ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 25    No. 10    October 2015

Structural Materials

1
Microstructure characteristics and tensile property of ultrasonic treated-thixocast A356 alloy
Waleed KHALIFA, Shimaa EL-HADAD, Yoshiki TSUNEKAWA
2
Densification process of 10%B4C-AA2024 matrix composite strips bysemi-solid powder rolling
Zhuo-qiang MO, Yun-zhong LIU, Hui-fang JIA, Min WU
3
Effects of cooling rate on solution heat treatment of as-cast A356 alloy
Chang-lin YANG, Yuan-bing LI, Bo DANG, He-bin Lü, Feng LIU
4
Effects of Mg content on primary Mg2Si phase in hypereutectic Al-Si alloys
Zhi-li HUANG, Kai WANG, Zhi-ming ZHANG, Bo LI, Han-song XUE, Da-zhuang YANG
5
Effect of welding current on morphology and microstructure ofAl alloy T-joint in double-pulsed MIG welding
Jie YI, Shu-fen CAO, Luo-xing LI, Peng-cheng GUO, Kai-yong LIU
6
Microstructure evolution along thickness indouble-side friction stir welded 7085 Al alloy
Wei-feng XU, Jin-he LIU
7
Effects of Nd and rotary forging on mechanical properties of AZ71 Mg alloys
Jhewn-kuang CHEN, Yu-cheng CHEN, Hsien-tsung LI, Kam-shau CHAN, Chun-jung CHANG
8
Hot deformation behavior and processing maps ofas-cast Mg-8Zn-1Al-0.5Cu-0.5Mn alloy
Shao-zhen ZHU, Tian-jiao LUO, Ting-an ZHANG, Yuan-sheng YANG
9
Effect of indentation size and grain/sub-grain size onmicrohardness of high purity tungsten
Guang-yu LIU, Song NI, Min SONG
10
Microstructure evolutionand properties ofCu-20Ni-20Mn alloy during aging process
Wei-bin XIE, Qiang-song WANG, Xu-jun MI, Guo-liang XIE, Dong-mei LIU, Xue-cheng GAO, Yang LI
11
Preparation of lead-free free-cutting graphite brasses bygraphitization of cementite
Hai-ou ZHUO, Jian-cheng TANG, Ying-yu XUE, Nan YE

Functional Materials

12
Characterization of SiC nanowires prepared onC/C composite without catalyst by CVD
Yi-cheng GE, Yun-qi LIU, Shuai WU, Huang WU, Pei-ling MAO, Mao-zhong YI
13
Green synthesis of pure and dopedsemiconductor nanoparticles of ZnS and CdS
K. MURALEEDHARAN, Vijisha K. RAJAN, V. M. ABDUL MUJEEB
14
Structure, morphology and opto-magnetic properties ofBi2MoO6 nano-photocatalyst synthesized by sol-gel method
V. UMAPATHY, A. MANIKANDAN, S. ARUL ANTONY, P. RAMU, P. NEERAJA
15
Identification and characterization of single crystal Bi2Te3-xSex alloy
Emina PO?EGA, Svetlana IVANOV, Zoran STEVI?, Ljiljana KARANOVI?, Rudolf TOMANEC, Lidija GOMID?ELOVI?, Ana KOSTOV
16
Green synthesis of silver nanoneedles using shallot and apricot tree gum
Mohammad Mahdi TAHERI, Mohammed Rafiq ABDUL KADIR, Noor Kamila AHMAD SHAFIAI, Tolou SHOKUHFAR,Mahtab ASSADIAN, Mostafa Rezazadeh SHIRDAR
17
Microscopic mechanical characteristics analysis ofultranano-crystalline diamond films
Jie FENG, You-neng XIE, Zhou LI, Xian-zhe WU, Jian-guo LI, Jun MEI, Zhi-ming YU, Qui-ping WEI
18
Thermal stability of electrodeposited nanocrystallinenickel assisted by flexible friction
BiaoLü, Zhen-fengHU, Xiao-heWANG, Bin-shiXU
19
Effects of vacuum pre-oxidation process on thermally-grown oxides layer ofCoCrAlY high temperature corrosion resistance coating
Yu-jun HAN, Zhi-ying ZHU, Xiao-quan LI, Sai-gang SHEN, Fu-xing YE
20
Insitu laser deposition of NiTi intermetallics forcorrosion improvement of Ti-6Al-4V alloy
M.N. MOKGALAKA, A.P.I. POPOOLA, S.L. PITYANA
21
Microstructure and mechanical properties of ceramic coatings formed on6063 aluminium alloy by micro-arc oxidation
Nan XIANG, Ren-guo SONG, Jian ZHAO, Hai LI, Chao WANG, Zhi-xiu WANG
22
Effects of nitrogen flux on microstructure and tribological properties of in-situ TiN coatings deposited on TC11 titanium alloy by electrospark deposition
Xiang HONG, Ye-fa TAN, Xiao-long WANG, Hua TAN, Ting XU
23
Corrosion degradation behavior of Mg-Ca alloy with high Ca content in SBF
Yi-chi LIU, De-bao LIU, Yue ZHAO, Min-fang CHEN
24
Effect of element fitting on composition optimization ofAl-Cu-Ti amorphous alloy by mechanical alloying
Zhen TAN, Yun-fei XUE, Xing-wang CHENG, Long ZHANG, Wei-wei CHEN, Lu WANG, Hai-feng ZHANG, Hua-meng FU
25
Sliding wear behavior of copper-based composites reinforced withgraphene nanosheets and graphite
Jing-fu LI, Lei ZHANG, Jin-kun XIAO, Ke-chao ZHOU

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

31
Classification of mine blasts and microseismic events usingstarting-up features in seismograms
Guo-yan ZHAO, Ju MA, Long-jun DONG, Xi-bing LI, Guang-hui CHEN, Chu-xuan ZHANG
32
Monitoring coal fires in Datong coalfield usingmulti-source remote sensing data
Yun-jia WANG, Feng TIAN, Yi HUANG, Jian WANG, Chang-jing WEI
33
Environmental risk assessment on slag and iron-rich matte produced fromreducing-matting smelting of lead-bearing wastes and iron-rich wastes
Li-yuan CHAI, Jian-xunWU, Yan-jing WU, Chao-bo TANG, Wei-chun YANG
34
Comprehensive ecological risk assessment forheavy metal pollutions in three phases in rivers
Ying ZHANG,Jun ZHOU, Feng-jie GAO, Bao-jie ZHANG,Biao MA, Li-qing LI
35
Active and passive behaviors of gold in cyanide solutions
Ahmet Deniz BAS, Fariba SAFIZADEH, Wei ZHANG, Edward GHALI, Yeonuk CHOI
36
Effect of arsenopyrite on thiosulfate leaching of gold
Yong-bin YANG, Xi ZHANG, Bin XU, Qian LI, Tao JIANG, Ya-xuan WANG
37
Leaching kinetics of gold bearing pyrite in H2SO4-Fe2(SO4)3 system
Shui-ping ZHONG
38
Conversion of ferric oxide to magnetite byhydrothermal reduction in Bayer digestion process
Xiao-bin LI, Nan LIU, Tian-gui QI, Yi-lin WANG, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG, Gui-hua LIU
39
Influence of magnesium and aluminum salts onhydrolysis of titanyl sulfate solution
Fu-qiangFANG, Ya-huiLIU, Fan-chengMENG, Wei-jingWANG, Tian-yanXUE, TaoQI
40
Extraction of lithium from salt lake brine byaluminum-based alloys
Yan-hong LI, Zhong-wei ZHAO, Xu-heng LIU, Xing-yu CHEN, Mao-li ZHONG
41
Kinetic model forcalcium sulfate decomposition at high temperature
Zhi-qiang YAN, Ze-an WANG, Xiao-feng WANG, Hao LIU,Jian-rong QIU
42
Corrosion of in-situ grown MgAl-LDH coating on aluminum alloy
Fen ZHANG, Chang-lei ZHANG, Liang SONG, Rong-chang ZENG, Zhen-guo LIU,Hong-zhi CUI
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9