ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 20    No. 8    August 2010

Structural Materials

1
Isothermal coarsening of primary particles during rheocasting
GUO Hong-min(郭洪民), LUO Xue-quan(罗学泉), ZHANG Ai-sheng(章爱生), YANG Xiang-jie(杨湘杰)
2
Effect of Sb on microstructure and mechanical properties of
Mg2Si/Al-Si composites
REN Bo(任 波), LIU Zhong-xia(刘忠侠), ZHAO Rui-feng(赵瑞锋), ZHANG Tian-qing(张天清),
LIU Zhi-yong(刘志勇), WANG Ming-xing(王明星)
3
Rolling route for refining grains of
super light Mg-Li alloys containing Sc and Be
CHIANG Chih-Te, LEE Shyong, CHU Chun-Lin
4
Mechanical properties and energy absorption properties of
aluminum foam-filled square tubes
ZHANG Chun-ji (张春基), FENG Yi(凤 仪), ZHANG Xue-bin(张学斌)
5
Mechanical properties of underwater friction stir welded
2219 aluminum alloy
LIU Hui-jie(刘会杰), ZHANG Hui-jie(张会杰), HUANG Yong-xian(黄永宪), YU Lei(于 雷)
6
Influence of plasma-MIG welding parameters on
aluminum weld porosity by orthogonal test
BAI Yan(白 岩), GAO Hong-ming(高洪明), WU Lin(吴 林), MA Zhao-hui(马朝晖), CAO Neng(曹 能)

Functional Materials

7
Deformation behavior of explosive detonation in electroformed nickel liner of shaped charge with nano-sized grains
YANG Feng(杨 峰), LI Chun-hua(李春华), CHENG Sheng-wei(成生伟),
WANG Lei(王 雷), TIAN Wen-huai(田文怀)
8
Influence of aluminium and lead on activation of magnesium as anode
WANG Nai-guang(王乃光), WANG Ri-chu(王日初), PENG Chao-qun(彭超群),
FENG Yan(冯 艳), ZHANG Xiang-yu(张翔宇)
9
Improved properties of carbon fiber paper as electrode for fuel cell by
coating pyrocarbon via CVD method
XIE Zhi-yong(谢志勇), JIN Gu-yin(金谷英), ZHANG Min(张 敏) , SU Zhe-an(苏哲安),
ZHANG Ming-yu(张明瑜), CHEN Jian-xun(陈建勋), HUANG Qi-zhong(黄启忠)
10
Catalytic graphitization of polyacrylonitrile (PAN)-based carbon fibers with Fe-Cr2O3 composite coating
HUANG Zhen-hua(黄振华), ZHOU Hai-hui(周海晖), PENG Qi-ling(彭奇龄),
CHEN Jin-hua(陈金华), KUANG Ya-fei(旷亚非)
11
Thermal and piezoelectric properties of Bi3.15Nd0.85Ti3O12 thin film prepared by metal organic decomposition
HU He-ping(胡和平), DAI Shun-hong(戴顺洪), ZHENG Xue-jun(郑学军), ZHOU Yi-chun(周益春),
FENG Xue(冯
12
Microstructure and optical properties of
TiO2 thin films deposited at different oxygen flow rates
ZHAO Bao-xing(赵保星), ZHOU Ji-cheng(周继承), RONG Lin-yan(荣林艳)
13
Structural characteristics and dielectric properties of
glass-ceramic nanocomposites of (Pb,Sr)Nb2O6-NaNbO3-SiO2
WANG Lei(王 磊), ZHANG Qing-meng(张庆猛), DU Jun(杜 军)
14
Influence of rapid quenching on hydrogen storage characteristics of nanocrystalline Mg2Ni-type alloys
ZHANG Yang-huan (张羊换), ZHAO Dong-liang (赵栋梁), LI Bao-wei (李保卫),
GUO Shi-hai (郭世海), QI Yan (祁 焱), WANG Xin-lin (王新
15
Improved hydrogenation properties of Mg-x(Ti0.9 Zr0.2 Mn1.5 Cr0.3) composites
FAN Mei-qiang(范美强), SUN Li-xian(孙立贤), XU Fen(徐 芬)
16
Effect of direct electric current on wetting behavior of molten Bi on Cu substrate
XU Qian-gang(徐前刚), LIU Xi-bei(刘锡贝), ZHANG Hai-feng(张海峰)
17
Hydrothermal synthesis and characterization of Eu-doped GaOOH/α-Ga2O3/β-Ga2O3 nanoparticles
QUAN Yu(全 玉), LIU Su-qin(刘素琴), HUANG Ke-long(黄可龙),
FANG Dong(方 东), ZHANG Xue-ying(张学英), HOU Hua-wei(侯华卫)
18
Preparation and characterization of CuO-CoO-MnO/SiO2
 nanocomposite aerogels as catalyst carriers
ZHAO Yue-qing(赵越卿), ZHAO Hai-lei(赵海雷), LIANG Ying-hua(梁英华),
JIA Qian-yi(贾千一), ZHANG Bo-bo(张波波)

Computational Materials Science and Numerical Modelling

19
Improved model and 3D simulation of densification process for iron powder
SONG Yi(宋 毅), LI Yuan-yuan(李元元), ZHOU Zhao-yao(周照耀),
ZHENG Zhen-xing(郑振兴), CHEN Pu-qing(陈普庆)
20
Effects of material properties on power spinning process of
parts with transverse inner rib
MA Fei(马 飞), YANG He(杨 合), ZHAN Mei(詹 梅)
21
New approach for modeling flow stress of aluminum alloy 6A10
considering temperature variation
LI Xue-song(李雪松), WU Lai-zhi(伍来智), CHEN Jun(陈 军), ZHANG Hong-bing(张鸿冰)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

22
Acid mine drainage and heavy metal contamination in groundwater of
 metal sulfide mine at arid territory (BS mine, Western Australia)
LEI Liang-qi(雷良奇), SONG Ci-an(宋慈安),
XIE Xiang-li (谢襄漓), LI Yan-hong (李艳红), WANG Fei(王 飞)
23
Effect of modified starches on depression of diaspore
LI Hai-pu(李海普), ZHANG Sha-sha(张莎莎), JIANG Hao(蒋 昊), LI Bin(李 彬)
24
Detoxification of chromium-containing slag by Achromobacter sp. CH-1 and selective recovery of chromium
CHAI Li-yuan(柴立元), WANG Yun-yan(王云燕), YANG Zhi-hui(杨志辉),
WANG Qing-wei(王庆伟), WANG Hai-ying(王海鹰)
25
Aluminum production by carbothermo-chlorination reduction of
alumina in vacuum
YUAN Hai-bin(袁海滨), YANG Bin(杨 斌), XU Bao-qiang(徐宝强),
YU Qing-chun(郁青春), FENG Yue-bin(冯月斌) , , <
26
Adsorption-extraction mechanism of heavy rare earth by
Cyanex272-P507 impregnated resin
LIAO Chun-fa(廖春发), JIAO Yun-fen(焦芸芬), LIANG Yong(梁 勇),
JIANG Ping-guo(姜平国), NIE Hua-ping(聂华平)
27
Extraction of cobalt from laterite ores by
citric acid in presence of ammonium bifluoride
LI Guang-hui(李光辉),RAO Ming-jun(饶明军), LI Qian(李 骞),
PENG Zhi-wei(彭志伟), JIANG Tao(姜 涛)
28
Co-intensification of cyanide leaching gold by mercury ions and oxidant
LI Qian(李 骞), JIANG Tao(姜 涛), YANG Yong-bin(杨永斌),
LI Guang-hui(李光辉), GUO Yu-feng(郭宇峰), QIU Guan-zhou(邱冠周)
29
Equilibrium and kinetic data of adsorption and separation for zirconium and hafnium onto MIBK extraction resin
XU Zhi-gao (徐志高), WU Yan-ke (吴延科), ZHANG Jian-dong (张建东),
ZHANG Li (张 力), WANG Li-jun (王力军)
30
Deep removal of copper from cobalt sulfate electrolyte by ion-exchange
WEN Jun-jie(温俊杰), ZHANG Qi-xiu(张启修), ZHANG Gui-qing(张贵清), CAO Zuo-ying(曹左英)
31
Effect of water on behaviour of Na2B4O7·5H2O and Na2B4O7 in
HCl-CH3OH medium
A. E. ERTAS, &#;. GIRGIN
32
Synthesis and electrochemical performance of Li3V2(PO4)3 by
optimized sol-gel synthesis routine
ZHANG Qian(张 倩), LIYan-hong(李艳红), ZHONG Sheng-kui(钟胜奎),
XIAO Xin-he(肖新和), YAN Bo(颜  波)
33
Preparation of micro-sized and uniform spherical Ag powders by
novel wet-chemical method
AN Bing(安 兵), CAI Xiong-hui(蔡雄辉), WU Feng-shun(吴丰顺), WU Yi-ping(吴懿平)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9