ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 20    No. 4    April 2010

Structural Materials

1
Fretting wear of micro-arc oxidation coating prepared on Ti6Al4V alloy
LIN Xiu-zhou(林修洲), ZHU Min-hao(朱旻昊), ZHENG Jian-feng(郑健峰),
LUO Jun(罗 军), MO Ji-liang(莫继良)
2
Deformability and microstructure transformation of PM TiAl alloy prepared by pseudo-HIP technology
ZHANG Wei(张 伟), LIU Yong(刘 咏), LIU Bin(刘 彬), LI Hui-zhong(李慧中), TANG Bei(唐 蓓)
3
Microstructure and mechanical properties of Ti6Al4V powder compacts prepared by magnetic pulse compaction
LI Min(李 敏), YU Hai-ping(于海平), LI Chun-feng(李春峰)
4
Recrystallized microstructural evolution of UFG copper prepared by asymmetrical accumulative rolling-bonding process
WANG Jun-li(王军丽), SHI Qing-nan(史庆南), QIAN Tian-cai(钱天才),
WANG Shao-hua(王绍华), YANG Xi-kun(杨喜昆)
5
Superplasticity-like creep behavior of coarse grained ternary Al alloys
QIAO Jun(乔 军), E. M. TALEFF
6
Mechanical properties and fracture mechanisms ofaluminum matrix composites reinforced by Al9(Co,Ni)2 intermetallics
CHENG Su-ling(程素玲), YANG Gen-cang(杨根仓), ZHU Man(朱 满),
WANG Jin-cheng(王锦程), ZHOU Yao-he(周尧和)
7
Microstructure of in situ Al3Ti/6351Al composites fabricated with electromagnetic stirring and fluxes
LI Gui-rong(李桂荣), WANG Hong-ming(王宏明), ZHAO Yu-tao(赵玉涛),
CHEN Deng-bin(陈登斌), CHEN Gang(陈 刚), CHENG Xiao-nong(程晓农)
8
Comparison of as-cast microstructure, tensile and creep properties for Mg-3Sn-1Ca and Mg-3Sn-2Ca magnesium alloys
YANG Ming-bo(杨明波), CHENG Liang(程 亮), PAN Fu-sheng(潘复生)
9
Oxidation behavior of CVI, MSI and CVI+MSI C/SiC composites
YAN Zhi-qiao(闫志巧), CHEN Feng(陈 峰), XIONG Xiang(熊 翔),
XIAO Peng(肖 鹏), ZHANG Hong-bo(张红波), HUANG Bai-yun(黄伯云)

Functional Materials

10
Desorption behaviour and microstructure change of nanostructured hydrided AZ31 Mg alloy powders
WANG Heng(王 珩), HU Lian-xi(胡连喜), YUAN Yuan(袁 媛), WANG Er-de(王尔德)
11
Microstructures of ultra-fine grained FeCoV alloys processed by ECAP plus
cold rolling and their evolutions during tempering
WU Lai-zhi(伍来智), CHEN Jun(陈 军), DU Zhong-ze(杜忠泽), WANG Jing-tao(王经涛)
12
Structures and electrochemical performances of La0.75−xZrxMg0.25Ni3.2Co0.2Al0.1 (x=0−0.2) electrode alloys prepared by mel
ZHANG Yang-huan(张羊换), ZHAO Dong-liang(赵栋梁), SHI Yan-chun(师颜春),
QI Yan(祁 焱), GUO Shi-hai(郭世海), WANG Xin-lin(王新林
13
Electrochemical performance of carbon nanotube-modified LiFePO4 cathodes for Li-ion batteries
CHEN Zhao-yong(陈召勇), ZHU Hua-li(朱华丽), ZHU Wei(朱 伟),
ZHANG Jian-li(张建利), LI Qi-feng(李奇峰)
14
Electrochemical performance of Al-substituted Li3V2(PO4)3 cathode materials synthesized by sol-gel method
ZHANG Bao(张 宝), LIU Jie-qun(刘洁群), ZHANG Qian(张 倩), LI Yan-hong(李艳红)
15
Fabrication of ultrahigh density ZnO-Al2O3 ceramic composites by slip casting
SUN Yi-hua(孙宜华), XIONG Wei-hao(熊惟皓), LI Chen-hui(李晨辉)
16
Preparation and characterization of Fe/SiO2 core/shell nanocomposites
YUAN Ming-liang(袁明亮), TAO Jia-hua(陶加华), YAN Guan-jie(闫冠杰),
TAN Mei-yi(谭美易), QIU Guan-zhou(邱冠周)
17
Ni nanocomposite films formed by Ni nanowires embedded in Ni matrix using electrodeposition
ZHOU Zhao-feng(周兆锋), PAN Yong(潘 勇), LEI Wei-xin(雷维新)
18
Effect of Sn4+ content on properties of indium tin oxide nanopowders
XU Bao-qiang(徐宝强), FENG Rui-kang(冯瑞康), YANG Bin(杨 斌), DENG Yong(邓 勇)

Computational Materials Science and Numerical Modelling

19
Thermodynamic assessment of Cu-Cd system
CHEN Xiao-ming(陈小明), LIU Li-bin(刘立斌), ZHANG Li-gang(章立钢),
BO Hong(薄 宏), JIN Zhan-peng(金展鹏)
20
Effect of particle characteristics on deformation of particle reinforced metal matrix composites
ZHANG Peng(张 鹏), LI Fu-guo(李付国)
21
Effect of electromagnetic force on melt induced by traveling magnetic field
SU Yan-qing(苏彦庆), XU Yan-jin(徐严谨), ZHAO Lei(赵 雷), GUO Jing-jie(郭景杰), FU Heng-zhi(傅恒志)
22
Processing map for hot working of SiCp/7075 Al composites
M. RAJAMUTHAMILSELVAN, S. RAMANATHAN, R. KARTHIKEYAN
23
Microscopic phase-field study on aging behavior of Ni75Al17Zn8 alloy
ZHAO Yan(赵 彦), CHEN Zheng(陈 铮), LU Yan-li(卢艳丽), ZHANG Li-peng(张利鹏)
24
Thermodynamic calculation of Er-X and Al-Er-X compounds existing in Al-Mg-Mn-Zr-Er alloy
LIN Shuang-ping(林双平), NIE Zuo-ren(聂祚仁), HUANG Hui(黄 晖),
ZHAN Chun-yao(占春耀), XING Ze-bing(邢泽炳), WANG Wei(王 为)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

25
Evaluation of ecological risk and primary empirical research on heavy metals in polluted soil over Xiaoqinling gold mining region, Shaanxi, China
WU Yao-guo(吴耀国), XU You-ning(徐友宁), ZHANG Jiang-hua(张江华), HU Si-hai(胡思海)
26
Effect of N-substituents on performance of thiourea collectors by density functional theory calculations
LIU Guang-yi(刘广义), ZHONG Hong(钟 宏), XIA Liu-yin(夏柳荫),
WANG Shuai(王 帅), DAI Ta-gen(戴塔根)
27
Flotation of Xinhua molybdenite using sodium sulfide as modifier
YIN Wan-zhong(印万忠), ZHANG Li-rong(张丽荣), Xie Feng
28
Solvent extraction equilibrium of dysprosium(Ⅲ) from nitric acid solutions with 2-ethylhexylphosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester
HUANG Ying, TANAKA Mikiya
29
Gypsum crystallization and potassium chloride regeneration by reaction of calcium chloride solution with potassium sulfate solution or solid
PENG Cui(彭 翠), ZHANG Fu-li(张福利), GUO Zhan-cheng(郭占成)
30
Non-isothermal microwave leaching kinetics and absorption characteristics of primary titanium-rich materials
XIA Hong-ying(夏洪应), PENG Jin-hui(彭金辉), NIU Hao(牛 浩), HUANG Meng-yang(黄孟阳),
ZHANG Zheng-yong(张正勇), ZHANG Ze-
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9