ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 33    No. 3    March 2023

Materials Science and Engineering

1
Recent progress and challenges of transparent AlON ceramics
Jian WU, Zhuo-jian WANG, Zhi-chen HU, Xing-liang LIU, Dun-qiang TAN, Yu DAI, Dong-sheng GENG
2
Effects of Zr/(Sc+Zr) microalloying on dynamic recrystallization, dislocation density and hot workability of Al-Mg alloys during hot compression deformation
Ying DENG, Xin-wen ZHU, Yi LAI, Yi-fan GUO, Le FU, Guo-fu XU, Ji-wu HUANG
3
Mechanical properties, impact initiation characteristics and energy release effect of Al/PTFE reactive materials enhanced by Fe particles
Xiang-chun XU, Qing-chun ZHANG, Hong-jie FANG, Bao-yue GUO, Wen LIANG, Bo JIN, Ru-fang PENG, Kun YU, Rong CHEN
4
Effect of annealing temperature on microstructure and tensile properties of copper/aluminum composite thin strip
Chen WANG, Li-nan MA, Xiao-guang MA, Tao WANG, Zheng-yi JIANG, Mahadi HASAN, Jing-wei ZHAO
5
Effects of bimodal basal texture on bending stress and microstructure evolution of Mg-2.6Nd-0.55Zn-0.5Zr alloys
Wen-cong ZHANG, Yu-xuan LIU, Jun-fei MA, Wen-ke WANG, Wen-zhen CHEN, Xin-tong LIU, Jian-lei YANG
6
Microstructure evolution and deformation mechanism of Mg-Zn-Gd sheet during Erichsen cupping test
Yong CHEN, Hong YAN, Dan WANG, Rong-shi CHEN
7
Corrosion behavior and mechanical properties of extruded low-alloyed Mg-0.5Bi-0.5Y-0.2Zn alloy
Feng LI, Wei-li CHENG, Hui YU, Hong-xia WANG, Xiao-feng NIU, Li-fei WANG, Hang LI, Hua HOU
8
DFT study on termination stabilities of Mg17Al12 (110) surface
Jia-jia WANG, Zi-jie LU, Kai-xiao ZHANG, Guo-bing YING, Bao-song LI, Jian-qing CHEN, Dan SONG, Jing-hua JIANG, Ai-bin MA
9
Microstructure and properties of magnesium/steel dissimilar metals by interlayer assisted laser welding
Tao TAO, Jin-shui LIU, Dian-wu ZHOU, Hui-ming LI, Xin-yu WANG
10
Mechanism of continuous dynamic recrystallization of Ti-6Al-4V alloy during superplastic forming with sub-grain rotation
Jun-zhou YANG, Jian-jun WU, Hai-nan XIE, Zhi-guo LI, Kai-wei WANG
11
Interfacial-constraint-induced intragranular deformation inhomogeneity of Ti-Al layered composites
Xin-bo NI, Zhuang-zhuang LIU, Ke-song MIAO, Jin-feng LENG, Guo-hua FAN, Xin-ying TENG, Hao WU
12
Effect of deformation degree on microstructure and mechanical properties evolution of TiBw/Ti60 composites during isothermal forging
Fang-zhou ZHANG, Bo WANG, Qing-hua CAO, Li ZHANG, Hao-yang ZHANG
13
Theoretical model for yield strength of monocrystalline Ni3Al by simultaneously considering size and strain rate
Zhi-wei ZHANG, Wei CAI, Jun WANG, Rong YANG, Pan XIAO, Fu-jiu KE, Chun-sheng LU
14
Experimental investigation and thermodynamic modeling of Cu–Nb–Si system
Jia-qiang ZHOU, Biao HU, Ben-fu LI, Yong DU, Jiong WANG
15
Hot deformation behaviour and microstructure evolution of gold-imitation brass alloy with high corrosion resistance
Xiang-yu YU, Zhu XIAO, Zhou LI, Xin-si ZHAO, Si-jian LU, Yuan-yuan FU
16
Biocompatibility and osteogenic activity of Zr-30Ta and Zr-25Ta-5Ti sintered alloys for dental and orthopedic implants
Yi-neng ZHANG, Hai-lin YANG, Akram Nasser JUAIM, Xiao-na CHEN, Chang LU, Ling ZOU, Yin-zhou WANG, Xiong-wen ZHOU

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

17
Present-day state of tectonic stress and tectonization in coastal gold mine area near Laizhou Gulf, North China
Peng LI, Qi-feng GUO, Mei-feng CAI, Sheng-jun MIAO
18
New method and application of disturbance range prediction for caving method of metal ore
Ke-ping ZHOU, Liang LI, Yun LIN, Xin XIONG, Nian-ge YANG, Shu-lin CHEN
19
Improving vanadium extraction from refractory stone coal by suspension roasting
Shuai YUAN, Yong-hong QIN, Yong-peng JIN, Yan-jun LI
20
Release mechanism of impurity potassium in molybdenum concentrate treatment process
Qi-hang LIU, Qu HU, Di WANG, Shuang-ping YANG, Kai HE
21
Influence mechanism of sucrose on phase change of K-feldspar during hydrothermal decomposition
Lai-shi LI, Jun-jie TANG, Yu-sheng WU, Meng YU
22
Optimisation of extraction of valuable metals from waste LED via response surface method
Xu-yi WEI, Yong-feng GAO, Jun-wei HAN, Yong-wei WANG, Wen-qing QIN
23
Electrochemical noise energy generated by nickel electroplating process
Jiao LIU, Guo-xi LI, Ben-feng ZHU, Xiao-qing DU, Yu-meng YANG, Guo-ying WEI, Zhao ZHANG
24
Numerical simulation and multi-objective parameter optimization of gas-liquid flow in horizontal stirred tank
Liu LIU, Zhi-bin CHEN, Hong-jie YAN, Deng-kai ZHANG, Ping ZHOU
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9