ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 28    No. 11    November 2018

Structural Materials

1
Microstructures evolution and mechanical properties disparity in 2070 Al-Li alloy with minor Sc addition
Dan-yang LIU, Jie-xia WANG, Jin-feng LI
2
Effect of different quenching processes following solid-solution treatment on properties and precipitation behaviors of 7050 alloy
Lei KANG, Gang ZHAO, Guang-dong WANG, Kun LIU, Ni TIAN
3
Effects of nano-SiCp content on microstructure and mechanical properties of SiCp/A356 composites assisted with ultrasonic treatment
Kun HU, Du YUAN, Shu-lin Lü, Shu-sen WU
4
Corrosion performance of high pressure die-cast Al-6Si-3Ni and Al-6Si-3Ni-2Cu alloys in aqueous NaCl solution
Srinivasan ARTHANARI, Jae Cheol JANG, Kwang Seon SHIN
5
Microstructure and mechanical properties of as-extruded Mg-Sn-Zn-Ca alloy with different extrusion ratios
Yang ZHANG, Xiao-yang CHEN, Ya-lin LU, Xiao-ping LI
6
Microstructure characterization and effect of extrusion temperature on biodegradation behavior of Mg-5Zn-1Y-xCa alloy
F. DOOST MOHAMMADI, H. JAFARI
7
Effect of temperature on microstructure and texture evolution of Mg-Zn-Er alloy during hot compression
Jin-xue LIU, Ke LIU, Wen-bo DU, Shu-bo LI, Zhao-hui WANG, Xian DU, Cui-cui SUN
8
Solidification of Be-free Ni-based dental alloy
Franc ZUPANI?, Carlos A. NUNES, Gilberto C. COELHO, Paula L. CURY, Gorazd LOJEN, Tonica BON?INA
9
Elemental micro-segregation characteristic of fiber laser welded Hastelloy C-276 sheet
Kalinga Simant BAL, Jyotsna DUTTA MAJUMDAR, Asimava ROY CHOUDHURY
10
Preparation of three-dimensional braided carbon fiber reinforced mullite composites from a sol with high solid content
Wei ZHANG, Qing-song MA, Ke-wei DAI, Wei-guo MAO

Functional Materials

11
Ultrasonic synthesis of Zn-doped CdO nanostructures and their optoelectronic properties
Milad KAVAKEBI, Farid JAMALI-SHEINI
12
Preparation and catalytic behavior of reduced graphene oxide supported cobalt oxide hybrid nanocatalysts for CO oxidation
Yan WANG, Ze-hua CHEN, Jing HUANG, Gao-jie LI, Jian-liang CAO, Bo ZHANG, Xing-ying CHEN, Huo-li ZHANG, Lei JIA
13
Discharge performance of Mg-Al-Pb-La anode for Mg-air battery
Yan FENG, Ge LEI, Yu-qing HE, Ri-chu WANG, Xiao-feng WANG
14
Preparation and corrosion resistance of superhydrophobic coatings on AZ31 magnesium alloy
Ai-hui LIU, Ji-lin XU

Computational Materials Science and Numerical Modelling

Mining, Mineral Processing, and Metallurgical Engineering

19
Effects of BaCl2 on K-feldspar flotation using dodecyl amine chloride under natural pH
Chao SONG, Yuan-yuan ZHOU, Quan-jun LIU, Jian-ying DENG, Shi-mei LI, Li-kun GAO, Li YU
20
Thermodynamic analysis on reaction behaviors of silicates in (NH4)2WO4-(NH4)2CO3-NH3-H2O system
Xiao-bin LI, Lei-ting SHEN, Xiao-yi TONG, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG
21
Electrolytic production of Ti-Ge intermetallics from oxides in molten CaCl2-NaCl
Yin-shuai WANG, Xing-li ZOU, Xiong-gang LU, Shang-shu LI, Kai ZHENG, Shu-juan WANG, Qian XU, Zhong-fu ZHOU
22
A clean process of lead recovery from spent lead paste based on hydrothermal reduction
Wei-feng LIU, Xun-bo DENG, Du-chao ZHANG, Tian-zu YANG, Lin CHEN
23
Selective leaching and recovery of V as iron vanadate from industrially generated Mo-V residue
P. C. ROUT, G. K. MISHRA, D. MOHAPATRA, B. PADH, B. R. REDDY
24
Dissolution behaviors of rare earth elements in phosphoric acid solutions
Sheng-xi WU, Long-sheng ZHAO, Liang-shi WANG, Xiao-wei HUANG, Jin-shi DONG, Zong-yu FENG, Da-li CUI, Li-feng ZHANG
25
Stepwise recovery of magnesium from low-grade ludwigite ore based on innovative and clean technological route
Xiao-jiao FU, Man-sheng CHU, Li-hua GAO, Zheng-gen LIU
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9