ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 23    No. 1    January 2013

Structural Materials

1
Evolution of globular microstructures during processing of aluminium slurries
Yucel BIROL
2
Residual elastic stress-strain field and geometrically necessary dislocation density distribution around nano-indentation in TA15 titanium alloy
Dong HE, Jing-chuan ZHU, Zhong-hong LAI, Yong LIU, Xia-wei YANG, Zhi-sheng NONG
3
Effect of ruthenium on g′ precipitation behavior and evolution in single crystal superalloys
Li-rong LIU, Tao JIN, Jin-lai LIU, Xiao-feng SUN, Zhuang-qi HU
4
Effects of stress state on texture and microstructure in cold drawing-bulging of CP-Ti sheet
Hong-wei LI, Xia-lu Zhang, Jia-yuan chen, Jin-shan LI
5
Improving in plasticity of orthorhombic Ti2AlNb-based alloys sheet by high density electropulsing
Hui SONG,Zhong-jin WANG, Xiao-dong HE
6
Time-temperature-property curves for quench sensitivity of 6063 aluminum alloy
Hong-ying LI, Cui-ting ZENG, Mao-sheng HAN, Jiao-jiao LIU, Xiao-chao LU
7
Quench sensitivity of 6351 aluminum alloy
Shen-lan LI, Zhi-qi HUANG, Wei-ping CHEN, Zhi-ming LIU, Wen-jun QI
8
Role of particle stimulated nucleation in recrystallization of hot extruded Al 6061/SiCp composites
C. S. RAMESH, R. KESHAVAMURTHY, Praveennath G. KOPPAD, K. T. KASHYAP
9
Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-5Zn-0.63Er alloy
Xian-feng ZHAO, Shu-bo LI, Qing-feng WANG, Wen-bo DU, Ke LIU
10
Influence of Ce addition on microstructure and mechanical properties of high pressure die cast AM50 magnesium alloy
Faruk MERT, Ahmet ?ZDEMIR, Karl Ulrich KAINER, Norbert HORT
11
Effects of technical parameters of continuous semisolid rolling on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn alloy
Ren-guo GUAN, Zhan-yong ZHAO, Run-ze CHAO, Hong-liang ZHAO, Chun-ming LIU
12
Microstructure and properties of electronic packaging box with high silicon aluminum-base alloy by semi-solid thixoforming
Qi-jin JIA, Jun-you LIU, Yan-xia LI, Wen-shao WANG
13
Effects of stabilizing heat treatment on microstructures and creep behavior of Zn-10Al-2Cu-0.02Ti alloy
Gao-yong LIN, Rui ZHANG, Li WANG, Yu-xia LEI, Jia-jian HE
14
Effect of electrodes and thermal insulators on grain refinement by electric current pulse
Zhen-xing YIN, Dong LIANG, Yu-e CHEN, Yu-feng CHENG, Qi-jie ZHAI

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

28
Environmental availability and ecological risk assessment of heavy metals in zinc leaching residue
Xiao-bo MIN, Xian-de XIE, Li-yuan CHAI, Yan-jie LIANG, Mi LI, Yong KE  
29
Bio-dissolution of Cu, Mo and Re from molybdenite concentrate using mix mesophilic microorganism in shake flask
H. ABDOLLAHI, S. Z. SHAFAEI, M. NOAPARAST, Z. MANAFI, N. ASLAN
30
Interaction mechanism of Cu2+, Fe3+ ions and extracellular polymeric substances during bioleaching chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC2370
Run-lan YU, Jing LIU, An CHEN, Dai-li ZHONG, Qian LI, Wen-qing QIN, Guan-zhou QIU, Guo-hua GU
31
Influence of copper ions and calcium ions on adsorption of CMC on chlorite
Qi-ming FENG, Bo FENG, Yi-ping LU
32
Effective adsorption of sulfate ions with poly(m-phenylenediamine) in aqueous solution and its adsorption mechanism
Pei-lun Sang, Yun-yan Wang, Li-yuan Zhang, Li-yuan Chai, Hai-ying Wang
33
Synthesis of Li+ adsorbent (H2TiO3) and its adsorption properties
Xi-chang SHI, Zhi-bing ZHANG, Ding-fang ZHOU, Li-fen ZHANG, Bai-zhen CHEN, Liang-liang YU
34
Thermodynamic behavior and morphology of impurities in metallurgical grade silicon in process of O2 blowing
Ji-jun WU, Wen-hui MA, Yan-long LI, Bin YANG, Da-chun LIU, Yong-nian DAI
35
Thermodynamics study on leaching process of gibbsitic bauxite by hydrochloric acid
Ai-chun ZHAO, Yan LIU, Ting-an ZHANG, Guo-zhi Lü, Zhi-he DOU
36
Measurement of binary phase diagram of Cu2S-MoS2 system
Xing-yu CHEN, Zhong-wei ZHAO, Ming-ming HAO, Xu-heng LIU
37
Mechanism of mechanical activation for spontaneous combustion of sulfide minerals
Fu-qiang YANG, Chao WU
38
Preparation of TiCl4 with multistage series combined fluidized bed
Zhang-fu YUAN, Yuan-qing ZHU, Liang XI, Shao-feng XIONG, Bing-sheng XU
39
Solidification process and microstructure evolution of bulk undercooled Co-Sn alloys
Li LIU, Xiao-li MA, Qi-sen HUANG, Jin-fu LI, Xian-hua CHENG, Yao-he ZHOU
40
Production of Al-B master alloys by mixing KBF4 salt into molten aluminum
Qing-liang WANG, Hong-sheng ZHAO, Zheng-guang LI, Li SHEN, Jiu-zhou ZHAO
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9