ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 33    No. 4    April 2023

Materials Science and Engineering

1
Research status and quality improvement of wire arc additive manufacturing of metals
Yan-peng LI, Chang-rui WANG, Xiao-dong DU, Wei TIAN, Tao ZHANG, Jun-shan HU, Bo LI, Peng-cheng LI, Wen-he LIAO
2
Thermodynamic modeling and solidified microstructure of Ag–Sn–Zr ternary system
Yu ZHANG, Biao HU, Yu-chao SHI, Shu-hong LIU, Yong DU, Jie-qiong HU
3
Reinforcement effect of Mg-Al-Zn ternary IMC on MB8/2024 joints with Al/Zn/Cu/Zn multi-interlayer via ultrasonic-assisted brazing
Jie LI, Lei SHI, Yi-nan LI, Tao-shuai ZHOU, Zi-jing YU, Hong-chang ZHANG, Zi-long PENG, Shu-wen MIAO, Jian-guo GAO, Zhao-fang SU
4
Interface structure and properties of spray-forming (SiCp+β-LiAlSiO4)/6092Al matrix composites
Cai-he FAN, Wen-jing HE, Ze-yi HU, Qin WU, Yu-meng NI
5
Corrugated interface structure and formation mechanism of Al/Mg/Al laminate rolled by hard plate
Peng-da HUO, Feng LI, Ye WANG, Chao LI
6
Mechanical and tribological behaviour of Al-Mg-Cu(p) composite cladded on AA1050 substrate
Hamed JAMSHIDI AVAL
7
Effect of two-step increased temperature thermal rolling on anisotropy and stretch formability of AZ31 magnesium alloy sheets
Li-fei WANG, Xiao-huan PAN, Xing-xiao ZHU, Bin XING, Hua ZHANG, Li-wei LU, Hong-xia WANG, Wei-li CHENG, Maurizio VEDANI
8
Effect of dual-heterogeneous microstructures on mechanical properties of AZ91 extruded sheet
Shuai-shuai LIU, Bang-peng YANG, Guang-sheng HUANG, Xian-hua CHEN, Ai-tao TANG, Bin JIANG, Kai-hong ZHENG, Fu-sheng PAN
9
Influence of α+β solution treatments on Ti65 ultrathin sheets: Silicide precipitation, mechanical behaviour and novel twinning system
Ding ZHAO, Jiang-kun FAN, Zhi-xin ZHANG, Jing WANG, Qing-jiang WANG, Zhi-yong CHEN, Bin TANG, Hong-chao KOU, Jin-shan LI
10
Multi-scale characterizations of microstructure and mechanical properties of Ti6242 alloy linear friction welded joint with post-welded heat treatment
Zong-yu DANG, Guo-liang QIN, Hong MA, Pei-hao GENG
11
Influence of laser power on microstructure and tensile property of a new nickel-based superalloy designed for additive manufacturing
Bin WU, Jing-jing LIANG, Yi-zhou ZHOU, Yan-hong YANG, Jin-guo LI, Xiao-feng SUN
12
Effect of strain rate on mechanical properties of HCP/FCC dual-phase CoCrFeNiNb0.5 high-entropy alloy
Zi-hao MA, Bing HOU, Dong-yang QIN, Yu-long LI
13
Real-time atomic deformation behavior of nano CoCrCuFeNi high-entropy alloy
Yong-gang TONG, Nan TIAN, Hao CHEN, Xian-cheng ZHANG, Yong-le HU, Xi-xi JI, Ming-jun ZHANG, Chao-jie ZHAO
14
Geometric size effect of Lemaitre damage model parameters of rolled CuAl5 alloy
Xiu-bin WANG, De-liang YIN, Xin-ping ZHANG
15
High-temperature oxidation and TGO growth behaviors of laser-modified YAG/YSZ double-ceramic-layer TBC
Guo-sheng AN, Wen-sheng LI, Zhi-ping WANG, Li FENG, Bo CHENG, Lan ZHOU, Zi-yu LI, Yi ZHANG
16
3D printing of customized MnO2 cathode for aqueous zinc-ion batteries
Zhen LIU, Han-bing HE, Ze-xiang LUO, Xiao-feng WANG, Jing ZENG
17
Synthesis and up-conversion luminescence of Ho3+ and Yb3+ co-doped La7P3O18 phosphors
Hao-tian Zhu, Hai-rui Guo, Qi-jing Zheng, Chun-yan Guan, Li-ping Zhu, Hai-bin Li, Jin-yu Yang

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

18
A review on theory, modeling, inversion, and application of self-potential in marine mineral exploration
Jing XIE, Yi-an CUI, Jian-xin LIU, You-jun GUO, Li-juan ZHANG, Yi-jian LUO, Peng-fei ZHANG
19
Effect of oxygen and sodium sulfide on flotation of cuprite and its modification mechanism
Xiao-dong JIA, Kai-wei SONG, Jin-peng CAI, Chao SU, Xiao-hui XU, Yin-yu MA, Pei-lun SHEN, Dian-wen LIU
20
Hydrodynamic simulation of metal droplet settlement in molten slag
Qin-meng WANG, Ming-xing HUANG, Shu-yang YAN, Song-song WANG, Qing-hua TIAN, Xue-yi GUO
21
Effect of injection of different gases on removal of arsenic in form of dust from molten copper smelting slag prior to recovery process
Hong-yang WANG, Rong ZHU, Kai DONG, Si-qi ZHANG, Yun WANG, Xin-yi LAN
22
Kinetics of extracting magnesium by reduction of prefabricated pellets with silicon-calcium alloy powder under relative vacuum
Jun-hua GUO, Ting-an ZHANG, Ji-biao HAN, Yao-song WANG
23
A novel green synergistic extraction formulation based on D2EHPA for recovering nickel from nickel plating effluent
Ying-peng LI, Xiu-yu LUO, Zhong-bing WANG, Qian GUAN, Chen-quan NI, Jie-fei ZHANG, Chun-li LIU, Hai-yan JI, Xu-biao LUO, Gui-sheng ZENG
24
Separation of phosphorus from metallurgical-grade silicon via micro negative pressure during oxidative ladle refining
Xiao-cong DENG, Kui-xian WEI, Wen-hui MA, Qi-wei TANG, Hui ZHANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9