ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 19    No. 5    October 2009

Structural Materials

1
Fatigue fracture of high-strength Al-Zn-Mg-Cu alloy
JIAN Hai-gen(蹇海根), JIANG Feng(姜 锋), WEN Kang(文 康),
JIANG Long(蒋 龙), HUANG Hong-feng(黄宏锋), WEI Li-li(韦莉莉)
2
Effect of deformation temperature on microstructures and properties of 7075/6009 alloy
LI Yuan-yuan(李元元), ZHENG Xiao-ping(郑小平), ZHANG Wei-wen(张卫文), LUO Zong-qiang(罗宗强)
3
Anti-oxidation behavior of chemical vapor reaction SiC coatings on different carbon materials at high temperatures
YANG Xin(杨 鑫), HUANG Qi-zhong(黄启忠), ZOU Yan-hong(邹艳红),
CHANG Xin(常 新), SU Zhe-an(苏哲安), ZHANG Ming-yu(张明瑜)
4
Effects of alternating current imposition and alkaline earth elements on modification of primary Mg2Si crystals in hypereutectic Mg-Si alloy
DU Jun(杜 军), K. IWAI, LI Wen-fang(李文芳), PENG Ji-hua (彭继华)
5
Grain refinement of AZ31 magnesium alloy by new Al-Ti-C master alloys
HAN Guang(韩 广), LIU Xiang-fa(刘相法), DING Hai-min(丁海民)
6
Corrosion behavior of ultra-fine grained industrial pure Al fabricated by ECAP
SONG Dan(宋 丹), MA Ai-bin(马爱斌), JIANG Jing-hua(江静华),
LIN Pin-hua(林萍华), YANG Dong-hui(杨东辉)
7
Portevin-Le Chatelier effect in Al-Zn-Mg-Cu-Zr aluminum alloy
CHEN Jun-zhou(陈军洲), ZHEN Liang(甄良), FAN Li-wei(樊立伟),
YANG Shou-jie(杨守杰), DAI Sheng-long(戴圣龙), SHAO Wen-zhu(邵文柱)
8
Subsequent yield loci of 5754O aluminum alloy sheet
WANG Hai-bo(王海波), WAN Min(万 敏), WU Xiang-dong(吴向东), YAN Yu(阎 昱
9
Effect of rare earth Pr on microstructure and mechanical properties of Al2O3-SiO2(sf)/Al-Si composites
PENG Ji-hua(彭继华), LI Wen-fang(李文芳), HUANG Fang-liang(黄芳亮), DU Jun(杜 军)
10
Effects of little Ce addition on as-cast microstructure and creep properties of Mg-3Sn-2Ca magnesium alloy
YANG Ming-bo(杨明波), MA Yan-long(麻彦龙), PAN Fu-sheng(潘复生)
11
Corrosion behavior of as-cast Mg68Zn28Y4 alloy with I-phase
SHI Fei(史 菲), YU Yuan-chun(于元春), GUO Xue-feng(郭学锋),
ZHANG Zhong-ming(张忠明), LI Ying-ying(李瑛颖)
12
Effect of pouring temperature on fractal dimension of primary phase morphology in semi-solid A356 alloy
LIU Zheng(刘 政), MAO Wei-min(毛卫民), LIU Xiao-mei(刘小梅)
13
Annulus electromagnetic stirring for preparing semisolid A357 aluminum alloy slurry
BAI Yue-long(白月龙), XU Jun(徐 骏), ZHANG Zhi-feng(张志峰), SHI Li-kai(石力开)
14
Nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy synthesized by cryomilling and
spark plasma sintering
CHEN Han-bin(陈汉宾), TAO Kai(陶 凯), YANG Bin(杨 滨), ZHANG Ji-shan(张济山)
15
Microstructural evolution and its effects on mechanical properties ofspray deposited SiCp/8009Al composites during secondary processing
CHEN Zhi-gang(陈志钢), CHEN Zhen-hua(陈振华), CHEN Ding(陈 鼎),
HE Yi-qiang(贺毅强), CHEN Gang(陈 刚)
16
High-temperature tribological behaviors of Ti2AlNb-based alloys by plasma surface duplex treatment
WU Hong-yan(吴红艳), ZHANG Ping-ze(张平则), CHEN Wei(陈 伟),
WANG Ling(王 玲), ZHAO Hao-feng(赵浩峰), XU Zhong(徐 重)
17
Microstructures and mechanical properties of hot-pack rolled Ti-43Al-9V-Y alloy sheet
KONG Fan-tao(孔凡涛), CHEN Yu-yong(陈玉勇), WANG Wei(王 威),
LIU Zhi-guang(刘志光), XIAO Shu-long(肖树龙)

Functional Materials

18
Magnetization arrangement of hard magnetic phases and mechanism of magnetization and reversal magnetization of nano-composite magnets
LIU Xin-cai(刘新才), XIE Ren(谢 忍), PAN Jing(潘 晶)
19
Effects of Ni catalyzer on growth velocity and morphology of SiC nano-fibers
XU Xian-feng(徐先锋), XIAO Peng(肖 鹏), XIONG Xiang(熊 翔), HUANG Bai-yun(黄伯云)
20
O, xidation and hot corrosion behaviors of HVAF-sprayed conventional and nanostructured NiCrC coatings
TAO Kai(陶 凯), ZHOU Xiang-lin(周香林), CUI Hua(崔 华), ZHANG Ji-shan(张济山)
21
Effect of carbide formers on microstructure and thermal conductivity of diamond-Cu composites for heat sink materials
XIA Yang(夏 扬), SONG Yue-qing(宋月清), LIN Chen-guang(林晨光),
CUI Shun(崔  舜),FANG Zhen-zheng(方针正)
22
Microstructure and thermal expansion of Ti coated diamond/Al composites
YANG Bo(杨 博), YU Jia-kang(于家康), CHEN Chuang(陈 闯)
23
Porous titanium implants fabricated by metal injection molding
CHEN Liang-jian(陈良建), LI Ting(李 挺), LI Yi-min(李益民),
HE Hao(何 浩), HU You-hua(胡幼华)
24
Microstructure and properties of TiN/Ni composite coating prepared by plasma transferred arc scanning process
WANG Wei(王 伟), QIAN Shi-qiang(钱士强), ZHOU Xi-ying(周细应)
25
Effects of Dy on cyclic oxidation resistance of NiAl alloy
GUO Hong-bo(郭洪波), WANG Xiao-yan(王晓燕), LI Ji(李 纪),
WANG Shi-xing(王世兴), GONG Sheng-kai(宫声凯)
26
High-temperature oxidation behavior of CeO2-SiO2/Ni-W-P composites
XU Rui-dong(徐瑞东), WANG Jun-li(王军丽), GUO Zhong-cheng(郭忠诚), WANG Hua(王 华)
27
Synthesis kinetics of Mg2Sn in Mg-Sn powder mixture using non-isothermal differential scanning calorimetry
WU Yu-feng(吴玉锋), DU Wen-bo(杜文博), ZUO Tie-yong(左铁镛)
28
Effect of adding carbon nanotubes on stress of Fe3Al intermetallics
PANG Lai-xue(庞来学), ZHANG Jin-sheng(张金升), XU Jing(徐 静), SUN Kang-ning(孙康宁)
29
Effect of temperature on mechanical alloying of Cu-Zn and Cu-Cr system
ZUO Ke-sheng(左可胜), XI Sheng-qi(席生岐), ZHOU Jing-en(周敬恩)
30
Ti3AlC2-Al2O3-TiAl3 composite fabricated by reactive melt infiltration
HE Shan-shan(何珊珊), YIN Xiao-wei(殷小玮), ZHANG Li-tong(张立同),
LI Xiang-ming(李向明), CHENG Lai-fei(成来飞)
31
Preparation of ZrN-Si3N4 composite powder with zircon and carbon black as raw materials
MA Bei-yue(马北越), YU Jing-kun(于景坤)
32
Controllable synthesis and catalytic activity of SnO2 nanostructures at room temperature
ZHAO Qing-rui(赵清锐)
33
Preparation and drug releasing property of magnetic chitosan-5-fluorouracil nano-particles
WANG Dong-sheng(王东生), LI Jian-guo(李建国), LI He-ping(李和平), TANG Fa-qing(唐发清)
34
Synthesis of crystalline γ-Al2O3 with high purity
YI Jian-hong(仪建红), SUN You-yi(孙友谊), GAO Jian-feng(高建峰), XU Chun-yan(徐春彦)

Computational Materials Science and Numerical Mode

35
Potential energies of characteristic atoms on basis of experimental heats of formation of AuCu and AuCu3 compounds (Ⅰ)
XIE You-qing(谢佑卿), LIU Xin-bi(刘心笔), LI Xiao-bo(李晓波),
PENG Hong-jian(彭红建), NIE Yao-zhuang(聂耀庄)
36
Potential energies of characteristic atoms on basis of experimental heats of formation of AuCu and AuCu3 compounds (Ⅱ)
XIE You-qing(谢佑卿), LI Xiao-bo(李晓波), LIU Xin-bi(刘心笔),
PENG Hong-jian(彭红建), NIE Yao-zhuang(聂耀庄)
37
A thermodynamic approach to assess glass-forming ability of bulk metallic glasses
JI Xiu-lin (纪秀林), PAN Ye(潘 冶)
38
A method for calculating damage evolution in
adiabatic shear band of titanium alloy
WANG Xue-bin(王学滨)
39
Numerical simulation of recalescence of 3-d, imensional isothermal solidification for binary alloy using phase-field approach
ZHU Chang-sheng(朱昌盛), XIAO Rong-zhen(肖荣振), WANG Zhi-ping(王智平), FENG Li(冯 力)
40
Numerical modeling and deformation analysis for electromagnetically assisted deep drawing of AA5052 sheet
LIU Da-hai(刘大海), LI Chun-feng(李春峰), YU Hai-ping(于海平)
41
Experimental and numerical investigation on pure aluminum by ECAP
ZHANG Jing(张 静), ZHANG Ke-shi(张克实), WU Hwai-Chung, YU Mei-hua(于梅花)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch

42
Electrochemical studies on interplay of mineralogical variation and particle size on bioleaching low grade complex sulphide ores
P. A. OLUBAMBI, J. H. POTGIETER, S. NDLOVU, J. O. BORODE
43
A new collector used for flotation of oxide minerals
LIU Wen-gang(刘文刚), WEI De-zhou(魏德洲), WANG Ben-ying(王本英),
FANG Ping(方 萍), WANG Xiao-hui(王晓慧), CUI Bao-yu(崔宝玉)
44
Hydro-chemical conversion of galena in FeCl3-KCl solution
LONG Huai-zhong(龙怀中), CHAI Li-yuan(柴立元), LIU Hui(刘 辉), QIN Wen-qing(覃文庆)
45
Characterization of Cr(Ⅵ) resistance and reduction by Pseudomonas aeruginosa
XU Wei-hua(徐卫华), LIU Yun-guo(刘云国), ZENG Guang-ming(曾光明),
LI Xin(李 欣), SONG Hua-xiao(宋华晓), PENG Qing-qing
46
Recovery of alumina and ferric oxide from Bayer red mud rich in iron by reduction sintering
LI Xiao-bin(李小斌), XIAO Wei(肖 伟), LIU Wei(刘 伟), LIU Gui-hua(刘桂华),
PENG Zhi-hong(彭志宏), ZHOU Qiu-sheng(周秋生), QI Tian-gui(齐天贵)
47
Thermodynamic analysis of production of high purity titanium by thermal decomposition of titanium iodide
CHEN Xiao-hu(陈肖虎), WANG Hua(王 华), LIU Yi-min(刘义敏), FANG Min(方 敏)
48
Zinc removal from hyperaccumulator Sedum alfredii Hance biomass
YANG Jian-guang(杨建广), PENG Chang-hong(彭长宏), TANG Chao-bo(唐朝波),
TANG Mo-tang(唐谟堂), ZHOU Ke-cao(周科朝)
49
Treatment of nickel-ammonia complex ion-containing ammonia nitrogen wastewater
MIN Xiao-bo(闵小波), ZHOU Min(周 敏), CHAI Li-yuan(柴立元),
WANG Yun-yan(王云燕), SHU Yu-de(舒余德)
50
Kinetic and thermodynamic studies on biosorption of Cu(Ⅱ) by chemically modified orange peel
FENG Ning-chuan(冯宁川), GUO Xue-yi(郭学益), LIANG Sha(梁 莎)
51
Lead desorption from modified spent grain
LI Qing-zhu(李青竹), CHAI Li-yuan(柴立元), ZHAO Jing(赵 静),
YANG Zhi-hui(杨志辉), WANG Qing-wei(王庆伟)
52
Transformation behavior of lead fractions during composting of lead-contaminated waste
LIU Jian-xiao(刘剑潇), XU Xiang-min(徐祥民), HUANG Dan-lian(黄丹莲), ZENG Guang-ming(曾光明)
53
Preparation of soil nutrient amendment using white mud produced in
ammonia-soda process and its environmental assessment
SHI Lin(石 林), LUO Han-jin(罗汉金)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9