ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 17    No. 3    June 2007
1
Numerical simulation of mold-temperature-control solidification
YOU Dong-dong(游东东), SHAO Ming(邵 明),
LI Yuan-yuan(李元元), ZHOU Zhao-yao(周照耀)
2
Numerical simulation of upsetting-extruding process of dispersion
strengthened copper welding electrode
WANG Meng-jun(王孟君), ZHANG Ying-chun(张迎春),
HUANG Dian-yuan(黄电源), LIU Xin-yu(刘心宇)
3
Finite element analysis for delamination of laminated vibration damping
steel sheet
WANG Yong(王 勇), CHEN Jun(陈 军), TANG Bing-tao(唐炳涛)
4
Kinetic Monte Carlo simulation of microalloying effect in Al-Ag alloys
ZHOU Ming(周 明), LI Shi-chen(李世晨),
ZHENG Zi-qiao(郑子樵), YANG Pei-yong(杨培勇)
5
Processing and mechanical properties of porous 316L stainless steel for biomedical applications
Montasser M. DEWIDAR, , Khalil A. KHALIL, J. K. LIM
6
Hydrogen diffusion in Zr35Ni55V10 amorphous alloy
CHENG Xiao-ying(程晓英), WAHG Fang(王 芳)
7
Deformed texture of copper processed by equal channel angular pressing via different angle routes
WU Bao-lin(武保林), HUANG Zhen-wei(黄震威),
ZHANG Yu-dong(张宇东), , BAO Lei(宝 磊) , C. ESLING
8
Effect of activating flux on arc shape and arc voltage in tungsten inert gas welding
LI Qing-ming(李清明), WANG Xin-hong(王新洪),
ZOU Zeng-da(邹增大), WU Jun(吴 军)
9
Influence of heat treatment on fracture and magnetic properties of radially oriented Sm2Co17 permanent magnets
TIAN Jian-jun(田建军), QU Xuan-hui(曲选辉), ZHANG Shen-gen(张深根),
A. FARID, TAO Si-wu(陶斯武), DU Xue-li(杜学丽)
10
Effect of pressure on microstructures and mechanical properties of Al-Cu-based alloy prepared by squeeze casting
ZHANG Ming(张 明), ZHANG Wei-wen(张卫文),
ZHAO Hai-dong(赵海东), ZHANG Da-tong(张大童), LI Yuan-yuan(李元元)
11
Corrosion properties of AZ31magnesium alloy and protective effects of chemical conversion layers and anodized coatings
CHENG Ying-liang(程英亮),WU Hai-lan(吴海兰), CHEN Zhen-hua(陈振华), WANG Hui-min(王慧敏), ZHANG Zhao(张 昭), WU You-wu(吴有伍)
12
Effect of microstructures on superplasticity of Al-11%Si alloy
JIANG Jing-hua(江静华), MA Ai-bin(马爱斌), N. SAITO,
A. WATAZU, LIN Ping-hua(林萍华), Y. NISHIDA
13
Magnetocrystalline anisotropy and spin reorientation transition of DyMn6Sn6 compound
GUO Guang-hua(郭光华), QIN Jiang(秦 江), ZHANG Hai-bei(张海贝)
14
Densification mechanism of chemical vapor infiltration technology for carbon/carbon composites
CHEN Jian-xun(陈建勋), XIONG Xiang(熊 翔), HUANG Qi-zhong(黄启忠),
YI Mao-zhong(易茂中), HUANG Bai-yun(黄伯云)
15
Evolution of {001}〈 110〉orientation and related lattice rotation of Al alloy 6111 during rolling
CHEN Yang(陈 扬),, TIAN Ni(田 妮), ZHAO Gang(赵 刚),
LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左 良)
16
Influence of preparation process on sintering behavior and mechanical properties of ultrafine grained Ti(C, N)-based cermets
FENG Ping(丰 平), , HE Yue-hui(贺跃辉), XIAO Yi-feng(肖逸锋),
LIU Wen-jun(刘文俊), XIONG Wei-hao(熊惟皓)
17
Difference in particle characteristics and coating properties between spraying metallic and ceramic powder cored wires
FANG Jian-yun(方建筠), LI Zhuo-xin(栗卓新), JIANG Jian-min(蒋建敏), SHI Yao-wu(史耀武)
18
Selective laser sintering mechanism of polymer-coated molybdenum powder
BAI Pei-kang(白培康), WANG Wen-feng(王文峰)
19
Single-aging characteristics of 7055 aluminum alloy
WANG Tao(王 涛), YIN Zhi-min(尹志民), SHEN Kai(沈 凯),
LI Jie(李 杰), HUANG ji-wu(黄继武)
20
In vitro biocompatibility of titanium-nickel alloy with titanium oxide film by H2O2 oxidation
HU Tao(胡 涛), CHU Cheng-lin(储成林), YIN Li-hong(尹立红),
PU Yao-pu(浦跃朴), DONG Yin-sheng(董寅生), GUO Chao(郭 超),
SHENG Xiao-bo(盛晓波), CHUNG Jonathan-CY(钟志源),
CHU Paul-K(朱
21
Effect of transformation pH on performance of nano-scale β-Ni(OH)2
ZHAO Li(赵 力), WANG Shou-jun(王守军),
SHENG Jun(盛 军), HAN Xi-jiang(韩喜江)
22
Dissolution mechanism of solid nickel in liquid zinc saturated with Fe
KONG Gang(孔 纲), LU Jin-tang(卢锦堂), XU Qiao-yu(许乔瑜)
23
Influence of load on sliding tribology of C/C composite with 40Cr steel couple coated by Cr
GE Yi-cheng(葛毅成), YI Mao-zhong(易茂中), LI Li-ya(李丽娅)
24
Calculation of free energy of Al-Cu-Li alloy under electric field
ZHANG Jian-jun(张建军), WANG Yong-xin(王永欣),
CHEN Zheng(陈 铮), , LIU Bing(刘 兵)
25
Numerical analysis of dimension precision of U-shaped aluminium profile rotary stretch bending
YU Zhong-qi(于忠奇), LIN Zhong-qin(林忠钦)
26
Solidification of Mg-28%Zn-2%Y alloy involving icosahedral quasicrystal phase
WAN Di-qing(万迪庆), YANG Gen-cang(杨根仓),
ZHU Man(朱 满), XU Quan(许 泉), ZHOU Yao-he(周尧和)
27
Formation of composites fabricated by exothermic dispersion reaction in Al-TiO2-B2O3 system
ZHU He-guo(朱和国), WANG Heng-zhi(王恒志), GE Liang-qi(葛良琦),
CHEN Shi(陈 湜), WU Shen-qing(吴申庆)
28
Transient oxidation behavior of nanocrystalline CoCrAlY coating at 1 050 ℃
LIU Guang-ming(刘光明), , LI Mei-shuan(李美栓), MA Jing-hui(马敬翙),
DU Nan(杜 楠), ZHOU Yan-chun(周延春)
29
Analysis of rolls deflection of Sendzimir mill by 3D FEM
YU Hai-liang(喻海良), LIU Xiang-hua(刘相华), LEE Gyoo Taek
30
Effect of ultrasonic power on wedge bonding strength and interface microstructure
WANG Fu-liang(王福亮), LI Jun-hui(李军辉),
HAN Lei(韩 雷), ZHONG Jue(钟 掘)
31
Inhibition mechanism of aspartic acid on crystal growth of hydroxyapatite
HUANG Su-ping(黄苏萍), ZHOU Ke-chao(周科朝), LI Zhi-you(李志友)
32
Pulsed electrodeposition of hydroxyapatite on titanium substrate in solution containing hydrogen peroxide
CHEN Xing-yu(陈星宇), ZHAO Zhong-wei(赵中伟),
CHEN Ai-liang(陈爱良), LI Hong-gui(李洪桂)
33
Thermodynamic analysis on sodium carbonate decomposition of calcium molybdenum
XIA Wen-tang(夏文堂), ZHAO Zhong-wei(赵中伟), LI Hong-gui(李洪桂)
34
Preparation of highly dispersed antimony-doped tin oxide nanopowders by azeotropic drying with isoamyl acetate
YANG Fen (杨 芬), , ZHANG Xue-jun(张学俊), WU Xu(吴 旭),
TIAN Fang(田 芳), GAN Fu-xing(甘复兴),
35
Preparation and formation mechanism of Al2O3 nanoparticles by reverse microemulsion
HUANG Ke-long(黄可龙), YIN Liang-guo(尹良果),
LIU Su-qin(刘素琴), LI Chao-jian(李朝建)
36
Syntheses and cofluorescence of complexes of Eu(Ⅲ)/Y(Ⅲ) with terephthalic acid, 2-thenoyltrifluoroacetone and trioctylphosphine oxide
ZHAO Xue-hui(赵学辉), , HUANG Ke-long(黄可龙), LIU Su-qin(刘素琴), JIAO Fei-peng(焦飞鹏), LIU Zhi-guo(刘志国),
HU Shun-qin(胡舜钦),LI Zhao-jian(李朝建)
37
Preparation of Y2O3׃Eu3+ phosphor by molten salt assisted method
HUANG Yan(黄 燕), , , YE Hong-qi(叶红齐),
ZHUANG Wei-dong(庄卫东), HU Yun-sheng(胡运生), ZHAO Chun-lei(赵春雷),
LI Cui(李 萃), GUO Song-xia(郭松霞)
38
Charge-discharge process of MnO2 supercapacitor
LIU Kai-yu(刘开宇), , ZHANG Ying(张 莹), ZHANG Wei(张 伟),
ZHENG He(郑 禾), SU Geng(苏 耿)
39
Electrochemical performance of multiphase nickel hydroxide
LUO Fang-chen(罗方承), , CHEN Qi-yuan(陈启元),YIN Zhou-lan(尹周澜)
40
Structure and electrochemical properties of LiMn2O4
YU Ze-min(俞泽民), ZHAO Lian-cheng(赵连城)
41
Fabrication and structure characterization of ITO transparent conducting film by sol-gel technique
LI Zhi-hua(李芝华), REN Dong-yan(任冬燕)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9