ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 33    No. 6    June 2023

Materials Science and Engineering

1
Phase-field lattice-Boltzmann study on dendritic growth of hcp metals under gravity-driven natural convection
Meng-wu WU, Bing-hui TIAN, Ang ZHANG, Zhi-peng GUO, Shou-mei XIONG
2
Effects of B element on microstructure and mechanical properties of B4Cp/Al composites fabricated by ultrasound assisted casting method
Mi CHEN, Zhi-wei LIU, Yu-dong JIA, Shen-wei YU, Yuan HE, Bo-han ZHENG
3
In-situ evidence for rotation of Si particles with respect to grains in tensile-deformed Al-Si alloys
Yao XIAO, Xin-yue LAN, Qiang LU, Yong DU, Kai LI
4
Effects of welding layer arrangement on microstructure and mechanical properties of gas metal arc welded 5083/6005A aluminium alloy butt joints
Lai-jun WU, Xiao-hui HAN, Guo-long MA, Biao YANG, Hong BIAN, Xiao-guo SONG, Cai-wang TAN
5
Effect of scanning speed on microstructure and texture of laser surface remelted 1050 Al alloy
Cheng-quan ZHANG, Lin-jiang CHAI, Qi-qi LI, Yan-long MA, Hui WANG, Xu-guang AN
6
Microstructure evolution and mechanical properties of Al-Mg-Sc-Zr alloy sheet after friction stir welding
Jing-yu JIANG, Feng JIANG, Meng-han ZHANG
7
Evolution of precipitate orientation and its effect on thermal conductivity of Mg-5Sn alloy
Li-ping ZHONG, Yong-jian WANG
8
Microstructure, mechanical properties and fretting corrosion wear behavior of biomedical ZK60 Mg alloy treated by laser shock peening
Gao-qi WANG, Shou-ren WANG, Xue-feng YANG, Dao-sheng WEN, Yu GUO
9
Microstructural evolution and mechanical properties of cooling medium assistant friction stir processed AZ31B Mg alloy
Nan XU, Zi-ke REN, Yue FAN, Bo-kun GU, Jun SHEN, Qi-ning SONG, Jian-hua ZHAO, Ye-feng BAO
10
Ageing precipitation sequence and effect of ω and secondary α phases on tensile properties of metastable β Ti-6Cr-5Mo-5V-4Al alloy
Wei ZHOU, Chang WANG, Ji-xiong LIU, Si-yun LI, Hui-qun LIU
11
Development and characterizations of graded porous titanium scaffolds via selective laser melting for orthopedics applications
Ai-hua YU, Wei XU, Xin LU, Maryam TAMADDON, Bo-wen LIU, Shi-wei TIAN, Ce ZHANG, Muhammad Arif MUGHAL, Jia-zhen ZHANG, Chao-zong LIU
12
Numerical analysis of arc and molten pool behaviors in high speed tandem TIG welding of titanium tubes
Dong-sheng WU, Jiu-ling HUANG, Liang KONG, Xue-ming HUA, Min WANG, Hua LI, Shou-tian LIU
13
High-temperature oxidation and wear properties of laser cladded Ti-Al-N composite coatings
Yu-xin TIAN, Hua-qiang XIAO, Chuan-chuan YOU, Jin-yu FENG, Yi XIAO, Xuan ZHOU
14
Effect of compositional homogenization on hot workability of Ni-based GH4061 superalloy
Guo-hua XU, Ran DUAN, Lei WANG, Yang LIU, Fan-qiang MENG
15
Effects of Cu additions on microstructure and mechanical properties of as-cast CrFeCoNiCux high-entropy alloy
Qiang HU, Hai-ling WANG, Li-hua QIAN, Liang-cai ZENG, Qiang WANG, Xin-wang LIU
16
High-temperature oxidation behavior of Cu64Zr36 metallic glass powders
Mao ZHANG, Yun-fei MA, Ting HUANG, Pan GONG, Ying WANG, Hong-jun CAI, Qiao-min LI, Xin-yun WANG, Lei DENG
17
Corrosion characteristics of Sn-20Bi-xCu-yIn solder in 3.5% NaCl solution
Da QI, Wen-chao YANG, Shi-wei JIANG, Yao-kun FU, Qian-qian SONG, Yong-zhong ZHAN
18
Interfacial reaction behavior and thermodynamics between Sn-xSb alloys and Cu substrate
Rong-yue WANG, Zhang-fu YUAN, Hong-xin ZHAO, Xiao YANG, Yu-hui HAO
19
Effect of alloying elements on thermoelastic properties of Pt-based alloys
Wei YU, Xiao-yu CHONG, Meng-di GAN, Yan WEI, Ai-min ZHANG, Chang-yi HU, Jing FENG
20
Enhancement of visible light photocatalytic pharmaceutical degradation and hydrogen evolution of Bi5O7Br by in situ disorder engineering
Fang-xia XIE, Lu-lu ZHANG, Xiao ZHANG, Mei ZHANG, Xuan JIAN, Jian-xin LIU, Xiao-chao ZHANG, Ya-wen WANG, Rui LI, Cai-mei FAN

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

21
Geochemistry and petrogenesis of rare-metal pegmatites: A case study of Lemera Sn ore deposits in Kivu region of Karagwe-Ankole Belt, D. R. Congo
Rub’son N’nahano-Ruhindwa HERITIER, Mo?se LUEMBA, Huan LI, Charles NZOLANG, Donat KAMPATA, Joseph NTIBAHANANA
22
Arch model of roof and optimization of roof-contacted filling rate in two-step mining
Ming TAO, Yan ZHAO, Jiang GUO
23
Evolution of passivating species on bornite surface during electrochemical dissolution
Mao-xin HONG, Hao LIN, Bao-jun YANG, Jing XIAO, Rui LIAO, Shi-chao YU, Chun-xiao ZHAO, Shi-tong LIU, Xin SUN, Jun WANG, Guan-zhou QIU
24
Multiobjective collaborative optimization of novel carbothermal reduction process of stainless steel dust and laterite nickel ore
Pei-jun LIU, Zheng-gen LIU, Man-sheng CHU, Rui-jun YAN, Feng LI, Jue TANG
25
Kinetics of alumina extraction from coal gangue by hydrochloric acid leaching
Yu-juan ZHANG, Jun-min SUN, Guo-zhi Lü, Ting-an ZHANG, Yan-bing GONG
26
Extraction kinetics of lanthanum and cerium in bis(2-ethylhexyl) phosphate (HDEHP)–lactic acid complex system using Lewis cell
Qiang SONG, Wen-jie ZHANG, Xiong TONG, Xian XIE, Zhuo-yue LAN, Yun-peng DU, Yang CAO, Pei-qiang FAN
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9