ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 29    No. 10    October 2019

Materials Science and Engineering

1
Tribological behavior of A356-CNT nanocomposites fabricated by various casting techniques
Benyamin ABBASIPOUR, Behzad NIROUMAND, Sayed Mahmoud MONIR VAGHEFI, Mohammad ABEDI
2
A comparative study on microstructural evolution and surface properties of graphene/CNT reinforced Al6061-SiC hybrid surface composite fabricated via friction stir processing
Abhishek SHARMA, Vyas Mani SHARMA, Jinu PAUL
3
Microstructures and mechanical properties of BP/7A04 Al matrix composites
Cai-he FAN, Ling OU, Ze-yi HU, Jian-jun YANG, Gang CHEN, Hong-ge YAN
4
Effect of post-weld heat treatment on microstructure and mechanical properties of welded joints of 6061-T6 aluminum alloy
Jie YI, Guan WANG, Shi-kang LI, Zhi-wen LIU, Yan-li GONG
5
Precipitate evolution in Mg-7Gd-3Y-1Nd-1Zn-0.5Zr alloy during isothermal ageing at 240 °C
Wei LIU, Zhi-wei DU, Ting LI, Kui ZHANG, Xiao-lei HAN, Yong-gang PENG, Jing ZHANG, Jia-wei YUAN, Shu-feng LIU,Zheng PANG
6
Effect of Ca addition on microstructure and impression creep behavior of cast AZ61 magnesium alloy
B. NAMI, S. M. MIRESMAEILI, F. JAMSHIDI, I. KHOUBROU
7
Enhanced corrosion resistance of micro-arc oxidation coated magnesium alloy by superhydrophobic Mg-Al layered double hydroxide coating
Zhi-hu WANG, Ju-mei ZHANG, Yan LI, Li-jing BAI, Guo-jun ZHANG
8
Diffusional transformation in Ti6Al4V alloy during isothermal compression
K. MUTOMBO, C. SIYASIYA, W. E. STUMPF
9
Artificial intelligence model of complicated flow behaviors for Ti-13Nb-13Zr alloy and relevant applications
Ze-yan SHI, Guo-zheng QUAN, Chao AN, Hui-min QIU, Wei-yong WANG, Zhi-hua ZHANG
10
Fatigue fracture analysis of gear teeth using XFEM
Yu WEI, Yong JIANG
11
Effect of Al and Sc on deformation behavior of FeCoNi multi-element alloys
Rui ZHOU, Mou LI, Jing-wen QIU, Si-hui OUYANG, Di PAN, Cheng-shang ZHOU, Yong LIU
12
Effect of thermal treatment and ball milling on microstructure and phase transformation of Ni-Mn-Ga-Nb alloys
Jun-song WANG, Bing TIAN, Yun-xiang TONG, Feng CHEN, Li LI
13
Effect of jet milling on micro-strain behavior and rupture behavior of agglomerates of ultrafine WC powders
Ya-li SUN, Qing-cai LIU, Xin HUANG, Fa-xing ZHANG, Jian YANG, Hua MEI
14
Preparation and properties of C/C-ZrB2-SiC composites by high-solid-loading slurry impregnation and polymer infiltration and pyrolysis (PIP)
Li-ping RAN, Fei RAO, Ke PENG, Huan YIN, Mao-zhong YI
15
Performance of carbon-coated nano-ZnO prepared by carbonizing gel precursor as anodic material for secondary alkaline Zn batteries
Ke PENG, Zhi-jian ZHANG, Ze-jun ZHAO, Chao YANG,Zhong-liang TIAN, Yan-qing LAI

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

16
Optimization of mining method in subsea deep gold mines: A case study
Wei-zhang LIANG, Guo-yan ZHAO, Hao WU, Ying CHEN
17
Sustainable copper extraction from mixed chalcopyrite–chalcocite using biomass
David Lukumu BAMPOLE, Patricia LUIS, Antoine. F. MULABA-BAFUBIANDI
18
Effect of temperature-induced phase transitions on bioleaching of chalcopyrite
Ke-xin CHANG, Yan-sheng ZHANG, Jia-ming ZHANG, Teng-fei LI, Jun WANG, Wen-qing QIN
19
Effect of temperature on leaching behavior of copper minerals with different occurrence states in complex copper oxide ores
Gai-rong WANG, Yuan-yuan LIU, Lin-lin TONG, Zhe-nan JIN, Guo-bao CHEN, Hong-ying YANG
20
Extraction of valuable metals from low nickel matte by calcified roasting-acid leaching process
Shu-hua GENG, Guang-shi LI, Yong ZHAO, Hong-wei CHENG, Yi LU, Xiong-gang LU, Qian XU
21
Selective removal of As from arsenic-bearing dust rich in Pb and Sb
Xue-yi GUO, Lei ZHANG, Qing-hua TIAN, Da-wei YU, Jing SHI, Yu YI
22
Selective recovery of zinc from zinc oxide dust using choline chloride based deep eutectic solvents
Xiao-lin ZHU, Cun-ying XU, Jie TANG, Yi-xin HUA,Qi-bo ZHANG, Hai LIU, Xiang WANG, Meng-ting HUANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9