ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 17    No. 6    December 2007
1
Application of cold drawn lamellar microstructure for developing ultra-high strength wires
S. Goto, R. Kirchheim, T. Al-Kassab, C. Borchers
2
Recrystallization behaviour of fine-grained magnesium alloy after hot deformation
YANG Xu-yue(杨续跃), , H. Miura, T. Sakai
3
Microstructures and mechanical properties of double hot-extruded AZ80+xSr wrought alloys
GUAN Shao-kang(关绍康), ZHU Shi-jie(朱世杰), WANG Li-guo(王利国),YANG Qing(杨 卿), CAO Wen-bo(曹文博)
4
Relationship between heat treatment and corrosion behaviour of Mg-3.0%Nd-0.4%Zr magnesium alloy
CHANG Jian-wei(常建卫), GUO Xing-wu(郭兴伍), FU Peng-huai(付彭怀),PENG Li-ming(彭立明), DING Wen-jiang(丁文江)
5
Effect of hot plastic deformation on microstructure and mechanical property of Mg-Mn-Ce magnesium alloy
JIAN Wei-wei(简炜炜), KANG Zhi-xin(康志新), LI Yuan-yuan(李元元)
6
Effect of pre-deformation on aging characteristics and mechanical properties of Mg-Gd-Nd-Zr alloy
ZHENG Kai-yun(郑开云), DONG Jie(董 杰), ZENG Xiao-qin(曾小勤), DING Wen-jiang(丁文江)
7
Evaluation of forming limit in viscous pressure forming of automotive aluminum alloy 6k21-T4 sheet
WANG Zhong-jin(王忠金), LI Yi(李 毅),LIU Jian-guang(刘建光), ZHANG Yi-he(张义和)
8
High temperature deformation behavior andmechanism of spray deposited Al-Fe-V-Si alloy
XIAO Yu-de(肖于德), WANG Wei(王 伟), LI Wen-xian(黎文献)
9
Effect of Yb addition on precipitation andmicrostructure of Al-Cu-Mg-Ag alloys
XIAO Dai-hong(肖代红), , HUANG Bai-yun(黄伯云)
10
Effect of plastic deformation on microstructure and hardness of AlSi/Al gradient composites
ZHANG Wei-wen(张卫文), LUO Zong-qiang(罗宗强), XIA Wei(夏 伟), LI Yuan-yuan(李元元)
11
Effect of Y content on microstructure andmechanical properties of 2519 aluminum alloy
LI Hui-zhong(李慧中), LIANG Xiao-peng(梁霄鹏),LI Fang-fang(李芳芳),GUO Fei-fei(郭菲菲), LI Zhou(李 洲), ZHANG Xin-ming(张新明)
12
Flow behavior and microstructure evolution ofTB8 alloy during hot deformation process
DUAN Yuan-pei(段园培), LI Ping(李 萍), XUE Ke-min(薛克敏),ZHANG Qing(张 青), WANG Xiao-xi(王小溪)
13
Effect of spinning deformation onmicrostructure evolution and mechanical property of TA15 titanium alloy
XU Wen-chen(徐文臣), SHAN De-bin(单德彬), WANG Zhen-long(王振龙),YANG Guo-ping(杨国平), LÜ Yan(吕 炎), KANG Da-chang(康达昌)
14
Influence of Sc on high temperature strengthening behavior of Ti-6Al-4V alloy
LIU Hui-qun(刘会群), YI Dan-qing(易丹青), WANG Wei-qi(王韦琪),WANG Li-ping(王立平), LIAN Cai-hao(廉才浩)
15
Thermal stability and mechanical properties ofGd-Co-Al bulk glass alloys
CHEN Ding(陈 鼎), , A. Takeuchi, A. Inoue
16
Fabrication, lattice strain, corrosion resistance and mechanical strength of nanocrystalline nickel films
PAN Yong(潘 勇), , ZHOU Yi-chun(周益春), , ZHOU Zhao-feng(周兆锋), ,HUANG Yong-li(黄勇力), , LIAO Yan-guo(廖艳果), , SUN Chang-qing(孙长庆)
17
Microstructure and mechanical properties oflaser melting deposited Ti2Ni3Si/NiTi Laves alloys
DONG Li-xin(董李欣), WANG Hua-ming(王华明)
18
Electrochemical corrosion behavior ofCu-40Ni-20Cr alloys with different grain sizes insolutions containing chloride ions
CAO Zhong-qiu(曹中秋), BIAN Jing(边 静), XUE Rong(薛 荣), LIU Wei-hua(刘伟华)
19
Oxidation behavior of multiphase Mo5SiB2 (T2)-based alloys at high temperatures
WANG Fang(王 方), SHAN Ai-dang(单爱党), DONG Xian-ping(董显平), WU Jian-sheng(吴建生)
20
Effect of silicate pretreatment,post-sealing andadditives on corrosion resistance of phosphated galvanized steel
XU Yu-ye(徐玉野), LIN Bi-lan(林碧兰)
21
Effect of heat treatment on microstructure andproperties of hot-extruded nickel-aluminum bronze
CHEN Rui-ping(陈瑞萍), LIANG Ze-qin(梁泽钦), ZHANG Wei-wen(张卫文),ZHANG Da-tong(张大童), LUO Zong-qiang(罗宗强), LI Yuan-yuan(李元元)
22
Processing, microstructure, andproperties of laser remelted Al2O3/Y3Al5O12(YAG) eutectic in situ composite
SU Hai-jun(苏海军), ZHANG Jun(张 军), LIU Lin(刘 林), FU Heng-zhi(傅恒志)
23
Effect of TiC whisker addition on properties ofYG10F alloy
LU De-ping(陆德平), LIU Ke-ming(刘克明), LU Lei(陆 磊),CHEN Zhi-bao(陈志宝), ZENG Wei-jun(曾卫军)
24
Effects of coil length on tube compression in electromagnetic forming
YU Hai-ping(于海平), LI Chun-feng(李春峰)
25
Melt film formation and disintegration during novel atomization process
LIU Yun-zhong(刘允中), K. Minagawa, H. Kakisawa, K. Halada
26
Low temperature oxidation of Cr-alloyed MoSi2
E. Ström, Y. Cao, Y. M. Yao
27
Abrasion of ultrafine WC-Co by fine abrasive particles
P. V. Krakhmalev
28
Characteristics of permittivity and permeability spectra in range of 2−18 GHz microwave frequency forLa1−xSrxMn1−yByO3 (B=Fe, Co, Ni)
ZHOU Ke-sheng(周克省), WANG Da(王 达), , HUANG Ke-long(黄可龙),YIN Li-song(尹荔松), ZHOU Yi-ping(周一平), GAO Song-hua(高松华)
29
Nickel electrodeposition from novel citrate bath
LI Chao-qun(李超群), LI Xin-hai(李新海),WANG Zhi-xin(王志兴), GUO Hua-jun(郭华军)
30
Effect of calcination temperature on characteristics of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode for lithium ion batteries
GUO Hua-jun(郭华军) , LIANG Ru-fu(梁如福), LI Xin-hai(李新海),ZHANG Xin-ming(张新明), WANG Zhi-xing(王志兴),PENG Wen-jie(彭文杰), WANG Zhao(王 朝)
31
Insertion/removal kinetics of lithium ion in spinel LiCuxMn2−xO4
ZENG Rong-hua(曾荣华), LI Wei-shan(李伟善),LÜ Dong-sheng(吕东生), HUANG Qi-ming(黄启明), ZHAO Ling-zhi(赵灵智)
32
Surface modification of spherical LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 with Al2O3 using heterogeneous nucleation process
YANG Zhi(杨 志), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴), ZHU Yong-jun(朱勇军)
33
Electrochemical performance of SrF2-coated LiMn2O4 cathode material for Li-ion batteries
LI Jian-gang(李建刚), HE Xiang-ming(何向明), ZHAO Ru-song(赵如松)
34
Effect of activated carbon and electrolyte on properties of supercapacitor
ZHOU Shao-yun(周邵云), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴),GUO Hua-jun(郭华军), PENG Wen-jie(彭文杰)
35
Preparation and electrochemical performance of nanosized Co3O4 via hydrothermal method
YANG You-ping(杨幼平), LIU Ren-sheng(刘人生), HUANG Ke-long(黄可龙),WANG Li-ping(王丽平), LIU Su-qin(刘素琴), ZENG Wen-wen(曾雯雯)
36
Effects of modification on performance of natural graphite coated by SiO2 for anode of lithium ion batteries
YANG Yong(杨 勇), PENG Wen-jie(彭文杰), GUO Hua-jun(郭华军),WANG Zhi-xing(王志兴), LI Xin-hai(李新海), ZHOU You-yuan(周友元), LIU Yun-jian(刘云建)
37
Preparation of novel core-shell nanoparticles by electrochemical synthesis
LEI Ting(雷 霆)
38
Synthesis and properties of nanocrystalline nonferrous metals prepared by flow-levitation-molding method
LIU Wei(刘 伟), YANG Tian-zu(杨天足),CHU Guang(楚 广), , LUO Jiang-shan(罗江山), TANG Yong-jian(唐永建)
39
Magnetic and microwave properties of glass-coated amorphous ferromagnetic microwires
DI Yong-jiang(邸永江), JIANG Jian-jun(江建军), DU Gang(杜 刚),TIAN Bin(田 斌), BIE Shao-wei(别少伟), HE Hua-hui(何华辉)
40
Abrasive wear property of laser melting/deposited Ti2Ni/TiNi intermetallic alloy
GAO Fei(高 飞), WANG Hua-Ming(王华明)
41
Influence of Ga and Hg on microstructure and electrochemical corrosion behavior of Mg alloy anode materials
FENG Yan(冯 艳), WANG Ri-chu(王日初), YU Kun(余 琨),PENG Chao-Qun(彭超群), LI Wen-xian(黎文献)
42
Multicolored luminescent CdS nanocrystals
ZHANG Jun(张 军), DI Xiao-wei(狄晓威), LIU Zhi-liang(刘志亮),XU Gang(徐 刚), XU Sheng-ming(徐盛明), ZHOU Xing-ping(周兴平)
43
Electro-generative mechanism for simultaneous leaching of pyrite and MnO2 in presence of A. ferrooxidans
XIAO Li(肖 利), , FANG Zheng(方 正),QIU Guan-zhou(邱冠周), LIU Jian-she(柳建设)
44
Preparation of carbon brushes with thermosetting resin binder
XIA Jin-tong(夏金童), HU Zhong-liang(胡忠良), CHEN Zhen-hua(陈振华), DING Guo-yun(丁国芸)
45
Fabrication of CTP/HAp novel gradient composite bioceramics
SHEN Mei-ling(申美玲), ZHAO Zhong-wei(赵中伟), WEN Shi-mei(文士美),CHEN Xing-yu(陈星宇), LI Hong-gui(李洪桂)
46
Ni-BaTiO3 interface phenomenon of Co-fired PTCR by aqueous tape casting
CHEN Yong(陈 勇), , GONG Shu-ping(龚树萍), LI Hui(黎 慧), WANG Fa-jun(王法军), YU Shi-jin(余石金), XU Ling-fang(徐玲芳)
47
Application of phase diagram calculations to development of new ultra-high temperature structural materials
YANG Ying(杨 莹), B.P. Bewlay, CHEN Shuang-lin(陈双林), Y.A. Chang
48
Thermodynamic description of Au-Ag-Si ternary system
WANG Jiang(王 江), LIU Hua-shan(刘华山), LIU Li-bin(刘立斌), JIN Zhan-peng(金展鹏)
49
Simulation of polycrystalline aluminum tensile test with crystal plasticity finite element method
SI Liang-ying(司良英), , LÜ Cheng(吕 程), K. Tieu, LIU Xiang-hua(刘相华)
50
Influence of Nb and Mo contents on phase stability and elastic property of β-type Ti-X alloys
YAO Qiang(姚 强), SUN Jian(孙 坚), XING Hui(邢 辉), GUO Wen-yuan(郭文渊)
51
Structure evolution of Cu-based shape memory powder during mechanical alloying
XIAO Zhu(肖 柱), , LI Zhou(李 周), , FANG Mei(方 梅), , LUO Ming(罗 明), , GONG Shen(龚 深), , TANG Ning(唐 宁), . School of Materials Science and Engineering, Central South University,
52
Crystallography of Mg2Sn precipitates in Mg-Sn-Mn-Si alloy
ZHANG Min(张 敏), ZHANG Wen-zheng(张文征), ZHU Guo-zhen(祝国珍), YU Kun(余 琨)
53
Compositional design and microstructure analysis of Zr-based bulk metallic glasses
YAN Ming(严 明), , ZOU Jin(邹 进), SHEN Jun(沈 军), SUN Jian-fei(孙剑飞)
54
Kinetic Monte Carlo simulation of growth of BaTiO3 thin film via pulsed laser deposition
ZHENG Xue-jun(郑学军), , YANG Bo(杨 博), ZHU Zhe(朱 哲),WU Bo(吴 波), MAO Yu-liang(毛宇亮)
55
Comparison of microstructures in electroformed and spin-formed copper liners of shaped charge undergone high-strain-rate deformation
FAN Ai-ling(范爱玲), LI Shu-kui(李树奎), TIAN Wen-huai(田文怀), WANG Fu-chi(王富耻)
56
Size and shape effects on Curie temperature of ferromagnetic nanoparticles
CAO Ling-fei(曹玲飞), XIE Dan(谢 丹), GUO Ming-xing(郭明星), H.S. Park, T. Fujita
57
Substructure of recovered Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-O alloy
XING Hui(邢 辉), GUO Wen-yuan(郭文渊), SUN Jian(孙 坚)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9