ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 26    No. 12    December 2016

Structural Materials

1
Grain refinement mechanism of as-cast aluminum by hafnium
Hong-ying LI, De-wang LI, Zhi-xiang ZHU, Bao-an CHEN, Xin CHEN, Chang-long YANG, Hong-yu ZHANG, Wei KANG
2
Microstructure evolution and mechanical properties of rheo-processed ADC12 alloy
Zhao-hua HU, Xiang PENG, Guo-hua WU, Da-qiang CHENG, Wen-cai LIU, Liang ZHANG, Wen-jiang DING
3
Significant improvements in mechanical properties of AA5083 aluminum alloy using dual equal channel lateral extrusion
N. FAKHAR, F. FERESHTEH-SANIEE, R. MAHMUDI
4
Combined effects of ECAP and subsequent heating parameters on semi-solid microstructure of 7075 aluminum alloy
Ramin MESHKABADI, Ghader FARAJI, Akbar JAVDANI, Vahid POUYAFAR
5
Effect of post weld heat treatment on microstructure and mechanical properties of gas tungsten arc welded AA6061-T6 alloy
Firouz FADAEIFARD, Khamirul Amin MATORI, Farhad GARAVI, Muath Al-FALAHI, Gholamreza Vahedi SARRIGANI
6
Hot tearing susceptibility of Mg-xZn-2Y alloys
Zhi WANG, Yi-zhou LI, Feng WANG, Yuan-ding HUANG, Jiang-feng SONG, Ping-li MAO, Zheng LIU
7
Hot deformation behaviors and processing maps of Mg-Zn-Er alloys based on Gleeble-1500 hot compression simulation
Cui-cui SUN, Ke LIU, Zhao-hui WANG, Shu-bo LI, Xian DU, Wen-bo DU
8
Microstructure and mechanical properties of laser beam welded TC4/TA15 dissimilar joints
Wei-feng XU, Zhen-lin ZHANG

Functional Materials

9
Thermal properties of closed-cell aluminum foams prepared by melt foaming technology
Hui WANG, Xiang-yang ZHOU, Bo LONG, Juan YANG, Hong-zhuan LIU
10
Dynamic indentation response of porous SiC/Ti-based metallic glass composite
Ben-peng WANG, Lu WANG, Yun-fei XUE, Yang-wei WANG, Hai-feng ZHANG, Hua-meng FU
11
Effect of carburization on microstructure and rolling contact fatigue property of 95W-3.4Ni-1.6Fe heavy alloy
Guang-hong WANG, Sheng-guan QU, Rui-liang HE, Ke HU, Xiao-qiang LI
12
Effect of carbon nanotube and silicon carbide on microstructure and dry sliding wear behavior of copper hybrid nanocomposites
H. M. MALLIKARJUNA, C. S. RAMESH, P. G. KOPPAD, R. KESHAVAMURTHY, K. T. KASHYAP
13
Microstructure and properties of Cu-3Ti-1Ni alloy with aging process
Jia LIU, Xian-hui WANG, Qian-ni RAN, Gang ZHAO, Xiu-xiu ZHU
14
Ethanol sensing properties of Bi3.15Nd0.85Ti3O12 films at low operating temperatures
Hong JIANG, Yong ZHANG
15
Effect of Fe content on microstructure and mechanical properties of Cu-Fe-based composite coatings by laser induction hybrid rapid cladding
Sheng-feng ZHOU, Jian-bo LEI, Zheng XIONG, Jin-bo GUO, Zhen-jie GU, Hong-bo PAN
16
Formation and characterization of self-lubricated carbide layer on AA6082 Al-Mg-Si aluminum alloy by electrical discharge alloying process
Wang-Chih Chen, Hung-Mao Lin, Jun-Yen Uan
17
Effects of spinning rate on structures and electrochemical hydrogen storage performances of RE-Mg-Ni-Mn-based AB2-type alloys
Yang-huan ZHANG, Wei ZHANG, Xi-ping SONG, Pei-long ZHANG, Yong-guo ZHU, Yan QI
18
Facile synthesis of porous LiNiVO4 powder as high-voltage cathode material for lithium-ion batteries
Mu-lan QIN, Wan-min LIU, Shu-quan LIANG, An-qiang PAN

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

19
Self-magnetization of pyrite and its application in flotation
Xi-qing WU, Xin XIE, Yang-fan CAO
20
Flotation behaviors and mechanisms of chalcopyrite and galena after cyanide treatment
Yi-wen MA, Yue-xin HAN, Yi-min ZHU, Yan-jun LI, Hao LIU
21
Effect and mechanism of octanol in cassiterite flotation using benzohydroxamic acid as collector
Lei SUN, Yue-hua HU, Wei SUN
22
Selective extraction of gold (III) from hydrochloric acid-chlorine gas leach solutions of copper anode slime by tri-butyl phosphate (TBP)
Nima SADEGHI, Eskandar Keshavarz ALAMDARI
23
Reductive kinetics of Panzhihua ilmenite with hydrogen
Chang-yuan LU, Xing-li ZOU, Xiong-gang LU, Xue-liang XIE, Kai ZHENG, Wei XIAO, Hong-wei CHENG, Guang-shi LI
24
Nucleation and early stages of growth of lead onto copper electrodes from dilute electrolytes
Neboj?a D. NIKOLI?, Sanja I. STEVANOVI?, Goran BRANKOVI?
25
Formation and growth of Cu-Al IMCs and their effect on electrical property of electroplated Cu/Al laminar composites
Jian ZHANG, Bin-hao WANG, Guo-hong CHEN, Ruo-min WANG, Chun-hui MIAO, Zhi-xiang ZHENG, Wen-ming TANG
26
Effect of depressurizing speed on mold filling behavior and entrainment of oxide film in vacuum suction casting of A356 alloy
Shan-guang LIU, Fu-yang CAO, Jun-ying YI, Xin-yi ZHAO, Jing ZENG, Zhi-liang NING, Jian-fei SUN
27
Boron removal from molten silicon using CaO-SiO2-BaO-CaF2 slag
Jin-ling SUN, Jin-chuan JIE, Qing-chuan ZOU, Li-juan GUO, Zhi-qiang CAO, Tong-min WANG, Ting-ju LI
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9