ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 25    No. 11    November 2015

Structural Materials

1
Low cycle fatigue behavior of T4-treated Al-Zn-Mg-Cu alloysprepared by squeeze casting and gravity die casting
Cheng-kun ZHENG, Wei-wen ZHANG, Da-tong ZHANG, Yuan-yuan LI
2
Microstructure and mechanical properties ofhigh strength Al-Zn-Mg-Cu alloys used for oil drill pipes
Chun FENG, Wen-bin SHOU, Hui-qun LIU, Dan-qing YI, Yao-rong FENG
3
Influence of Cu content on microstructure andmechanical properties of thixoformed Al-Si-Cu-Mg alloys
M. S. SALLEH, M. Z. OMAR
4
Effects of Be additions on microstructure, hardness andtensile properties of A380 aluminum alloy
Morteza REJAEIAN, Mostafa KARAMOUZ, Masoud EMAMY, Mohsen HAJIZAMANI
5
Effects of Mn and Sn on microstructure ofAl-7Si-Mg alloy modified by Sr and Al-5Ti-B
Ke QIU, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Nai-guang WANG, Zhi-yong CAI, Chun ZHANG
6
Existing form and harmful effects of sodium in Al-4.5%Cu alloy
Le FENG, Yi-min SUN, Xiao-lin ZHAO, Ri-ming WANG, Kai ZHANG, Jin-yue YANG
7
Microstructural evolution during homogenization ofDC cast 7085 aluminum alloy
Yun-jia SHI, Qing-lin PAN, Meng-jia LI, Zhi-ming LIU, Zhi-qi HUANG
8
Microstructural characterization and mechanical properties of functionally graded Al2024/SiC composites prepared by powder metallurgy techniques
F. ERDEMIR, A. CANAKCI, T. VAROL
9
Deformation behaviors and processing maps ofCNTs/Al alloy composite fabricated by flake powder metallurgy
Wei-jun HE, Chun-hong LI, Bai-feng LUAN, Ri-sheng QIU, Ke WANG, Zhi-qiang LI, Qing LIU
10
Evolution of twins and texture and its effects on mechanical properties ofAZ31 magnesium alloy sheets under different rolling process parameters
Di LIU, Zu-yan LIU, Er-de WANG
11
Simulation of mechanical behavior ofAZ31 magnesium alloy during twin-dominated large plastic deformation
Zhi-qiang WANG, Adrien CHAPUIS, Qing LIU
12
Influence of pre-strain and heat treatment onsubsequent deformation behavior of extruded AZ31 Mg alloy
Hong-bing CHEN, Tian-mo LIU, Li-wei LU , Jie-jun HE, Yan-bo ZHAI
13
Influence of temperature and strain rate onserration typetransition in NZ31 Mg alloy
Wen-hui WANG, Di WU, Rong-shi CHEN, Chang-sheng LOU
14
Heat transfer behavior of AZ80-1%Y alloyduring low-frequency electromagnetic casting
Lei BAO, Zhi-qiang ZHANG, Qi-chi LE, Li-li RU, Jian-zhong CUI
15
Application of response surface methodology to optimize processparameters in friction welding of Ti-6Al-4V and SS304L rods
R. KUMAR, M. BALASUBRAMANIAN

Functional Materials

16
Photocatalytic activity of CuO nanoparticles incorporated in mesoporous structure prepared from bis(2-aminonicotinato) copper(II) microflakes
Azadeh TADJARODI, Omid AKHAVAN, Keyvan BIJANZAD
17
Fabrication of Cu2O@Cu2O core-shell nanoparticles and conversion toCu2O@Cu core-shell nanoparticles in solution
Ai-ling YANG, Shun-pin LI, Yu-jin WANG, Le-le WANG, Xi-chang BAO, Ren-qiang YANG
18
Synthesis of α-Fe2O3@SnO2 core-shell nanoparticles vialow-temperature molten salt reaction route
Gang LIU, Wei-jia SUN, Sha-sha TANG, Shu-quan LIANG, Jun LIU
19
Morphology, photoluminescence and gas sensing ofCe-doped ZnO microspheres
Yan Li, Jin-cheng Liu, Xiao-xue Lian, Tan Lü, Fang-xian Zhao
20
Effect ofpH value and calcination temperature on synthesis andcharacteristics of Cu-Ni nano-alloys
María de los A. CANGIANO, Manuel W. OJEDA, María del C. RUIZ
21
Effect of Cu ion substitution on structural anddielectric properties of Ni-Zn ferrites
Guang-sheng LUO, Wei-ping ZHOU, Jian-de LI, Gui-wen JIANG, Shao-long TANG, You-wei DU
22
Preparation of ultra-fine grain Ni-Al-WC coating with interlocking bonding onaustenitic stainless steel by laser clad and friction stir processing
Yong-jun XIONG, Zi-li QIU, Rui-di LI, Tie-chui YUAN, Hong WU, Jin-hui LIU
23
Tribological behaviors of Fe-Al-Cr-Nb alloyed layer deposited on45 steel via double glow plasma surface metallurgy technique
Xi-xi LUO, Zheng-jun YAO, Ping-ze ZHANG, Yu CHEN, Hong-qin YANG, Xiao-feng WU, Ze-lei ZHANG, Yu-hua LIN, Shang-jun XU
24
Comparison between WC-10Co-4Cr andCr3C2-25NiCr coatings sprayed on H13 steel by HVOF
Wen-chao ZHANG, Li-bin LIU, Meng-ting ZHANG, Guo-xing HUANG, Jia-si LIANG, Xian LI, Li-gang ZHANG
25
Fabrication and ablation property ofcarbon/carbon composites with novel SiC-ZrB2 coating
Dong HUANG, Ming-yu ZHANG, Qi-zhong HUANG, Li-ping WANG, Xian TANG, Xin YANG, Kai TONG
26
Friction and wear behaviors of TiCN coating based onelectrical discharge coating
Zhao-yubo ZENG, Hou-qun XIAO, Xiao-hua JIE, Yan-mei ZHANG
27
Surface modification with SiO2 coating onbiomedical TiNi shape memory alloy by sol-gel method
Shu YANG, Fei ZHOU, Tao XIAO, Da-bao XU, Zhou LI, Zhu XIAO, Zi-an XIAO
28
Electrochemical hydrogen storage properties ofnon-equilibrium Ti2-xMgxNi alloys
Jia-jia Li, Jun-feng Zhou, Xiang-yu Zhao, Meng Yang, Li-qun Ma, Xiao-dong Shen
29
Electrochemical properties of nanocrystalline andamorphous Mg-Y-Ni alloys applied to Ni-MH battery
Yang-huan ZHANG, Zhong-gang HAN, Ze-ming YUAN, Tai YANG, Yan QI, Dong-liang ZHAO
30
Effects of gallium on electrochemical discharge behavior ofAl-Mg-Sn-In alloy anode for air cell or water-activated cell
Kun YU, Shi-haiYANG, Han-qingXIONG, LiWEN, Yi-longDAI, FeiTENG, Su-fengFAN
31
Ambient electrical conductivity of carbon cathode materials foraluminum reduction cells
Jun ZHU, Ji-lai XUE, Ya-nan ZHANG, Xiang LI, Tong CHEN
32
In vitro and in vivo evaluation of effects of Mg-6Zn alloy ontight junction of intestinal epithelial cell
Song YU, Xiao-hu WANG, Yi-gang CHEN, Qi ZHENG, Xiao-nong ZHANG, Chang-li ZHAO, Shao-xiang ZHANG, Jun YAN

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

33
Recovery of vanadium and carbon from low-grade stone coal by flotation
Li WANG, Wei SUN, Qing-peng ZHANG
34
Thermodynamic and kinetic of iodine-iodide leaching in gold hydrometallurgy
S. S. KONYRATBEKOVA, A. BAIKONUROVA, G.A. USSOLTSEVA, C. ERUST, A. AKCIL
35
Leaching characteristics ofion-adsorption type rare earths ore with magnesium sulfate
Yan-fei XIAO, Ying-ying CHEN, Zong-yu FENG, Xiao-wei HUANG, Li HUANG, Zhi-qi LONG, Da-li CUI
36
Autocatalytic deposition of copper frommodified electrolytes and its characteristics
R. SEKAR, K. K. JAGADESH, G. N. K. RAMESH BAPU
37
Deep removal of copper from nickel electrolyte using manganese sulfide
Jiang-tao LI, Ai-liang CHEN
38
Preparation and characterization of eco-friendly poly(p-phenylenediamine) and its composite with chitosan for removal of copper ions from aqueous solutions
N. A. ABDELWAHAB, E. A. AL-ASHKAR, M. A. ABD EL-GHAFFAR
39
Novel method to prepare sodium chromate from carbon ferrochrome
Jia-liang WANG, Guo-rong HU, Zhong-dong PENG, Ke DU
40
Reaction pathway led by silicate structure transformation on decomposition ofCaSiO3 in alkali fusion process using NaOH
Chang-ming ZHAO, Guo-cheng WANG, Sheng-liLI, Xin-gang AI, Zi-rui WANG, Yu-chun ZHAI
41
Volume change of macropores of titanium foams during sintering
Jian XIAO, Yang YANG, Gui-bao QIU, Yi-long LIAO, Hao CUI, Xue-wei Lü
42
Hot corrosion characteristics of Ni-20Cr-18W superalloy in molten salt
Tie-bang ZHANG, Rui-feng DONG, Rui HU, Hong-chao KOU, Jin-shan LI
43
Effect of cerium ion (III) on corrosion resistance of organic-inorganic hybrid coating on surface of aluminum-tube used in refrigeration equipment
Wei XIAO, Chang MIAO, Xiong HUANG, Rui-lin MAN
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9