ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 33    No. 5    May 2023

Materials Science and Engineering

1
Investigation of precipitation strengthening behavior of Al-Mg-Si alloy using SAXS
Tao LIU, Guang-min HU, Yu-jie WANG, Jian-rong ZENG, Qing DONG, Feng-gang BIAN, Zhao-peng CAO, Nan MENG, Jiao ZHANG, Bao-de SUN
2
Anisotropy of Al-Li alloy plate and its heredity effect in mechanical property distribution of spun-dome
Ben LIN, Peng-cheng MA, Hao-ran LI, San-xi DENG, Guang-jun ZENG, Jian-guo TANG, Jin-feng LI, Xi-wu LI
3
Coupling analysis on controlling mechanisms for creep of Al-Fe-Ni alloy
Ze-yu BIAN, Ai-lin ZHU, Ya-kai XIAO, Yu-gang LI, Nai-heng MA, Han-bing BIAN, Ming-liang WANG, Zhe CHEN, Hao-wei WANG
4
Numerical simulation of squeeze casting of aluminum alloy flywheel housing with large wall thickness difference and complex shape
Ju-fu JIANG, Ning GE, Min-jie HUANG, Ming-xing LI, Ying WANG, Chang-jie DING, De-chao ZOU
5
In-situ solid state repairing method for failure flat clinched joint of aluminum alloy
Peng ZHANG, Chao CHEN, Sheng-dun ZHAO, Liang-yu FEI, Yang-feng CAO, Shuo-wen ZHANG, Xiao-lan HAN, Kun LI
6
Effect of AlLi phase on deformation behavior and dynamic recrystallization of Mg-Li alloy during hot compression
Yi GAN, Li HU, Lai-xin SHI, Qiang CHEN, Ming-ao LI, Lin XIANG, Tao ZHOU
7
Relationship between microstructure and mechanical properties of as-extruded and peak-aged Mg–6Al–3Sn–2Zn alloys
Sen WANG, Bin-jiang LV, Tie-wei XU, Ning CUI, Feng GUO
8
Corrosion behavior of as-cast AZ91 magnesium alloy with VN particle additions in NaCl solution
Wei QIU, Ya-wen LI, Gang HUANG, Jian CHEN, Yan-jie REN, Wei-ying HUANG, Wei CHEN, Tang-qing WU, Mao-hai YAO, Ai-hu XIONG
9
In vitro degradation, wear property and biocompatibility of nano-Y2O3-containing micro-arc oxidation coating on ZK60 alloy
Jun-xiu CHEN, Yang YANG, Iniobong P. ETIM, Li-li TAN, Ke YANG, R. D. K. MISRA, Jian-hua WANG, Xu-ping SU
10
Mechanical properties and deformation behaviors of Ti-5Al-5Mo-1Fe-1Cr alloy with duplex and single-phase microstructures
Chao-qiang LIU, Zong-yu XIE, Xiao-yong ZHANG, Hong-ge YAN, Ke-chao ZHOU, Min SONG
11
Fabrication and mechanical properties of Ti2AlN/TiAl composite with continuous network structure
Min-jin JIANG, Hong-liang SUN, Rui LIU, Xiao-song JIANG, Ya-li ZHANG, Da-ming SUN
12
Full shape memory effect of Cu-13.5Al-4Ni-6Fe shape memory martensite single crystal
Li-peng GUO, Jin-ping ZHANG, Xiao-qiang CHEN, Shi-wei ZHENG, Shui-yuan YANG, Shu-liang WANG, Jing-jing RUAN, Cui-ping WANG
13
Stress analysis and microstructure evolution of Cu/Al composite plate during corrugated rolling
Yan-xiao LIU, Yuan-ming LIU, Zhen-hua WANG, Yan-ping LIU, Tao WANG, Qing-xue HUANG
14
Wear behavior and microstructure evolution in pure nickel extrusion manufacturing
Yan-jiang WANG, Zhi JIA, Jin-jin JI, Bao-lin WEI, Ya-bo HENG, De-xue LIU
15
Phase equilibria of Zr-Co-Ge ternary system at 1023, 1173 and 1373 K
Kun HU, Chen SHEN, Hua-shan LIU, Hong-bin ZHANG
16
Bioactive coating with antibacterial and anticorrosive properties deposited on ZA6-1 alloy bone implant
De-ren ZHAO, Dong CHEN, Xue FENG, Zi-lin CHEN, Chen JIN, Xiao-dong TAN, Yun-jie XIANG, Wen-bo JIAO, Ya-xing FANG, Li-qun XU, Yong-ping ZHANG, Xi RAO
17
Influence of thermal diffusion treatment on microstructure evolution and corrosion behavior of hot-dipped Al coated Fe-Cr-Si-B cast steel
Xian-man ZHANG, Zai-yu CHEN, Xing-tao LI, Kun-peng JI, Hong-feng LUO, Geng-ping WAN, Shao-feng YANG
18
Preparation and electrocatalytic hydrogen evolution performance of spherical hollow MoS2/WS2 heterostructures
De-zhi WANG, Liu-yi-yi YANG, Ruo-qi LIU, Ting GUO, Hao FEI, Zhuang-zhi WU

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

19
Application of aeromagnetic survey to mineral exploration of Jinping, Yunnan, China by using multirotor UAV
Jian-xin LIU, Hui-peng LIU, Rong LIU, Jian-qiang XUE, Yue-hua LI, Fang WANG
20
Depression mechanism of ZnSO4 and Na2CO3 on talc flotation
Jia-lei LI, Yin-yu MA, Guang-li LI, Zhi-cheng LIU, Shuai NING, Bin PEI, Zhao-you LANG, Rui-zeng LIU, Dian-wen LIU
21
Removing Ti5Si3 phase in Ti alloy via desilication of upgraded titania slag using low-temperature alkali leaching
Zhao-wang DONG, Xue-yi GUO, Yang XIA, Pei-dong LIU, Jin-xi QIAO, Zhong-chen LI, Han-ning LIU
22
Electro-deposition behavior and proof-of-concept operation in methanesulfonic acid-based crude lead electro-refining
You-gang LI, Shan-shan LIU, Chang-hong WANG, Jun-jie QU, Chang-liu XIANG, Tao LUO, Shuai LI, Cong CHANG, Sheng-hai YANG, Heng-hui WANG, Xiao-bo MIN, Yong-ming CHEN
23
Preparation of vanadium electrolyte from vanadium shale leaching solution with high concentration chloride using D2EHPA
Hong LIU, Yi-min ZHANG, Tao LIU, Jing HUANG, Li-ming CHEN, You-wen HU
24
New compound N-methyl-N-isopropyl octanthioamide for palladium selective extraction and separation from HCl media
Jun-lian WANG, Lu LIU, Guo-dong XU, Pei-long WANG, Guo-yong HUANG, Feng-shan YU
25
Recovery of silicon from metallurgical-grade silicon-refined slag by flotation with sodium silicate as depressant
Ning TAN, Shi-feng HAN, Dan-dan WU, Kui-xian WEI, Wen-hui MA
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9