ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 32    No. 2    February 2022

Materials Science and Engineering

1
Corrosion resistances of metallic materials inenvironments containing chloride ions: A review
Xian-man ZHANG, Zai-yu CHEN, Hong-feng LUO, Teng ZHOU, Yu-liang ZHAO, Zi-cheng LING
2
Effect of heat treatments on microstructure and mechanical properties of sand cast Al-2Li-2Cu-0.5Mg-0.2Sc-0.2Zr alloy
Jin-shuo ZHANG, Xiao-xiang ZHONG, Liang ZHANG, Guo-hua WU, Wen-cai LIU
3
Microstructures and corrosion behaviors ofAl-6.5Si-0.45Mg-xSc casting alloy
Yu-kun MA, Ming-xing WANG, Ya-nan LIU, Bin CAI
4
Effect of pre-straining on structure and formation mechanism of precipitates in Al-Mg-Si-Cu alloy
Yao-yao WENG, Zhi-hong JIA, Li-peng DING, Jin LIAO, Ping-ping ZHANG, Ya-qi XU, Qing LIU
5
Corrosion and pitting behavior of pure aluminum 1060 exposed toNansha Islands tropical marine atmosphere
Can PENG, Yu-wei LIU, Ming-xiao GUO, Tian-zhen GU,Chuan WANG,Zhen-yao WANG, Cheng SUN
6
Laser-induced combustionjoining of Cf/Al composites and TC4 alloy
Guang-jie FENG, Zhuo-ran LI, Peng HE, Lei SHEN, Zhi ZHOU
7
EnhancedMg/graphene interface adhesion using intermediateMgO layers:First-principles prediction and analysis
Wei-cheng WANG, Jin-long LIU, Han-han ZHAO, Qiu-hong YUAN,Lan LUO, Yong JIANG, Yong LIU
8
Fine-grained Mg-1Mn-0.5Al-0.5Ca-0.5Zn alloy withhigh strength and good ductility fabricated by conventional extrusion
Guang-lin GU, Xiang-nan KE, Fa-ping HU, Shu-jie ZHAO,Guo-bin WEI,Yan YANG, Xiao-dong PENG, Wei-dong XIE
9
Microstructure and properties of Al-coating on AZ31 magnesium alloy prepared by pack-cementation
Jian-jun HU, Jing LIAO, Xian YANG, Jing ZENG, Hui LI, Bo SONG, Hong-bin XU, Ning GUO, Yan JIN
10
Microstructure and mechanical properties of Ti-Nb-Fe-Zr alloys with high strength and low elastic modulus
Qiang LI, Qi HUANG, Jun-jie LI, Qian-feng HE, Masaaki NAKAI, Ke ZHANG, Mitsuo NIINOMI, Kenta YAMANAKA,Akihiko CHIBA, Takayoshi NAKANO
11
Effect of microvoids on microplasticity behavior of dual-phase titanium alloy under high cyclic loading (I): Crystal plasticity analysis
Kai-di LI, Xiao-ning HAN, Bin TANG, Meng-qi ZHANG, Jin-shan LI
12
Formation mechanism and growth kinetics of TiAl3 phase in cold-rolled Ti/Al laminated composites during annealing
Jian-yu Zhang, Yan-hui Wang, Zheng Lü, Qing-an Chen, Ya-yu Chen, He-zong Li
13
Corrosion and tribocorrosion behavior of Ti6Al4V/xTiN composites for biomedical applications
J. CHáVEZ, O. JIMéNEZ, D. BRAVO-BARCENAS, L. OLMOS,F. ALVARADO-HERNáNDEZ, M.A. GONZáLEZ, A. BEDOLLA-JACUINDE, M. FLORES
14
Effect of Ta addition on solidification microstructure andelement segregation of IN617B nickel-base superalloy
Shuang GAO, Zhen-feng SONG, Bo HE, Lan-zhang ZHOU, Jie-shan HOU
15
Biocompatibility of vascular stents manufactured using metal injection molding in animal experiments
Chang SHU, Hao HE, Bo-wen FAN, Jie-hua LI, Tun WANG, Dong-yang LI, Yi-min LI, Hao HE
16
Numerical simulation and experimental verification of large-sized Zr-based bulk metallic glass ring-shaped parts in casting process
Fei-long WANG, Qiu-hong HAO, Peng-fei YU, Yu-jing YANG, Ming-zhen MA, Xin-yu ZHANG, Ri-ping LIU
17
Regeneration of Al-doped LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode material by simulated hydrometallurgy leachate of spent lithium-ion batteries
Fang-cheng LI, Gang ZHANG, Zong-liang ZHANG, Jian YANG, Fang-yang LIU, Ming JIA, Liang-xing JIANG
18
Hydrogen storage properties of magnesium hydride catalyzed byNi-based solid solutions
Jian ZHANG, Liu HE, Yuan YAO, Xiao-jie ZHOU, Li-kun JIANG, Ping PENG
19
Effects of co-precipitation temperature on structure andproperties of La and Ydopedcerium zirconium mixed oxides
Lian-jie ZHANG, Mei-sheng CUI, Hao WANG, Yong-ke HOU,Shi-lei CHEN, Zhi-zhe ZHAI, Zhi-qi LONG, Yong-qi ZHANG
20
Rapid pressure-assisted sinter bonding in air using 200 nm Cu particles and enhancement of bonding strength by successive pressureless annealing
Myeong In KIM, Jong-Hyun LEE

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

21
Failure behavior of horseshoe-shaped tunnel in hard rock underhigh stress:Phenomenon and mechanisms
Hao WU, Guo-yan ZHAO, Shao-wei MA
22
Surface characteristics, collector adsorption, and flotation response of covellite in oxidizing environment
Yong-gang GAN, Rong-dong DENG, Quan-jun LIU
23
Selective depression mechanism of combination of lime andsodium humate on arsenopyrite in flotation separationofZn–As bulk concentrate
Qian WEI, Liu-yang DONG, Cong-ren YANG, Xue-duan LIU, Fen JIAO, Wen-qing QIN
24
Ultrasonic-enhanced selective sulfide precipitation ofcopper ions from copper smelting dust using monoclinic pyrrhotite
Xing-fei ZHANG, Jia YUAN, Jia TIAN, Hai-sheng HAN, Wei SUN, Tong YUE, Yue YANG, Li WANG, Xue-feng CAO, Cheng-long LU
25
Thermodynamic modeling of ZrO2-CaO-TiO2 system
Shi-yu HE, Qi-sheng FENG, Bao-hua DUAN, Guang-yao CHEN, Zhu WU,Chong-he LI, Xiong-gang LU
26
Interaction mechanism between arsenate andfayalite-type copper slag at high temperatures
Da-wei WANG, Zong-wen ZHAO, Zhang LIN, Yan-jie LIANG, Li KANG, Bing PENG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9