ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 30    No. 9    September 2020

Materials Science and Engineering

1
Liquid-liquid structure transition in metallic melt and its impact on solidification: A review
Yi-xuan HE, Jin-shan LI, Jun WANG, Eric BEAUGNON
2
Relationship between amounts of low-melting-point eutectics and hot tearing susceptibility of ternary Al-Cu-Mg alloys during solidification
Jia-qiang HAN, Jun-sheng WANG, Ming-shan ZHANG, Kang-min NIU
3
Microstructure and mechanical properties of squeeze-cast Al-5.0Mg-3.0Zn-1.0Cu alloys in solution-treated and aged conditions
Tian-wen LIU, Qu-dong WANG, Hua-ping TANG, Zhong-yang LI, Chuan LEI, Mahmoud EBRAHIMI, Hai-yan JIANG, Wen-Jiang DING
4
Process-microstructure-properties relationship in Al-CNTs-Al2O3 nanocomposites manufactured by hybrid powder metallurgy and microwave sintering process
Meysam TOOZANDEHJANI, Farhad OSTOVAN, Khairur Rijal JAMALUDIN, Astuty AMRIN, Khamirul Amin MATORI, Ehsan SHAFIEI
5
Microstructure and mechanical properties of friction stir processed Al-Mg2Si alloys
Qing-dong QIN, Hong-long ZHAO, Juan LI, Ying-zhe ZHANG, Xiang-dong SU
6
Local inhomogeneity of mechanical properties in stir zone of friction stir welded AA1050 aluminum alloy
Xiao-chao LIU, Yun-qian ZHEN, Yu-feng SUN, Zhi-kang SHEN, Hai-yan CHEN, Wei GUO, Wen-ya LI
7
Effect of inter-cycle heat treatment in accumulative roll-bonding (ARB) process on planar isotropy of mechanical properties of AA1050 sheets
Mojtaba DEHGHAN, Fathallah QODS, Mahdi GERDOOEI, Hamidreza MOHAMMADIAN-SEMNANI
8
Microstructure and mechanical properties of TiC nanoparticle-reinforced Mg-Zn-Ca matrix nanocomposites processed by combining multidirectional forging and extrusion
Kai-bo Nie, Zhi-hao ZHU, Paul Munroe, Kun-kun Deng, Ya-chao Guo
9
Comparison on corrosion resistance and surface film of pure Mg and Mg-14Li alloy
Chuan-qiang LI, Zhi-pei TONG, Yi-bin HE, Huai-pei HUANG, Yong DONG, Peng ZHANG
10
Comparison of corrosion resistance of MgAl-LDH and ZnAl-LDH films intercalated with organic anions ASP on AZ31 Mg alloys
Jia-ling CHEN, Liang FANG, Fang WU, Xian-guang ZENG, Jia HU, Shu-fang ZHANG, Bin JIANG, Hai-jun LUO
11
Characterization of grain growth behaviors by BP-ANN and Sellars models for nickle-base superalloy and their comparisons
Guo-zheng QUAN, Pu ZHANG, Yao-yao MA, Yu-qing ZHANG, Chao-long LU, Wei-yong WANG
12
Strong-yet-ductile Ti-Zr alloys through high concentration of oxygen strengthening
Yong LIU, Han-chun TANG, Qian-li HUANG, Da-peng ZHAO, Jun-yang HE, Yuan-kui CAO, Min SONG, Bin LIU, Si-hui OUYANG
13
Effect of α phase morphology on fatigue crack growth behavior of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy
Kui-wai CHEN, Su-ping PAN, Hui-qun LIU, Yong JIANG
14
Effect of cryorolling on microstructure and property of high strength and high conductivity Cu-0.5wt.%Cr alloy
Peng-chao ZHANG, Jie-fu SHI, Ying-shui YU, Jun-cai SUN, Ting-ju LI
15
Effect of Ni-coated MoS2 on microstructure and tribological properties of (Cu-10Sn)-based composites
Tian-xu QIU, Shi-yan PAN, Cang FAN, Xu-fei ZHU, Xiao-ping SHEN
16
Age softening phenomenon and microscopic mechanism of Li-B alloy
Hai-feng HUANG, Zhi-Jian LIU, Chao-ping LIANG, Li-bao CHEN
17
Substrate temperature dependence of chemical state and magnetoresistance characteristics of Co–TiO2 nanocomposite films
Hao-yu CHEN, Yi-wen ZHANG, Zhong WU, Zhen-bo QIN, Shan-shan WU, Wen-bin HU
18
Combustion synthesis of FeAl-Al2O3 composites with TiB2 and TiC additions via metallothermic reduction of Fe2O3 and TiO2
Chun-Liang YEH, Chih-Yao KE

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9