ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 28    No. 4    April 2018

Mining, Mineral Processing, and Metallurgical Engineering

18
Construction of reasonable pillar group for undersea mining in metal mine
Zhi-xiang LIU, Tian LUO, Xiang LI, Xi-bing LI, Zhen HUAI, Shao-feng WANG
19
Bio-dissolution of pyrite by Phanerochaete chrysosporium
Hong-ying YANG, Qian LIU,, Guo-bao CHEN, Lin-lin TONG, Auwalu ALI
20
Comparative kinetic analysis of conventional and ultrasound-assisted leaching of scheelite by sodium carbonate
Jin-hong YANG, Li-hua HE, Xu-heng LIU, Wen-tao DING, Yun-feng SONG, Zhong-wei ZHAO
21
Thermodynamics and kinetics of fluoride removal from simulated zinc sulfate solution by La(III)-modified zeolite
Yan-qing LAI, Kai YANG, Chao YANG, Zhong-liang TIAN, Wei-chang GUO, Jie LI
22
Adsorption of Cd2+ in aqueous solutions using KMnO4-modified activated carbon derived from Astragalus residue
Ning-chuan FENG, Wei FAN, Mei-lin ZHU, Xue-yi GUO
23
Formation of twinned dendrites during unidirectional solidification of Al-32%Zn alloy
Zhong-wei CHEN, Jian-ping GAO
24
Assessment of solidification characteristics of carbon-inoculated Mg-3%Al melt by thermal analysis
Jun DU, Yu-tong SHI, Wen-fang LI
25
Measurement of phase equilibria in Ti-Ni-Sn system
Meng WANG, Hua-shan LIU, Ge-mei CAI, Zhan-peng JIN
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9