ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 25    No. 12    December 2015

Structural Materials

1
Hot deformation behavior and microstructure evolution of1460 Al-Li alloy
Sheng XIANG, Dan-yang LIU, Rui-hua ZHU, Jin-feng LI, Yong-lai CHEN, Xu-hu ZHANG
2
Influence of ECAP as grain refinement technique on microstructure evolution,mechanical properties and corrosion behavior of pure aluminum
Mohamed Ibrahim ABD EL AAL, M. M. SADAWY
3
Effects of neodymium addition on microstructure andmechanical properties of near-eutectic Al-12Si alloys
Zhi HU, Xian-ming RUAN, Hong YAN
4
Effect of individual and combined additions of Al-5Ti-B, Mn and Sn on sliding wear behavior of A356 alloy
Ke QIU, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Nai-guang WANG, Zhi-yong CAI, Chun ZHANG
5
Dry sliding wear characterization of Al 6061/rock dust composite
K. SOORYA PRAKASH, A. KANAGARAJ, P. M. GOPAL
6
Reactive diffusion in Mg-Gd binary system at 773 K
Wei-wen ZHENG, Xing-gang LI, Kui ZHANG, Yong-jun LI, Ming-long MA, Guo-liang SHI
7
Effect of equal-channel angular pressing and aging oncorrosion behavior of ZK60 Mg alloy
Xin LI, Jing-hua JIANG, Yong-hao ZHAO, Ai-bin MA, Dao-jing WEN, Yun-tian ZHU
8
Effect of aging time on corrosion behavior of as-forged AZ80 magnesium alloy
Hui-juan LIAO, Xiao-feng ZHOU, Hui-zhong LI, Min DENG, Xiao-peng LIANG, Ruo-mei LIU
9
Enhanced ductility and reduced asymmetry ofMg-2Al-1Zn alloy plate processed by torsion and annealing
Jun WANG, Xu-yue YANG, Yi LI, Zhen-yu XIAO, Du-xiu ZHANG, Taku SAKAI
10
Effect of applied pressure on microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Y quasicrystal-reinforced AZ91D magnesium matrix composites prepared by squeeze casting
Ling YANG, Hua HOU, Yu-hong ZHAO, Xiao-min YANG
11
Mixed grain structure and mechanical property anisotropy ofAZ40 magnesium alloy bar with diameter of 160 mm
Guo-liang SHI, Kui ZHANG, Xing-gang LI, Yong-jun LI, Ming-long MA, Jia-wei YUAN, Chun-fang LU
12
Microstructure evolution of alumina dispersion strengthened copper alloy deformed under different conditions
Ling LI, Zhou LI, Qian LEI, Zhu XIAO, Bin LIU, Na LIU
13
Formation mechanisms of Ni-Al intermetallics during heat treatment ofNi coating on 6061 Al substrate
Mohsen ADABI, Ahmad Ali AMADEH

Functional Materials

14
Morphology and photoluminescence of BaMoO4 micro- andnano-crystals synthesized by coprecipitation method
Marziyeh GHAED-AMINI, Mehdi BAZARGANIPOUR, Masoud SALAVATI-NIASARI, Kamal SABERYAN
15
Preparation and photoelectric properties of Ho3+-doped titanium dioxide nanowire downconversion photoanode
Yue-ying LI, Hong-shun HAO, Li-jun WANG, Wei-hua GUO, Qing SU, Lei QIN, Wen-yuan GAO, Gui-shan LIU, Zhi-qiang HU
16
Magnetic and optical properties ofzinc chromite nanostructures prepared by microwave method
Zahra MOUSAVI, Mahdiyeh ESMAEILI-ZARE, Masoud SALAVATI-NIASARI
17
In situ electrochemical synthesis of MOF-5 and its application inimproving photocatalytic activity of BiOBr
Hui-min YANG, Xian LIU, Xiu-li SONG, Tai-lai YANG, Zhen-hai LIANG, Cai-mei FAN
18
Synthesis and size control of copper nanoparticles andtheir catalytic application
Shikha JAIN, Ankita JAIN, Pranav KACHHAWAH, Vijay DEVRA
19
Ag-Ni alloy nanoparticles for electrocatalytic reduction of benzyl chloride
Hai-hui ZHOU, Yan-ling LI, Jia-qi HUANG, Chen-xu FANG, Dan SHAN, Ya-fei KUANG
20
Effect of Ba0.5Bi0.5Fe0.9Sn0.1O3 addition on electrical properties of thick-filmthermistors
Yun YANG, Chang-lai YUAN, Guo-hua CHEN, Tao YANG, Ying LUO, Chang-rong ZHOU
21
In vitro biodegradability and biocompatibility of porous Mg-Zn scaffolds coated with nano hydroxyapatite via pulse electrodeposition
Z. S. SEYEDRAOUFI, Sh. MIRDAMADI
22
In vitro corrosion and antibacterial properties oflayer-by-layer assembled GS/PSS coating on AZ31 magnesium alloys
Rong-chang ZENG, Li-jun LIU, Kai-jie LUO, Li SHEN, Fen ZHANG, Shuo-qi LI, Yu-hong ZOU
23
Effect of sintering temperature on microstructure and varistor properties ofZn-V-O-based ceramics incorporated with Mn-Nb-Tb
C. W. NAHM
24
Fabrication, characterization and electrochemical properties ofporous coral-structured Si/C composite anode for lithium ion battery
Fen-ling TANG, Jian-fei LEI, Zhao-yang CUI, Jian OUYANG, Gang LIU, Ling-zhi ZHAO
25
Synthesis and characterization of porous cobalt oxide/copperoxide nanoplate as novel electrode material for supercapacitors
Shui-rong ZHANG, Zhi-biao HU, Kai-yu LIU, Yan-zhen LIU, Fang HE, Qing-liang XIE
26
Influence of Ni4Ti3 precipitates on phase transformation ofNiTi shape memory alloy
Shu-yong JIANG, Yan-qiu ZHANG, Ya-nan ZHAO, Si-wei LIU, Li HU, Cheng-zhi ZHAO

Computational Materials Science and Numerical Modelling

27
Cooling rate dependence of polymorph selection duringrapid solidification of liquid metal zinc
Ze-an TIAN, Li-li ZHOU, Yun-fei MO, Yong-chao LIANG, Rang-su LIU
28
Atomistic simulation of defected magnesium hydroxide as flame retardants
Dong-yun ZHANG, Ping YANG, Zheng DU, Qiu-hua YUAN, Shen-hua SONG, Xiang-zhong REN, Pei-xin ZHANG
29
Discrete element and finite element coupling simulation andexperiment of hot granule medium pressure forming
Guo-jiang DONG, Chang-cai ZHAO, Yuan-yuan YA, Jian-pei ZHAO
30
Insights into SO2 and H2O co-adsorption on Cu (100) surface withcalculations of density functional theory
Xin WEI, Chao-fang DONG, Zhang-hua CHEN, Jian-ye HUANG, Kui XIAO, Xiao-gang LI

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

31
Sulfur composition on surface ofchalcopyrite during its bioleaching at 50 °C
Shi-fa WU, Cong-ren YANG, Wen-qing QIN, Fen JIAO, Jun WANG, Yan-sheng ZHANG
32
Novel two-step process to improve efficiency of bio-oxidation ofAxi high-sulfur refractory gold concentrates
Xin-xing LIU, Guo-hua WANG, Qiang HUO, Jian-ping XIE, Shou-peng LI, Hai-yan WU, Yu-jie GUO
33
Empirical model forbio-extraction of copper fromlow grade ore using response surface methodology
M. YAGHOBI MOGHADDAM, S. Z. SHAFAEI, M. NOAPARAST, F. DOULATI ARDEJANI, H. ABDOLLAHI, M. RANJBAR, M. SCHAFFIE, Z. MANAFI
34
U(VI) reduction by Shewanella oneidensis mediated by anthraquinone 2 sulfonate
Jin-xiang LIU, Shui-bo XIE, Yong-huaWANG, Ying-jiuLIU, Ping-liCAI, FenXIONG, Wen-tao WANG
35
Dissolution kinetics and mechanism of gibbsitic bauxite and pure gibbsite insodium hydroxide solution under atmospheric pressure
Hui-bin YANG, Xiao-lin PAN, Hai-yan YU, Gan-feng TU, Jun-min SUN
36
Continuous changes in electrical conductivity ofsodium aluminate solution in seeded precipitation
Gui-hua LIU, Zheng LI, Tian-gui QI, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG, Xiao-bin LI
37
Oxidation roasting of molybdenite concentrate
Lu WANG, Guo-hua ZHANG, Jie DANG, Kuo-chih CHOU
38
Reductive acid leaching of cadmium fromzinc neutral leaching residue using hydrazine sulfate
Chun ZHANG, Xiao-bo MIN, Jian-qiang ZHANG, Mi WANG, Bo-sheng ZHOU, Chen SHEN
39
Solvent extraction of V(V) and Cr(III) fromacidic leach liquors of ilmenite using Aliquat 336
A. A. NAYL, H. F. ALY
40
A novel method for comprehensive utilization of sintering dust
Hong-hu TANG, Wei SUN, Hai-sheng HAN
41
Effect of milling time on carbothermic reduction of ilmenite
Min CHEN, Ai-tao TANG, Xuan XIAO
42
Response surface methodology for optimizingadsorption performance of gel-type weak acid resin for Eu(III)
Ting CHEN, Bin LI, Lei FANG, De-sui CHEN, Wen-bin XU, Chun-hua XIONG
43
Photocatalytic degradation of textile dyeing wastewater through microwave synthesized Zr-AC, Ni-AC and Zn-AC
P. SURESH, J. JUDITH VIJAYA, L. JOHN KENNEDY
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9