ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 32    No. 12    December 2022

Materials Science and Engineering

1
Research progress on microstructure evolution and hot processing maps of high strength β titanium alloys during hot deformation
Liang HUANG, Chang-min LI, Cheng-lin LI, Song-xiao HUI, Yang YU, Ming-jie ZHAO, Shi-qi GUO, Jian-jun LI
2
Effects of Cu content on microstructures and compressive mechanical properties of CNTs/Al-Cu composites
Si-wei LUO, Yue WU, Biao CHEN, Min SONG, Jian-hong YI, Bai-song GUO, Qi-wei WANG, Yong YANG, Wei LI, Zhen-tao YU
3
Simulation of strain induced abnormal grain growth in aluminum alloy by coupling crystal plasticity and phase field methods
Ru-xue LIU, Kai LI, Guo-wei ZHOU, Wei-qin TANG, Yao SHEN, Ding TANG, Da-yong LI
4
Effect of crystal orientations and precipitates on corrosion behavior of Al-Cu-Li single crystals
Feng WEN, Ji-qiang CHEN, Shuang HAN, Zi-xiang ZHOU, Shi-biao ZHONG, Ying-hui ZHANG, Wei-rong LI, Ren-guo GUAN
5
Effect of rolling reduction on deformation mechanism and twinning behavior of WE43 magnesium alloy
Qian-kun LI, Hong YAN, Rong-shi CHEN
6
High specific strength MWCNTs/Mg-14Li-1Al composite prepared by electrophoretic deposition, friction stir processing and cold rolling
Lin XU, Jia-hao WANG, Rui-zhi WU, Chun-bo ZHANG, Hua-jie WU, Le-gan HOU, Jing-huai ZHANG
7
Influence of intermetallic Al-Mn particles on in-situ steam Mg-Al-LDH coating on AZ31 magnesium alloy
Feng LI, Xiang SUN, Liang SONG, M. Bobby KANNAN, Fen ZHANG, Lan-yue CUI, Yu-hong ZOU, Shuo-qi LI, Cheng-bao LIU, Rong-chang ZENG
8
Microstructure and electrical conductivity of electroless copper plating layer on magnesium alloy micro-arc oxidation coating
Tao LI, Zhong-jun LENG, Xi-tao WANG, Shi-fang WANG, Su-qing ZHANG, Yuan-sheng YANG, Ji-xue ZHOU
9
High-throughput determination of mechanical and diffusion properties of Ti–Ta–Fe alloys
Hao-qin LIN, Jin-feng LING, Wei-min CHEN, Yao WANG, Xiao-ke WU, Li-jun ZHANG
10
Diffusion bonding behaviour of β-γ TiAl alloys containing high niobium with Ti interlayer by spark plasma sintering
Qiang GAO, Lai-qi ZHANG, Yi QIAO, Jun-pin LIN
11
Plasma electrolytic oxidation behavior and corrosion resistance of brass in aluminate electrolyte containing NaH2PO4 or Na2SiO3
Yu-lin CHENG, Tian FENG, Jia-hui Lü, Pan-feng HU, Ying-liang CHENG
12
Corrosion evolution of high-temperature formed oxide film on pure Sn solder substrate
Hui ZHAO, Xu SUN, Long HAO, Jian-qiu WANG, Jing-mei YANG
13
CMAS corrosion resistance characteristics of RE50TaxZr50-xO175+0.5x thermal barrier oxides in RE2Zr2O7-RETaO4 systems
Shan-shan GONG, Ming CHEN, Xun-peng HUANG, Fan ZHANG
14
In-situ preparation, modulation and mechanism of refractory metal carbide gradient coating
Quan-cai ZHANG, Hong WAN, Jin-yu GONG
15
3D MoS2/graphene nanoflowers as anode for advanced lithium-ion batteries
Han-bing HE, Zhen LIU, Chao-qun PENG, Jun LIU, Xiao-feng WANG, Jing ZENG
16
Effects of phosphate precursors on morphology and oxygen evolution reaction activity of NiFe (oxy)hydroxide on nickel foams
Ran DUAN, Ye-jun LI, Shu WANG, Yong-gang TONG, Horst-Günter RUBAHN, Gu-fei ZHANG, Wei-hong QI

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

17
Distribution characteristics and environmental risk assessment following metal(loid)s pollution incidents at Southwest China mining site
Zhen-xing WANG, Yun-jun YU, Tian-tian YE, Jiang-chi FEI, Xin-yu SONG, Jian-wei PENG, Yao-yu ZHOU, Hong-hua WU
18
Structure-activity relationships of oxime compounds as flotation collectors by DFT calculations
Yu-xi LU, Shuai WANG, Zhan-fang CAO, Xin MA, Hong ZHONG
19
Adsorption mechanism of styryl phosphonate ester as collector in ilmenite flotation
Yan-ling XU, Kai-hua HUANG, Hong-qiang LI, Wei HUANG, Cheng LIU, Si-yuan YANG
20
Effects of copper ions on dissolution mechanism of marmatite
Xiao-yu MENG, Hong-bo ZHAO, Yi-sheng ZHANG, Shuai WANG, Guo-hua GU, Guan-zhou QIU
21
Thermodynamic modeling of antimony removal from complex resources in copper smelting process
Song-song WANG, Qin-meng WANG, Xue-yi GUO, Qing-hua TIAN, Sheng-li QU, Zhi WANG, Ming-xing HUANG
22
Cyanide removal for ultrafine gold cyanide residues by chemical oxidation methods
Wen-wen HAN, Hong-ying YANG, Lin-lin TONG
23
Application and mechanism of Fenton-like iron-based functional materials for arsenite removal
Qing-wei WANG, Xue-lei YAN, Mei-juan MA, Ben-sheng LI, Zong-run LI, Qing-zhu LI
24
Preparation of magnetic core-shell Ce-doped zirconia and its As(III) adsorption properties
Ming-han DU, Hong YANG, Weng FU, Yan-ling HU, Huan TAO, Jia-xi FAN, Ying LIU, Yu-fan CHEN, Na-er DILI, Xiao-qing LIU
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9