ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 28    No. 6    June 2018

Structural Materials

1
Effect of Si addition and applied pressure on microstructure and tensile properties of as-cast Al-5.0Cu-0.6Mn-1.2Fe alloys
Wei-wen ZHANG, Yu-liang ZHAO, Da-tong ZHANG, Zong-qiang LUO, Chao YANG, Yuan-yuan LI
2
Microstructural evolution during unsteady-state horizontal solidification of Al-Si-Mg (356) alloy
J. O. LIMA, C. R. BARBOSA, I. A. B. MAGNO,J. M. NASCIMENTO, A. S. BARROS, M. C. OLIVEIRA, F. A. SOUZA, O. L. ROCHA
3
Effect of Fe-impurity on tribological properties of Al-15Mg2Si composite
A. NADIM, R. TAGHIABADI, A. RAZAGHIAN, M. T. NOGHANI, M. H. GHONCHEH
4
Effect of deformation mode, dynamic recrystallization and twinning on rolling texture evolution of AZ31 magnesium alloys
Li-li GUO, Fumio FUJITA
5
Effect of limestone ores on grain refinement of as-cast commercial AZ31 magnesium alloys
Xuan LIU, Si-qi YIN, Zhi-qiang ZHANG, Qi-chi LE, Ji-lai XUE
6
Isothermal compression behavior and constitutive modeling of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy
Li-li CHANG, Li-wei ZHENG
7
Microstructure and textural evolution during cold rolling and annealing of commercially pure titanium sheet
Na LIU, Ying WANG, Wei-jun HE, Jun LI, Adrien CHAPUIS, Bai-feng LUAN, Qing LIU
8
Fabrication, microstructures and mechanical properties of ZrO2 dispersion-strengthened Q345 steel
Bao-an WANG, Ning WANG, Yu-jing YANG, Hua ZHONG, Ming-zhen MA, Xin-yu ZHANG, Ri-ping LIU

Functional Materials

9
Fabrication of porous FeAl-based intermetallics via thermal explosion
Ya-nan Liu, Zhi Sun, Xiao-ping Cai, Xin-yang Jiao, Pei-zhong Feng
10
Effect of heat treatment on corrosion properties of CuAlNi shape memory alloy
L. VRSALOVI?, I. IVANI?, S. KO?UH, S. GUDI?, B. KOSEC, M. GOJI?
11
Glass formation, thermal and mechanical properties of ZrCuAlNi bulk metallic glasses
C. E. BORJA, I. A. FIGUEROA, O. LOZADA-FLORES, M. ESTRADA, G. A. LARA-RODRíGUEZ, J. A. VERDUZCO
12
Property alterations of Sn-0.6Cu-0.05Ni-Ge lead-free solder by Ag, Bi, In and Sb addition
Kannachai KANLAYASIRI, Rachata KONGCHAYASUKAWAT
13
Effect of WS2 particle size on mechanical properties and tribological behaviors of Cu-WS2 composites sintered by SPS
Jin ZHOU, Chao MA, Xiao KANG, Lei ZHANG, Xin-li LIU
14
Nanosized copper powders prepared by gel-casting method and their application in lubricating oil
Wen-chao CHEN, Ji-gui CHENG, Hui-pei CHEN, Nan-min YE, Bang-zheng WEI, Lai-ma LUO, Yu-cheng WU

Computational Materials Science and Numerical Modelling

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9