN Rui-xue(孙瑞雪), LI Shi-tong(李士同), ZHU Rui-fu(朱瑞富)
18
Effects of rare earth addition on sintering process and dielectric property of cordierite based glass-ceramics
CHEN Guo-hua(陈国华), LIU Xin-yu(刘心宇)
19
Electrochemical performances and structure characteristic of LiMn2O4-xYx (Y=F, Cl, Br) compounds
CHEN Zhao-yong(陈召勇), ZHU Hua-li(朱华丽), HU Guo-rong(胡国荣),
XIAO Jin(肖 劲), PENG Zhong-dong(彭忠东), LIU Ye-xiang(刘业翔)
20
Modification of computer simulation of normal grain growth
LI Jian(李 剑), LI Shi-chen(李世晨), ZHENG Zi-qiao(郑子樵),
LIU Zu-yao(刘祖耀),  CHEN Da-qin(陈大钦)
21
Structure and tensile/wear properties of microarc oxidation ceramic coatings on aluminium alloy
WEI Tong-bo(魏同波), YAN Feng-yuan(阎逢元), 
LIU Wei-min(刘维民), TIAN Jun(田 军)
22
Corrosive electrochemistry of jamesonite
QIU Guan-zhou(邱冠周), YU Run-lan(余润兰),
HU Yue-hua(胡岳华), QIN Wen-qing(覃文庆)
23
Electrochemical flotation of ethyl xanthate-pyrrhotite system
ZHANG Qin(张 芹), HU Yue-hua(胡岳华), 
GU Guo-hua(顾帼华), NIE Zhen-yuan(聂珍缓)
24
Effect of NiO content on corrosion behaviour of Ni-xNiO-NiFe2O4 cermets in Na3AlF6-Al2O3 melts
LI Jie(李 劼), DUAN Hua-nan(段华南), LAI Yan-qing(赖延清),
 TIAN Zhong-liang(田忠良), LIU Ye-xiang(刘业翔)
25
XPS characteristics of sulfur of bio-oxidized arsenic-bearing gold concentrate and changes of surface nature of  bio-oxidation residue
YANG Hong-ying(杨洪英), GONG En-pu(巩恩普), YANG Li(杨 立),
CHEN Gang(陈 刚), FAN You-jing(范有静), 
ZHAO Yu-shan(张玉山), LÜ Jiu-ji(吕久吉)
26
Phase diagram prediction of systems Mn(NO3)2-
M(NO3)n-H2O(M=Ca, Mg and Li) with 
modified BET-model
ZENG De-wen(曾德文), FAN Shuan-shi(樊栓狮), CHEN Si-hai(陈四海)
27
Recovery of gallium from phosphorus industry flue
XU Ke(许 可), DENG Tong(邓 彤), DAI Yu-jie(戴玉杰), WANG Jing(王 静)
28
Synthesis and reaction behavior of calcium silicate hydrate in basic system
LIU Gui-hua(刘桂华), HE Qiang(贺 强), LI Xiao-bin(李小斌),
PENG Zhi-hong(彭志宏),  ZHOU Qiu-sheng(周秋生)
29
Preparation of high-purity bismuth by sulphur deleadization in vacuum distillation
XIONG Li-zhi(熊利芝), HE Ze-qiang(何则强), LIU Wen-ping(刘文萍),
MA Cheng-jin(麻成金), DAI Yong-nian(戴永年)
30
Catalytic mechanism of Cu(p-OTs)2/ethanolamine as mimetic enzyme
SONG Ji-guo(宋继国), SHEN Pei-kang(沈培康)
31
Mathematical simulation of gas induced bath flow in drained aluminum reduction cell
LI Xiang-peng(李相鹏), LI Jie(李 劼), LAI Yan-qing(赖延清),
ZHAO Heng-qin(赵恒勤), LIU Ye-xiang(刘业翔)
32
Coupling leaching of sphalerite concentrate
PENG Peng(彭 鹏), XIE Hui-qin(谢惠琴), LU Li-zhu(卢立柱)
33
Photocatalytic properties of TiO2 bonded active carbon composites prepared by SOL-GEL
LI You-ji(李佑稷), LI Xiao-dong(李效东),
LI Jun-wen(李君文),  YIN Jing(尹 静)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9