ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 22    No. 3    March 2012

Structural Materials

1
Effect of extrusion process on microstructure and mechanical properties of Ni3Al−B−Cr alloy during self-propagation high-temperature synthesis
SHENG Li-yuan, XI Ting-fei, LAI Chen, GUO Jian-ting, ZHENG Yu-feng
2
Microstructure and texture of commercially pure titanium in
cold deep drawing
ZHANG Xu-hu, TANG Bin, ZHANG Xia-lu, KOU Hong-chao, LI Jin-shan, ZHOU Lian
3
Characterization of hot deformation microstructures of
alpha−beta titanium alloy with equiaxed structure
CHEN Hui-qin, CAO Chun-xiao
4
Effect of Re element on oxidation resistance of
Ni3Al−Mo based alloys at 1150 °C
CHENG Yang, ZHANG Heng, SONG Li-wen, MA Yue, LI Shu-suo, GONG Sheng-kai
5
Effect of Ta addition on mechanical properties of 7715D titanium alloy
WANG Li-qiang, LV Wei-jie, LV Jian, QIN Ji-ning, ZHANG Di
6
Effect of Fe and Mo additions on microstructure and
mechanical properties of TiAl intermetallics
QIU Cong-zhang, LIU Yong, HUANG Lan, ZHANG Wei, LIU Bin, LU Bin
7
Effect of spark plasma sintering temperature on microstructure and
mechanical properties of melt-spun TiAl alloys
CHAI Li-hua, CHEN Yu-yong, ZHANG Lai-qi, LIN Jun-pin
8
Isothermal oxidation behavior of single crystal superalloy DD6
SHI Zhen-xue, LI Jia-rong, LIU Shi-zhong
9
Intermetallics and phase relations of Mg−Zn−Ce alloys at 400 °C
HUANG Ming-li, LI Hong-xiao, DING Hua, BAO Li, MA Xiao-bin, HAO Shi-ming
10
Temperature variation and solution treatment of high strength AA7050
LI Pei-yue, XIONG Bai-qing, ZHANG Yong-an, LI Zhi-hui
11
Microstructural evolution of AZ61 magnesium alloy predeformed by
ECAE during semisolid isothermal treatment
JIANG Ju-fu, LIN Xin, WANG Ying, QU Jian-jun, LUO Shou-jing
12
Influence of forming process on three-dimensional morphology of
TiB2 particles in Al−Ti−B alloys
LI Peng-ting, LI Yun-guo, NIE Jin-feng, LIU Xiang-fa
13
Preparation and microstructure of in-situ (ZrB2+Al2O3+Al3Zr)p/A356
composite synthesized by melt direct reaction
YANG Hua-jing, ZHAO Yu-tao, CHEN Gang, ZHANG Song-li, CHEN Deng-bin

Computational Materials Science and Numerical Mode

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi

28
Effect of CaO/SiO2 and Fe/SiO2 ratios on phase equilibria in PbO−ZnO−CaO−SiO2−“Fe2O3” system in air
M. PEREZ-LABRA, A. ROMERO-SERRANO, A. HERNANDEZ-RAMIREZ,
I. ALMAGUER-GUZMAN, R. BENAVIDES-PEREZ
29
Modelling and process optimisation of antimony removal from
a complex copper concentrate
Samuel Ayowole AWE, Mohammad KHOSHKHOO, Paul KRUGER, Åke SANDSTRÖM
30
Thermodynamics and kinetics of adsorption of molybdenum blue with
D301 ion exchange resin
ZHAO Zhong-wei, XU Xiao-yang, CHEN Xing-yu,
HUO Guang-sheng, CHEN Ai-liang, LIU Xu-heng, XU Hui
31
Preparation of metal zinc from hemimorphite by vacuum carbothermic reduction with CaF2 as catalyst
XIONG Li-zhi, CHEN Qi-yuan, YIN Zhou-lan, ZHANG Ping-min, DING Zhi-ying, LIU Zhi-xiong
32
Effect of micro arc oxidation treatment on localized corrosion behaviour of AA7075 aluminum alloy in 3.5% NaCl solution
A. VENUGOPAL, Rajiv PANDA, Sushant MANWATKAR, K. SREEKUMAR,
L. RAMA KRISHNA, G. SUNDARARAJAN
33
Electrochemical behavior of Pb(II) in LiCl−KCl−MgCl2−PbCl2 melts on
Mo electrode
ZHANG Mi-lin, CHEN Li-jun, HAN Wei, YAN Yong-de, CAO Peng
34
Corrosion behavior of tinplate in NaCl solution
XIA Da-hai, SONG Shi-zhe, WANG Ji-hui, BI Hui-chao, JIANG Yu-xuan, HAN Zhe-wen
35
Mineralogical characterization of tin-polymetallic ore
occurred in Mengzi, Yunnan Province, China
XU Yang-bao, QIN Wen-qing, LIU Hui
36
Decomposition mechanism of pentlandite during
electrochemical bio-oxidation process
LI Hong-xu, LI Chao, ZHANG Zhi-qian
37
Safe mining technology of undersea metal mine
PENG Kang, LI Xi-bing, WAN Chuan-chuan, PENG Shu-quan, ZHAO Guo-yan
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9