ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 27    No. 4    April 2017

Structural Materials

1
Effect of 0.3% Sc on microstructure, phase composition and hardening of Al-Ca-Si eutectic alloys
Nikolay BELOV, Evgenia NAUMOVA, Torgom AKOPYAN
2
Microstructure evolution during homogenization of Al-Mg-Si-Mn-Fe alloys: Modelling and experimental results
C. L. LIU, H. AZIZI-ALIZAMINI, N. C. PARSON, W. J. POOLE, Q. DU
3
Thermal stability evaluation of nanostructured Al6061 alloy produced by cryorolling
M. ABBASI-BAHARANCHI, F. KARIMZADEH, M. H. ENAYATI
4
Temperature dependence of microstructure and texture in cold drawn aluminum wire
Xiao-guang MA, Jian CHEN, Yang YANG, Lei LI, Zheng CHEN, Wen YAN
5
Influence of TiB2 nanoparticles on elevated-temperature properties of Al-Mn-Mg 3004 alloy
Kun LIU, A. M. NABAWY, X. G. CHEN
6
Fabrication of Al/Al2Cu in situ nanocomposite via friction stir processing
M. AZIZIEH, D. IRANPARAST, M. A. G. DEZFULI, Z. BALAK, H. S. KIM
7
Influence of multi-pass friction stir processing on microstructure and mechanical properties of 7B04-O Al alloy
Yu CHEN, Hua DING, S. MALOPHEYEV, R. KAIBYSHEV, Zhi-hui CAI, Wen-jing YANG
8
Effect of Dy addition on microstructure and mechanical properties of Mg-4Y-3Nd-0.4Zr alloy
Hong-hui LIU, Zhi-liang NING, Jun-ying YI, Qian MA, Hai-chao SUN, Yong-jiang HUANG, Jian-fei SUN
9
Machining characteristics of fine grained AZ91 Mg alloy processed by friction stir processing
G. V. V. SURYA KIRAN, K. HARI KRISHNA, Sk. SAMEER, M. BHARGAVI, B. SANTOSH KUMAR, G. MOHANA RAO, Y. NAIDUBABU, RAVIKUMAR DUMPALA, B. RATNA SUNIL
10
Microstructure characteristics and liquation behavior of fiber laser welded joints of Mg-5Zn-1Mn-0.6Sn alloy sheets
Qing-yuan SHE, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Bin SU, Zhao-hui YU, Chao CHEN, Wei-jun XIA
11
Influence of Mo content on microstructure and mechanical properties of β-containing TiAl alloy
Wen-chen XU, Kai HUANG, Shi-feng WU, Ying-ying ZONG, De-bin SHAN
12
Wear behavior of Ti6Al4V biomedical alloys processed by selective laser melting, hot pressing and conventional casting
F. BARTOLOMEU, M. BUCIUMEANU, E. PINTO, N. ALVES, F. S. SILVA, O. CARVALHO, G. MIRANDA

Functional Materials

13
Sliding wear characteristics of solid lubricant coating on titanium alloy surface modified by laser texturing and ternary hard coatings
M. PREM ANANTH, R. RAMESH
14
Mechanical and corrosion properties of Ti-35Nb-7Zr-xHA composites fabricated by spark plasma sintering
Zheng-yuan HE, Lei ZHANG, Wen-rui SHAN, Yu-qin ZHANG, Rong ZHOU, Ye-hua JIANG, Jun TAN
15
Glass formation and magnetic properties of Fe-based metallic glasses fabricated by low-purity industrial materials
Man ZHU, Yang FA, Zeng-yun JIAN, Li-juan YAO, Chang-qing JIN, Jun-feng XU, Rui-hua NAN, Fang-e CHANG
16
Optical properties and magnetic properties of antisite-disordered Ni1-xCoxCr2O4 spinels
Yu GAO, Hong CHANG, Qiang WU, Hong-yan WANG, Yan-bo PANG, Fang LIU, Hong-jing ZHU, Yue-hou YUN
17
Hydrothermal synthesis and enhanced photocatalytic activity of hierarchical flower-like Fe-doped BiVO4
Hai-bin LI, Jian ZHANG, Guo-you HUANG, Sheng-hao FU, Chao MA, Bai-yu WANG, Qian-ru HUANG, Hong-wei LIAO

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

18
Relationship between loading angle and displacing angle in steel bolt shearing
Yu CHEN, Ping CAO, Ke-ping ZHOU, Yun TENG
19
Depressing behaviors and mechanism of disodium bis (carboxymethyl) trithiocarbonate on separation of chalcopyrite and molybdenite
Zhi-gang YIN, Wei SUN, Yue-hua HU, Qing-jun GUAN, Chen-hu ZHANG, Yue-sheng GAO, Ji-hua ZHAI
20
Leaching of chromite ore in concentrated KOH by catalytic oxidation using CuO as catalyst
Long-jie LIU, Hao DU, Yang ZHANG, Shi-li ZHENG, Yi ZHANG
21
Leaching of iron concentrate separated from kiln slag in zinc hydrometallurgy with hydrochloric acid and its mechanism
Hong-jun WANG, Zhi-yong LIU, Zhi-hong LIU, Yu-hu LI, Si-wei LI, Wen-Hai ZHANG, Qi-hou LI
22
Effects of iron-containing phases on transformation of sulfur-bearing ions in sodium aluminate solution
Xiao-bin LI, Fei NIU, Gui-hua LIU, Tian-gui QI, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG
23
Selection of reductants for extracting selenium and tellurium from degoldized solution of copper anode slimes
Fu-yuan ZHANG, Ya-jie ZHENG, Guo-min PENG
24
Cascade sulfidation and separation of copper and arsenic from acidic wastewater via gas-liquid reaction
Guo-min JIANG, Bing PENG, Li-yuan CHAI, Qing-wei WANG, Mei-qing SHI, Yun-yan WANG, Hui LIU
25
Electrochemical response to biomass of bacterial cells of Achromobacter sp. CH-1 growth
Yun-yan WANG, Li-yuan CHAI, Qing-wei WANG, Zhi-hui YANG, Rong DENG
26
Physiological characteristics of Ficus tikoua under antimony stress
Li-yuan CHAI, Yong WANG, Zhi-hui YANG, H. MUBARAK, N. MIRZA
27
Copper smelting mechanism in oxygen bottom-blown furnace
Qin-meng WANG, Xue-yi GUO, Qing-hua TIAN
28
Hot corrosion of modified Ti3Al-based alloy coated with thin Na2SO4 film at 910 and 950 °C in air
Yu-hai QIAN, Xi-chao LI, Mei-shuan LI, Jing-jun XU, Bin LU
29
Interfacial microstructure evolution and mechanical properties of Al/Sn joints by ultrasonic-assisted soldering
Wei-bing GUO, Tian-min LUAN, Xue-song LENG, Jing-shan HE, Jiu-chun YAN
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9