ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 27    No. 1    January 2017

Structural Materials

1
Effects of non-isothermal annealing on microstructure and mechanical properties of severely deformed 2024 aluminum alloy
Saeed KHANI MOGHANAKI, Mohsen KAZEMINEZHAD
2
Effects of weld reinforcement on tensile behavior and mechanical properties of 2219-T87 aluminum alloy TIG welded joints
Guo-qing WANG, Quan LI, Yan-jun LI, Ai-ping WU, Nin-xu MA, Dong-yang YAN, Hui-qiang WU
3
Microstructure analysis and mechanical characteristics of tungsten inert gas and metal inert gas welded AA6082-T6 tubular joint: A comparative study
E. R. IMAM FAUZI, M. S. CHE JAMIL, Z. SAMAD, P. MUANGJUNBUREE
4
Fabrication and performance evaluation of dissimilar magnesium-aluminium alloy multi-seam friction stir clad joints
A. K. LAKSHMINARAYANAN; V. E. ANNAMALAI
5
Influence of tool pin design on properties of dissimilar copper to aluminum friction stir welding
Kush P. MEHTA, Vishvesh J. BADHEKA
6
Corrosion pathways in aluminium alloys
U. DONATUS, G. E. THOMPSON, J. A. OMOTOYINBO, K. K. ALANEME, S. ARIBO, O. G. AGBABIAKA
7
Precipitation behavior of 14H LPSO structure in single 18R phase Mg-Y-Zn alloy during annealing at 773 K
Huan LIU, Kai YAN, Jing-li YAN, Feng XUE, Jia-peng SUN, Jing-hua JIANG, Ai-bin MA
8
Effects of extrusion and heat treatments on microstructure and mechanical properties of Mg-8Zn-1Al-0.5Cu-0.5Mn alloy
Shao-zhen ZHU, Tian-jiao LUO, Ting-an ZHANG, Yun-teng LIU, Yuan-sheng YANG
9
Production and mechanical properties of nano SiC particle reinforced Ti-6Al-4V matrix composite
G. SIVAKUMAR, V. ANANTHI, S. RAMANATHAN
10
Stitch welding of Ti-6Al-4V titanium alloy by fiber laser
Cui LI, Bin LI, Ze-feng WU, Xiao-yong QI, Bing YE, Ai-hua WANG

Functional Materials

11
Effect of La on arc erosion behaviors and oxidation resistance of Cu alloys
Hai-yan LI, Xuan ZHOU, Xue-qiong LU, Ya-ping WANG
12
Beryllium-distribution in metallic glass matrix composite containing beryllium
Zhen-xi GUO, Yong-sheng WANG, Lu-jun ZHU,Yue-fei ZHANG, Zhen-hua ZHANG, Xiao-xing KE, Jun-pin LIN, Guo-jian HAO, Ze ZHANG, Man-ling SUI
13
Compressive properties and energy absorption characteristics of open-cell nickel foams
Su-feng FAN, Tao ZHANG, Kun YU, Hong-jie FANG, Han-qing XIONG, Yi-long DAI, Jia-ji MA, Da-yue JIANG, Hua-long ZHU
14
Structure and properties of micro-arc calcium phosphate coatings on pure titanium and Ti-40Nb alloy
Yurii SHARKEEV, Ekaterina KOMAROVA, Maria SEDELNIKOVA, Ze-ming SUN, Qi-fang ZHU, Jing ZHANG, Tatiana TOLKACHEVA, Pavel UVARKIN
15
Coating titanium on carbon steel by in-situ electrochemical reduction of solid TiO2 layer
Zuo-an XIAO, Di-yong TANG, Jin-hang FAN, Wei XIAO, Di-hua WANG
16
Synthesis of porous nano/micro structured LiFePO4/C cathode materials for lithium-ion batteries by spray-drying method
Xiao-mei GUAN, Guo-jun LI, Chun-yang LI, Rui-ming REN

Computational Materials Science and Numerical Modelling

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9