ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 33    No. 1    January 2023

Materials Science and Engineering

1
Additive manufacturing of high-entropy alloy composites: A review
Hamza OSMAN, Lin LIU
2
Effects of Al3(Sc1-xZrx) nano-particles on microstructure and mechanical properties of friction-stir-welded Al-Mg-Mn alloys
Xin-wen ZHU, Ying DENG, Yi LAI, Yi-fan GUO, Zi-ang YANG, Le FU, Guo-fu XU, Ji-wu HUANG
3
New method and mechanism for quickly obtaining quenching sensitivity temperature range of 7055 aluminum alloy
Xiao-fei SHENG, Cun-xiao HE, Ya-juan CHENG, Xiao-xiao RAO, Guo-ai HE
4
Effects of trace Ca addition on microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-Sm-Gd-based alloy
Kai GUAN, Jing-huai ZHANG, Qiang YANG, Bai-shun LI, Rui-zhi WU, Jian MENG
5
Effect of ultrasonic vibration on microstructure and mechanical properties of Mg98Y1.0Ni0.5Al0.5 alloy containing LPSO structure
Shu-lin Lü, Di-jia ZHAO, Xiao-yuan JI, Wei GUO
6
Homogenization treatment of Mg-6Zn-3Sn (wt.%) alloy and its effects on microstructure and mechanical properties
Yan-hui LIU, Ming-long MA, Xing-gang LI, Yong-jun LI, Guo-liang SHI, Jia-wei YUAN, Kui ZHANG
7
Operating slip modes and inhomogeneous plastic deformation of Mg-10Gd-3Y-0.5Zr alloy during compression
Zhi-wei JIANG, Dong-di YIN, You-fu WAN, Ran NI, Hao ZHOU, Jiang ZHENG, Qu-dong WANG
8
Ductile fracture prediction of ZK61M high-strength magnesium alloy sheet during hot deformation process
Liu YANG, Yong-chuan DUAN,Ying-ping GUAN
9
Microstructure evolution, deformation behavior and manufacture design of TiAl matrix composites reinforced with in-situ borides precipitation
Ming-ao LI, Juan LI, Tao ZHOU, Li HU, Lai-xin SHI, Yu-yong CHEN, Li-juan XU, Shu-long XIAO
10
Cyclic oxidation behavior of Nb/Mn/Si alloying beta-gamma TiAl alloys
Peng-xiang ZHAO, Xiao-bing LI, Wei-wei XING, Bo CHEN, Ying-che MA, Kui LIU
11
Effect of electrolyte composition on corrosion behavior and tribological performance of plasma electrolytic oxidized TC4 alloy
Cui-ping YANG, Xian-ze MENG, Xin-ran LI, Zhe-xuan LI, Hao-jie YAN, Lian-kui WU, Fa-he CAO
12
Temperature dependence of compressive behavior and deformation microstructure of a Ni-based single crystal superalloy with low stacking fault energy
Wen-chao YANG, Peng-fei QU, Chen LIU, Kai-li CAO, Jia-run QIN, Hai-jun SU, Jun ZHANG, Cui-dong REN, Lin LIU
13
Optimization of microstructure and properties of laser sintered Ni30Cr25Al15Co15Mo5Ti5Y5 high-entropy alloy coatings via controlling plasma
Xue YAN, Jian-yan XU, Xiang-he GUAN, Bing-yuan HAN, Cheng ZHANG, Zi-ruo CUI, Wen-ping LIANG
14
Hot compressive deformation and microstructural evolution of 60NiTi alloy
Dong CHEN, Qian-ru YANG, Na-chuan YANG, Meng WANG, Qiang XU, Jing-yuan WU, Yan-bin JIANG, Zhou LI, Zhu XIAO, Hai-gen WEI
15
Microstructure characterization of (Sn1-xZnx)57(In0.78Bi0.22)43 low melting point lead-free solder materials
Tian-yu ZHANG, Qing CHENG, Heng-yu ZHU, Qin-qin WEI, Xian-dong XU
16
Domain knowledge aided machine learning method for properties prediction of soft magnetic metallic glasses
Xin LI, Guang-cun SHAN, Hong-bin ZHAO, Chan Hung SHEK
17
Ablation behavior and mechanisms of ZrC-SiC-MoSi2 coated C/C-SiC-ZrC ceramic matrix composites under oxyacetylene torch
Meng-meng SHAO, Zhao-ke CHEN, Xin-shuang WANG, Qing-bo WEN, Xiang XIONG

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

18
Deep exploration of W-Sn and Cu polymetallic deposits in middle Qin-Hang metallogenic belt, South China
Qian-wei DAI, Dan DUAN, Biao LIU, Qian-hong WU, Jia-bin YAN, Hua KONG, She-fa CHEN, Qi ZONG, Yu-yu TANG
19
Influence of sensor array on MS/AE source location accuracy in rock mass
Lin-qi HUANG, Xin WU, Xi-bing LI, Shao-feng WANG
20
Camphor leaf extract as neoteric and environmentally friendly depressant in flotation separation of scheelite and calcite
Zu-chao PAN, Yi-sheng ZHANG, Jun-jie HU, Fen JIAO, Wen-qing QIN
21
Thermal decomposition of Bayan Obo mixed rare earth concentrate under inert atmosphere
De-liang MENG, Xiao-wei HUANG, Zong-yu FENG, Meng WANG, Chao XIA, Yan-yan ZHAO
22
Determination of occurrence and leaching toxicity of arsenic in copper flash smelting slags
Hui-bin ZHANG, Ya-nan WANG, Yin-bin ZHU, Peng REN, Bin HU, Sheng-hang XU, Hua-zhen CAO, Jun ZHOU, Guo-qu ZHENG
23
Leaching mechanism of strategic metals from superalloy scrap under ultrasonic cavitation
Long WANG, Yuan SUN, Shi-yang WANG, Ting-an ZHANG, Guo-zhi Lü
24
Reductive leaching kinetics of indium and further selective separation by fraction precipitation
Cun-xiong LI, Zhao-yan ZHANG, Yao-yang ZHANG, Zhi-gan DENG, Wen-bin JI, Xiao-tan LIN
25
Recovery of vanadium and nickel from spent-residue oil hydrotreating catalyst by direct acid leaching-solvent extraction
Qing TENG, Zhi-chao YANG, Hong-jun WANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9