ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 22    No. 5    May 2012

结构材料-Structural Materials

1
Deformation behaviour and microstructure evolution of AlMg6Mn alloy during shear spinning
Lj. RADOVI&#;, M. NIKA&#;EVI&#;, B. JORDOVI&#;
2
Effect of Al−TiB master alloy addition on microstructure, wear and compressive deformation behaviour of aluminum alloys
D. P. MONDAL, Nidhi JHA, Anshul BADKUL, S. DAS
3
Behavior of CeO2 additive in in-situ TiB2 particles reinforced 2014 Al alloy composite
XUE Jing, WANG Jun, HAN Yan-feng, CHEN Chong, SUN Bao-de
4
Comparative study on corrosion behavior of as-cast and extruded Mg−5Y−7Gd−1Nd−0.5Zr alloy in 5% NaCl aqueous solution
     ZHANG Xin, ZHANG Kui, LI Xing-gang, DENG Xia,
LI Hong-wei, ZHANG Bao-dong, WANG Chang-shu
5
Microstructural evolution of AZ91 magnesium alloy during extrusion and heat treatment
LI Jing-yuan, XIE Jian-xin, JIN Jun-bing, WANG Zhi-xiang
6
Superplastic extensibility deformation of Al−3%Mn alloy with
submicrometer grain size
XIAO Xuan, GAO Ci, HOU Jie-shan, GUO Jian-ting
7
Effects of T6 heat treatment on mechanical, abrasive and erosive-corrosive wear properties of eutectic Al−Si alloy
A. K. GUPTA, B. K. PRASAD, R. K. PAJNOO, S. DAS
8
Si phase morphology and mechanical properties of ZL107 Al alloy improved by La modification and heat treatment
WAN Di-qing
9
Optimization of process parameters for producing AA6061/SiC nanocomposites by friction stir processing
M. SALEHI, M. SAADATMAND, J. AGHAZADEH MOHANDESI
10
Correlation between welding and hardening parameters of friction stir welded joints of 2017 aluminum alloy
Hassen Bouzaiene, Mohamed-Ali Rezgui, Mahfoudh Ayadi, Ali Zghal
11
Effect of thermal stabilization on microstructure and mechanical property of directionally solidified Ti−46Al−0.5W−0.5Si alloy
FAN Jiang-lei, LI Xin-zhong, SU Yan-qing, CHEN Rui-run, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi
12
Evaluation of ultra-fine grained tungsten under transient high heat flux by high-intensity pulsed ion beam
TAN Jun, ZHOU Zhang-jian, ZHU Xiao-peng, GUO Shuang-quan, QU Dan-dan,
LEI Ming-kai, GE Chang-chun
13
Microstructure and mechanical properties of TiAl-based alloy prepared by double mechanical milling and spark plasma sintering
XIAO Shu-long, XU Li-juan, CHEN Yu-yong, YU Hong-bao
14
Influence of spiral crystal selector on crystal orientation of single crystal superalloy
ZHANG Ru-lin, CHEN Li-na, LI Chong-he, WANG Ning, LU Xiong-gang, REN Zhong-ming

功能材料-Functional Materials

15
Effect of VC/Cr3C2 on microstructure and mechanical properties of Ti(C,N)-based cermets
ZHAN Bin, LIU Ning, Jin Zhi-bo, Li Qi-long, Shi Jin-gang
16
Electrical and mechanical properties of Cu−Cr−Zr alloy aged under imposed direct continuous current
WANG Zhi-qiang, ZHONG Yun-bo, RAO Xian-jun, WANG Chao, WANG Jiang,
ZHANG Zeng-guang, REN Wei-li, REN Zhong-ming
17
Damping capacity of high strength-damping aluminum alloys prepared by rapid solidification and powder metallurgy process
LI Guo-cong, MA Yue, HE Xiao-lei, LI Wei, LI Pei-yong
18
Effects of Cr3C2 content and wheel speed on amorphization behavior of melt-spun SmCo7−x(Cr3C2)x alloys
LI Li-ya, YI Jian-hong, LI Ai-kun, PENG Yuan-dong, XIA Qing-lin
19
Effect of minor-addition of Fe on structural and mechanical properties of CuZrAl bulk metallic glass
XU Hong-wei, DU Yu-lei, DENG Yu
20
Preparation and gas sensing properties for acetone of amorphous Ag modified NiFe2O4 sensor
JIAO Wan-li, ZHANG Lei
21
Effect of composition and structure on specific resistivity of SiC fibers
WANG De-yin, SONG Yong-cai, LI Yong-qiang
22
Hydrogen generation from coupling reactions of AlLi/NaBH4 mixture in water activated by Ni powder
LIU Shu, WANG Liang-liang, YAO Jun, SUN Wen-qiang, FAN Mei-qiang
23
Effect of electrolytic MnO2 pretreatment on performance of as-prepared LiMn2O4
ZHAO Yu-qian, JIANG Qing-lai, WANG Wei-gang, DU Ke, HU Guo-rong
24
Microstructure evolution of copper doped beryllium thin films
ZHOU Min-jie, LUO Bing-chi, LI Kai, ZHANG Ji-cheng, LI Jia, WU Wei-dong
25
Effect of Er substituting sites on upconversion luminescence of Er3+-doped BaTiO3 films
CHEN Lei, WEI Xian-hua, FU Xu
26
Size-controlled preparation of hollow silica spheres and glyphosate release
LIU Chun, YIN Heng-bo, WANG Ai-li, WU Zhan-ao, WU Gang,
JIANG Tao, SHEN Yu-tang, JIANG Ting-shun

计算材料学及数值模拟-Computational Materials Scien

矿业工程 • 冶金工程 • 化学与化工-Mine

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9