ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 24    No. 12    December 2014

Proceedings of the Fifth Chinese–Norwegian Symposium on Light Metals and New Energy Materials

1
Grain refinement of magnesium alloys processed by severe plastic deformation
Yong-jun CHEN, Qu-dong WANG, Jin-bao LIN, Man-ping LIU, Jarle HJELEN, Hans J. ROVEN
2
Microstructure and mechanical properties of AZ31-Mg2Si in situ composite fabricated by repetitive upsetting
Wei GUO, Qu-dong WANG, Bing YE, Hao ZHOU, Jian-feng LIU
3
Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of high vacuum die casting Mg-8Gd-3Y-0.4Zr magnesium alloy
Zhi-qin WANG, Bin ZHANG, De-jiang LI, Robert FRITZSCH, Xiao-qin ZENG, Hans J. ROVEN, Wen-jiang DING
4
Microstructure and mechanical properties of Mg-6Gd-3Y-0.5Zr alloy processed by high-vacuum die-casting
Sheng-yong LI, De-jiang LI, Xiao-qin ZENG, Wen-jiang DING
5
Effect of electropulsing rolling on mechanical properties and microstructure of AZ31 magnesium alloy
Chun XU, Ya-nan LI, Xiao-hua RAO
6
Microstructure and tribological behavior of Mg-Gd-Zn-Zr alloy with LPSO structure
Li-jie CAO, Yu-juan WU, Li-ming PENG, Qu-dong WANG, Wen-jiang DING
7
Effect of Zn addition on microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-2Er alloy
Qing-feng WANG, Wen-bo DU, Ke LIU, Zhao-hui WANG, Shu-bo LI
8
Microstructure and biocorrosion behaviors of solution treated and as-extruded Mg-2.2Nd-xSr-0.3Zr alloys
Xiao-bo ZHANG, Zhi-xin BA, Zhang-zhong WANG, Ya-jun XUE, Qiang WANG
9
Primary and secondary modes of deformation twinning in HCP Mg based on atomistic simulations
Hong-lu XU, Xiao-ming SU, Guang-yin YUAN, Zhao-hui JIN
10
Electrodeposition of Cu coating with high corrosion resistance on Mg-3.0Nd-0.2Zn-0.4Zr magnesium alloy
Shao-hua WANG, Xing-wu GUO, Can SUN, Jia GONG, Li-ming PENG, Wen-jiang DING
11
Electric field assisted chemical conversion process of AZ91D magnesium alloy in HCO3-/CO32- solution
Zhi-xin BA, Xiao-bo ZHANG, Zhang-zhong WANG, Xin-xian FANG, Qiang-sheng DONG, Qiang WANG
12
Homogenization pretreatment and electroless Ni-P plating on AZ91D magnesium alloy
Can SUN, Xing-wu GUO, Shao-hua WANG, Jia-cheng GUO, Wen-jiang DING
13
Hydrogen storage properties of Mg-TiO2 composite powder prepared by arc plasma method
Yin-cheng PAN, Jian-xin ZOU, Xiao-qin ZENG, Wen-jiang DING
14
Isothermal annealing of cold-rolled Al-Mn-Fe-Si alloy with different microchemistry states
Ke HUANG, Yan-jun LI, Knut MARTHINSEN
15
Microstructure evolution and dislocation configurations in nanostructured Al-Mg alloys processed by high pressure torsion
Man-ping LIU, Ting-hui JIANG, Xue-feng XIE, Qiang LIU, Xue-feng LI, Hans J. ROVEN
16
Aging behavior and mechanical properties of 6013 aluminum alloy processed by severe plastic deformation
Man-ping LIU, Ting-hui JIANG, Jun WANG, Qiang LIU, Zhen-jie WU, Ying-da YU, P?l C. SKARET, Hans J. ROVEN
17
Effect of minor Sc and Zr addition on microstructure and properties of ultra-high strength aluminum alloy
Wei ZHANG, Yuan XING, Zhi-hong JIA, Xiao-fang YANG, Qing LIU, Chang-luo ZHU
18
Effect of Zr addition on microstructure and properties of Al-Mn-Si-Zn-based alloy
Jun-chao ZHANG, Dong-yan DING, Wen-long ZHANG, Shao-hai KANG, Xing-long XU, Yong-jin GAO, Guo-zhen CHEN, Wei-gao CHEN, Xiao-hua YOU
19
Microstructure characterization and quasi-static failure behavior of resistance spot welds of AA6111-T4 aluminum alloy
Sai-nan WU, Bita GHAFFARI, Elizabeth HETRICK, Mei LI, Zhi-hong JIA, Qing LIU
20
Novel method of screw extrusion for fabricating Al/Mg (macro-) composites from aluminum alloy 6063 and magnesium granules
Kristian Gr?tta SKORPEN, Eirik MAULAND, Oddvin REISO, Hans J?rgen ROVEN
21
Preparation and wear properties of TiB2/Al-30Si composites via in-situ melt reactions under high-energy ultrasonic field
Song-li ZHANG, Xian-wei DONG, Yu-tao ZHAO, Man-ping LIU, Gang CHEN, Zhen-kun ZHANG, Yu-ying ZHANG, Xue-hua GAO
22
Effect of CuO particle size on synthesis temperature and microstructure of Al2O3p-Al composites from Al-CuO system
Ge ZHAO, Zhi-ming SHI, Na TA, Rui-ying ZHANG
23
Characterization of pitting corrosion of 7A60 aluminum alloy by EN and EIS techniques
Xue-hui WANG, Ji-hui WANG, Cong-wei FU
24
SnO2-based gas (hydrogen) anodes for aluminum electrolysis
Sai-jun XIAO, Tommy MOKKELBOST, Ove PAULSEN, Arne P. RATVIK, Geir M. HAARBERG
25
Wetting behavior of aluminium and filtration with Al2O3 and SiC ceramic foam filters
Sarina BAO, Martin SYVERTSEN, Anne KVITHYLD, Thorvald ENGH
26
Characterization of microstructure and strain response in Ti-6Al-4V plasma welding deposited material by combined EBSD and in-situ tensile test
Martin BORLAUG MATHISEN, Lars ERIKSEN, Yingda YU, Ola JENSRUD, Jarle HJELEN
27
Electrical conductivity and viscosity of cryolite electrolytes for solar grade silicon (Si-SoG) electrowinning
Michal KORENKO, Zuzana VASKOVá, Frantisek SIMKO, Michal SIMURDA, Marta AMBROVá, Zhong-ning SHI

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

28
Signal extraction for GPS deformation monitoring in mining survey
Jing-xiang GAO, Hong HU, Fei LIU, Zeng-ke LI, Yi-fei YAO
29
Adsorption and activation of copper ions on chalcopyrite surfaces: A new viewpoint of self-activation
Jiu-shuai DENG, Shu-ming WEN, Jian LIU, Dan-dan WU, Qi-cheng FENG
30
Mechanism of exogenous selenium alleviates cadmium induced toxicity in Bechmeria nivea (L.) Gaud (Ramie)
Chun-lin WANG, Yun-guo LIU, Guang-ming ZENG, Xin-jiang HU, Yi-cheng YING, Xi HU, Lu ZHOU, Ya-qin WANG, Hua-ying LI
31
Adsorption of glutamic acid from aqueous solution with calcined layered double Mg-Fe-CO3 hydroxide
Fei-peng JIAO, Li SHUAI, Jin-gang YU, Xin-yu JIANG, Xiao-qing CHEN, Shao-long DU
32
Dechromization and dealumination kinetics in process of Na2CO3-roasting pretreatment of laterite ores
Qiang GUO, Jing-kui QU, Bing-bing HAN, Guang-ye WEI, Pei-yu ZHANG, Tao QI
33
Thermodynamics for chemical vapor synthesis of Nb nanopowder in NbCl5-H2-Ar system
Jun ZHU, Kai HUANG, Jun-gang HOU, Hong-min ZHU
34
Arrhenius parameters determination in non-isothermal conditions for mechanically activated Ag2O-graphite mixture
Seyed Hadi SHAHCHERAGHI, Gholam Reza KHAYATI
35
Dielectric properties and temperature increase characteristics of zinc oxide dust from fuming furnace
Li-bo ZHANG, Ai-yuan MA, Chen-hui LIU, Wen-wen QU, Jin-hui PENG, Yong-guang LUO, Yong-gang ZUO
36
Effects of substituting La with M (M=Sm, Nd, Pr) on electrochemical hydrogen storage characteristics of A2B7-type electrode alloys
Yang-huan ZHANG, Peng-xin LI, Tai YANG, Ting-ting ZHAI, Ze-ming YUAN, Shi-hai GUO
37
Effect of sintering temperature on cycling performance and rate performance of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2
Xiang-qun LI, Xun-hui XIONG, Zhi-xing WANG, Qi-yuan CHEN
38
Hydrogen diffusion coefficient in liquid metals evaluated by solid-gas eutectic unidirectional solidification
Qian-qian YANG, Yuan LIU, Yan-xiang LI
39
Non-equilibrium grain-boundary segregation of Bi in Cu bicrystals
Wu-qiang YANG, Min XU, Jian-xiong LIANG, Ye MENG, Lei ZHENG
40
Effect of growth rate and diameter on microstructure and hardness of directionally solidified Ti-46Al-8Nb alloy
Guo-huai LIU, Xin-zhong LI, Yuan ZHANG, Rui-run CHEN, Yan-qing SU, Jing-jie GUO, Heng-zhi FU, Zhao-dong WANG, Guo-dong WANG
41
Formation mechanism of periodic layered structure in Ni3Si/Zn system
Ya LIU, Zhen DONG, Yuan-yuan SONG, Xu-ping SU, Hao TU
42
Electron beam welding of 304 stainless steel to QCr0.8 copper alloy with copper filler wire
Bing-gang ZHANG, Jian ZHAO, Xiao-peng LI, Ji-cai FENG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9