ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 9    No. 3    September 1999
1
High strain-rate tensile properties of a TiAl alloy in duplex and fully lamellar microsturctural forms
Wang Yu(王 瑜), Lin Dongliang( T. L. Lin)(林栋梁),Young-Won Kim
2
Surface Carbonization of  Mo-La2O3 Cathode
Nie Zuoren(聂祚仁), Zuo Tieyong(左铁镛), Zhou Meiling(周美玲),Liu Danmin(刘丹敏), Wang Jinshu(王金淑)
3
Electronic structures and properties of pure vanadium
He Yu(贺 昱), Xie Youqing(谢佑卿), Peng Kun(彭 坤), Liu Xinbi(刘心笔)
4
Continuous recrystallization in pure Al-1.3%Mn investigated by local orientation analysis
Yang Ping(杨 平)
5
Mechanical properties of Cu-based composites reinforced by carbon nanotubes
Dong Shurong(董树荣)   Zhang Xiaobin(张孝彬)
6
Cu+ Al2O3 composite coating on AISI1045 steel surface by laser cladding
Wang Maoqiu(王毛球), Xie Changsheng(谢长生), Zeng Dawen(曾大文)
7
Primary cellular/dendritic spacing selection of Al-4.95 Zn alloy under near-rapid directional solidification condition
Feng Jian(冯 坚), Li Tao(李 涛), Lin Xin(林 鑫),Huang Weidong(黄卫东), Zhou Yaohe(周尧和)
8
Preparation of tube blanks by atomization deposition process
Xiong Baiqing(熊柏青), Zhang Yongan(张永安), Lin Yaojun(林耀军) Zhang Shaoming(张少明), Shi Likai(石力开)
9
Synthesis of high grade octahedron diamond through epitaxial growth
Yi Jianhong(易建宏)
10
TEM study on Si0.65Ge0.35/p-Si HIP infrared detector
Liu Ansheng(刘安生), Shao Beiling(邵贝羚), Liu Zheng(刘 峥), Wang Jing(王 敬)
11
Effects of Ca-substitution and surface treatment on electrochemical performances of Ml1.0-xCaxNi4.0Co0.6Al0.4 hydrogen storage alloy electrodes
Chen Weixiang(陈卫祥), Qi Jianqin(祁建琴), Chen Changpin(陈长聘)
12
Continuous unidirectional solidification of QAl9-4Cu-Al alloy
Chang Guowei(常国威)  Yuan Junping(袁军平)Wang Zidong(王自东)Wu Chunjing(吴春京)Hu Hanqi(胡汉起)  M
13
High strain rate superplasticity of SiC whisker reinforced pure aluminum composites
Xu Xiaojing(许晓静), Zhao Changzheng(赵昌正), Zhang Di(张 荻),Shi Zhongliang(施忠良), Wu Renjie(吴人洁)
14
Synergistic effect between Laves phase and Zr-Ni phases in Zr(MnVNi)2 hydrogen storage alloys
Zhang Wenkui(张文魁)  Ma Chun′an(马淳安) Yang Xiaoguang(杨晓光)  Lei Yongquan(雷永泉)  Wang Qidong(王启东)
15
Composite hydrophilic coating for conditioner aluminum fins
Gan Weiping(甘卫平),Ji Dongying(吉冬英),Pang Xin(庞 欣)
16
Effect of current pulses on fracture morphology in superplastic deformation of 2091 Al-Li alloy
Liu Zhiyi(刘志义)
17
High temperature creep property of silicon particles reinforced high Al Zn-based alloys
Zhang Liming(张利明)  Ding Zhimin(丁志敏)   Lao Bin(劳 彬)
18
Interactions of particles with solidifying front in Al2O3P/Al-Si composites
Wu Shusen(吴树森), Huang Naiyu(黄乃瑜),An Ping(安 萍)
19
Effects of cathode materials on discharge characteristics of Li-B alloy/FeS2 thermal battery
Liu Zhijian(刘志坚) Duan Wei(段 伟) Li Zhiyou(李志友) Huang Yinghua(黄英华) Qu Xuanhui(曲选辉) Huang Baiyun(黄伯云)
20
Equalization of Ti-6Al-4V alloy welded joint by scanning electron beam welding
Chen Xiaofeng(陈晓风)  Han Zhong(韩 忠)  Lou Xinfang(楼新芳) Hu Chuanshun(胡传顺)  Sun Changyi(孙长义)  Li Zhongku(李忠
21
Phase and structure of polycrystal Sr0.69La0.31F2.31+SrS solid electrolyte material
Tian Yanwen(田彦文), Ma Ping(马 平), Zhang Xin(张 新), Zhai Yuchun(翟玉春)
22
Relationship between elongation and porosity for high porosity metal materials
Liu Peisheng(刘培生), Fu Chao(付 超), Li Tiefan(李铁藩)
23
Structural evolution of non-dendritic AlSi7Mg alloy during reheating
Zhang Kui(张 奎), Zhang Yongzhong(张永忠), Liu Guojun(刘国均), Xu Jun(徐 骏),Zhang Jingxin(张景新), Fan Jianzhong(樊建中), Shi Likai(石力开)
24
TiC-Fe cermets fabricated by SHS
Zhang Weifang(张卫方), He Xiaodong(赫晓东), Han Jiecai(韩杰才),Zhang Jianguang(张剑光), Du Shanyi(杜善义)
25
Manufacture of Raney Ni catalyst with metastable Ni2Al3by high-energy milling
Teng Ronghou(滕荣厚)  Sun Shijie(孙世杰)  Liu Silin(刘思林)  Liu Xuequan(柳学全)   Ma Ruzhang(马如璋)  Liu Tao
26
Experimental modal analysis on damage of skeleton in brake of airplane
Xie Zuoji(谢祚济), Lin Lichuan(林丽川)
27
Diffusion mechanism of dezincification in double-phase brass exposed to seawater
Liu Zengcai(刘增才), Lin Leyun(林乐耘), Liu Shaofeng(刘少峰), Zhao Yuehong(赵月红)
28
Solvent de-binding of water-soluble binder in powder injection moulding
Li Songlin(李松林), Huang Baiyun(黄伯云), Qu Xuanhui(曲选辉), Li Yimin(李益民)
29
Fabrication of Mo-Ti functionally graded material
Xiong Huaping(熊华平)  Zhang Lianmeng(张联盟)  Shen Qiang(沈 强)  Yuan Runzhang(袁润章)
30
Simple analytic embedded atom potentials for HCP metals
Ouyang Yifang(欧阳义芳)  Zhang Bangwei(张邦维)  Liao Shuzhi(廖树帜)  Jin Zhanpeng(金展鹏)
31
Effect of trace Sc and Zr on aging behavior and tensile properties of2618alloy
Yu Kun(余 琨),Li Songrui(李松瑞),Li Wenxian(黎文献),Xiao Yude(肖于德)
32
Effects of lanthanum on structures and grain sizes of Ti-44Al alloy
Liu Changming(刘昌明), Li Huaji(李华基), He Naijun(何乃军)
33
Hot-top electromagnetic casting research of Al thin slab
Zhang Xingguo(张兴国), Tian Zhenghong(田正宏), Kang Junjie(康俊杰), Jin Junze(金俊泽)
34
Calculation of Al-Zn diagram from central atoms model
Li Weimin(李卫民)  Zhang Yingjiu(张迎九)
35
Reaction thermodynamics and kinetics on in-situ Al2O3/Cu composites
Li Guobin(李国彬)  Wu Jianjun(武建军)   Guo Quanmei(郭全梅)  Jiang Yanfei(姜延飞)   Shen Yutian(申玉田) 
36
Dislocation evolution with rheological forming of metal
Luo Yingshe(罗迎社)  Guo Xiaogang(郭小刚)  Mei Yafu(梅亚夫)  Hu Yungui(胡云贵)
37
Sputtering of W-Mo alloy under ion bombardment
Li Chengming(李成明)  Tian Linhai(田林海)  Xu Zhong(徐 重)  Xie Xishan(谢锡善)   Dong Jianxin(董建新)
38
Antifriction and wear resistance of tin diffusion coating on brass
Zhu Weidong(朱维东),Ma Bingxian(马秉先)
39
Preparation of Gd-Co alloy in dimethylsulfoxide by electrodeposition method
Tong Yexiang(童叶翔), Liu Guankun(刘冠昆), He Shan(何 山), Wang Yu(王 宇)
40
Electrodeposition of chromium from trivalent chromium urea bath containing sulfate and chloride
Chen Lei(陈 磊), Jiang Hanying(蒋汉赢), Gong Zhuqing(龚竹青)
41
Dissolution theory of gold in alkaline thiourea solution(Ⅲ)
———Thermodynamics on dissolution of gold in alkaline thiourea solution containing Na2SO3
Chai Liyuan(柴立元)  Masazumi Okido
42
Design and development of expert system for controlling sintering process
Wang Haidong(王海东), Qiu Guanzhou(邱冠周), Huang Shengsheng(黄圣生)
43
Furnace bottom rise mechanism in preparation of Al-Si alloys by electrothermal process
Sun Ting(孙 挺), Yao Guangchun(姚广春), Zou Wei(邹 巍),Zhang Xiaoming(张晓明), Wang Guimin(王贵民), Yu Xianjin(于先进)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9