ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 16    No. 4    August 2006
1
Hydrogen desorption kinetics of amorphous Mg0.9Ti0.1Ni1−xPdx(x=0, 0.05, 0.1 and 0.15) electrode alloys
TIAN Qi-feng(田琦峰), ZHANG Yao(张 耀), TAN Zhi-cheng(谭志诚),
XU Fen(徐 芬), SUN Li-xian(孙立贤), YUAN Hua-tang(袁华堂)
2
Structure simulation in unidirectionally solidified turbine blade by dendrite envelope tracking model (Ⅱ): model validation and defects prediction
WANG Tong-min(王同敏), SU Yan-qing(苏彦庆),
GUO Jing-jie(郭景杰), I. OHNAKA, H. YASUDA
3
Parameters affecting microsegregation in phase-field simulation
ZHU Chang-sheng(朱昌盛), WANG Zhi-ping(王智平),
JING Tao(荆 涛), XIAO Rong-zhen(肖荣振)
4
Effects of Ag addition on mechanical properties and microstructures of Al-8Cu-0.5Mg alloy
SONG Min(宋 旼), CHEN Kang-hua(陈康华), HUANG Lan-ping(黄兰萍)
5
Pseudo-semi-solid thixoforging of cup shell with Al/Al2O3
LUO Shou-jing(罗守靖), CHENG Yuan-sheng(程远胜), WANG Peng-xiang(王鹏翔)
6
Martensitic and magnetic transformation of Co41Ni32Al24Sb3 and Co41Ni32Al27 alloys
XU Guo-fu(徐国富), YIN Zhi-min(尹志民), LUO Feng-hua(罗丰华),
MOU Shen-zhou(牟申周), K.OIKAWA
7
Microstructure evolution of Cu-Pb monotectic alloys during directional solidification
CUI Hong-bao(崔红保), GUO Jing-jie(郭景杰), SU Yan-qing(苏彦庆),
DING Hong-sheng(丁宏生), WU Shi-ping(吴士平), BI Wei-sheng(毕维生),
XU Da-ming(徐达鸣), FU Heng-zhi(傅恒志)
8
Synthesis and electrochemical properties of SnO2-CuO nanocomposite powders
MA Ming-you(麻明友), HE Ze-qiang(何则强), XIAO Zhuo-bing(肖卓炳),
HUANG Ke-long(黄可龙), XIONG Li-zhi(熊利芝), WU Xian-ming(吴显明)
9
Fractal analysis of crack paths in Al2O3-TiC-4%Co composites
LI Jing(李 静), YIN Yan-sheng(尹衍升),
LIU Ying-cai(刘英才), MA Lai-peng(马来鹏)
10
Effects of rapid quenching on microstructures and electrochemical properties of La0.7Mg0.3Ni2.55Co0.45Bx(x=0−0.2) hydrogen st
ZHANG Yang-huan(张羊换), DONG Xiao-ping(董小平), WANG Guo-qing(王国清),
GUO Shi-hai(郭世海), REN Jiang-yuan(任江远), WANG Xin-lin(王
11
Tensile and high-cycle fatigue properties of spray formed Al10.8Zn2.9Mg1.9Cu alloys after two-stage aging treatment
WANG Zi-xing(王资兴), ZHANG Yong-an(张永安), ZHU Bao-hong(朱宝宏),
LIU Hong-wei(刘红伟), WANG Feng(王 锋), XIONG Bai-qing(熊柏青)
12
Physics characteristic of coupling arc of
twin-tungsten TIG welding
ZHANG Guang-jun(张广军), LENG Xue-song(冷雪松), WU Lin(吴 林)
13
Electron beam welding of SiCp/LD2 composite
CHEN Mao-ai(陈茂爱), WU Chuan-song(武传松), ZOU Zeng-da(邹增大)
14
Effects of precoating and calcination on microstructure of 3D silica fiber reinforced silicon nitride based composites
QI Gong-jin(齐共金), ZHANG Chang-rui(张长瑞), HU Hai-feng(胡海峰)
15
Synthesis and room temperature ionic conductivity of nano-LaF3 bulk material
WU Da-xiong(吴大雄), WU Xi-jun(吴希俊), LÜ Yan-fei(吕燕飞), WANG Hui(王 晖)
16
Crystallization of Mg-based bulk metallic glass
CHEN Gang(陈 刚), M. FERRY
17
Simulation on temperature field of TIG welding of copper without preheating
LEI Yu-cheng(雷玉成), YU Wen-xia(郁雯霞),
LI Cai-hui(李彩辉), CHENG Xiao-nong(程晓农)
18
Formation of texture of Ni48Mn31Ga21 polycrystalline alloy by thermal simulation pack rolling technology
LU Bin(卢 斌), WANG Hua-bin(王花宾),
LIU Yan(刘 岩), LIU Ji-xuan(刘吉轩), WANG Hong-lei(王洪磊)
19
Electric properties stability of NbO anode for new electrolytic capacitor
LI Jian(李 荐), YI Dan-qing(易丹青),
WEN Jun-jie(温俊杰), ZHONG Hui(钟 辉), LIU Hui-qun(刘会群)
20
Reaction mechanism in high Nb containing TiAl alloy by elemental powder metallurgy
WANG Yan-hang(王衍行), LIN Jun-pin(林均品), HE Yue-hui(贺跃辉),
WANG Yan-li(王艳丽), LIN Zhi(林 志), CHEN Guo-liang(陈国良)
21
Rheological and diffusion behaviours of Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5 bulk metallic glass around glass transition
WANG Jing-feng(王敬丰), HU Yao-bo(胡耀波),
QIN Bin(覃 彬), LIU Tian-mo(刘天模), PAN Fu-sheng(潘复生)
22
Absorption and fluorescence spectra of gallium phosphide(GaP) nanoparticles
YUE Long-yi(岳龙义), ZHANG Zhao-chun(张兆春), CHEN Xu(陈 旭)
23
High temperature performance of arc-sprayed aluminum bronze coatings for steel
ZHANG Zhong-li(张忠礼), LI De-yuan(李德元), WANG Shui-yong(王水勇)
24
Novel preparation of big bulk-nanocrystalline Cu in  large quantities
CHU Guang(楚 广), TANG Yong-jian(唐永建),
LIU Wei(刘 伟), YANG Tian-zu(杨天足)
25
Effect of frictions on cross section quality of thin-walled tube NC bending
YANG He(杨 合), GU Rui-jie(谷瑞杰), ZHAN Mei(詹 梅), LI Heng(李 恒)
26
Initial atmospheric corrosion of zinc in presence of Na2SO4 and (NH4)2SO4
QU Qing(屈 庆), LI Lei(李 蕾), BAI Wei(白 玮), YAN Chuan-wei(严川伟)
27
TiC/AZ91D composites fabricated by in situ reactive infiltration process and its tensile deformation
WANG Ji-jie(王继杰), GUO Jin-hua(郭金花), CHEN Li-qing(陈礼清)
28
Molecular dynamics simulation of ion selectivity traits of nickel hexacyanoferrate thin films
HAO Xiao-gang(郝晓刚), YU Qiu-ming, JIANG Shao-yi, D. T. SCHWARTZ
29
Atomic states and properties of Ru-electrocatalyst
PENG Hong-jian(彭红建), XIE You-qing(谢佑卿),WEI De-liang(魏得良)
30
Relaxations and bonding mechanism of arsenic in-situ impurities in MCT: first-principles study
 Sun Li-zhong(孙立忠), Zhong Xiang-li(钟向丽),
Wang Jin-bin(王金斌), Chen Xiao-shuang(陈效双), Lu Wei(陆 卫)
31
Effect of external stress on phase diagrams and dielectric properties of epitaxial ferroelectric thin films grown on orthorhombic substrates
LÜ Ye-gang(吕业刚), DENG Shui-feng(邓水凤),
GONG Lun-jun(龚伦军), YANG Jian-tao(杨建桃)
32
Effect of pre-aging on precipitation behavior of Al-1.29Mg-1.22Si-0.68Cu-0.69Mn-0.3Fe-0.2Zn-0.1Ti alloy
LIU Hong(刘 宏), CHEN Yang(陈 扬), ZHAO Gang(赵 刚),
LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左 良)
33
Fracture behaviors of AZ80 magnesium alloy during multiple forging processes
GUO Qiang(郭 强), YAN Hong-ge(严红革), CHEN Zhen-hua(陈振华), ZHANG Hui(张 辉)
34
Ferrous ion oxidation by Thiobacillus ferrooxidans immobilized on activated carbon
ZHOU Ji-kui(周吉奎), QIN Wen-qing(覃文庆),
NIU Yin-jian(钮因健), LI Hua-xia(李花霞)
35
Immobilization of Acidithiobacillus ferrooxidans and ferric iron production
ZHOU Hong-bo(周洪波), LIU Xi(刘 晰),
QIU Guan-zhou(邱冠周), LIU Jian-she(柳建设), CHEN Xin-hua(陈新华)
36
Microbial leaching of marmatite by Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans
WANG Jun(王 军), QIU Guan-zhou(邱冠周),
QIN Wen-qing(覃文庆), ZHANG Yan-sheng(张雁生)
37
Interaction between pyrite and cysteine
LIU Jian-she(柳建设), WANG Zhao-hui(王兆慧),
LI Bang-mei(李邦梅), ZHANG Yan-hua(张艳华)
38
Phenomena in late period of seeded precipitation of sodium aluminate solution
LI Xiao-bin(李小斌), FENG Gang-tao(冯港涛),
ZHOU Qiu-sheng(周秋生), PENG Zhi-hong(彭志宏), LIU Gui-hua(刘桂华)
39
Sulfuric acid recovery from rare earth sulphate solutions by diffusion dialysis
TANG Jian-jun(唐建军), ZHOU Kang-gen(周康根), ZHANG Qi-xiu(张启修)
40
Recycle and synthesis of LiCoO2 from incisors bound of Li-ion batteries
LIU Yun-jian(刘云建), HU Qi-yang(胡启阳),
LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴), GUO Hua-jun(郭华军)
41
Numerical simulation of temperature field during gas preheating and start-up of drained aluminum reduction cell
ZHOU Ping(周 萍), WANG Zhi-qi(王志奇), ZHOU Nai-jun(周乃君)
42
Interposition fixing structure of TiO2 film deposited on activated carbon fibers
FU Ping-feng(傅平丰), LUAN Yong(栾 勇), DAI Xue-gang(戴学刚)
43
Results from 100 h electrolysis testing of NiFe2O4 based cermet as inert anode in aluminum reduction
LAI Yan-qing(赖延清), TIAN Zhong-liang(田忠良),
LI Jie(李 劼), YE Shao-long(叶绍龙), LI Xin-zheng(李新征), LIU Ye-xiang(刘业翔)
44
Intelligent optimal control for lead-zinc sintering process state
WU Min(吴 敏), XU Chen-hua(徐辰华), DU Yu-xiao(杜玉晓)
45
Effects of mineral loading methods on carbon solution reaction of coal-derived carbon material
YANG Jun-he(杨俊和), WANG Xia(王 霞),
CHENG Shu-hui(陈树晖), LIU Xiao-rong(刘晓荣), FANG Yong-zheng(房永征)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9