ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 6    No. 2    June 1996
1
INFLUENCE OF ADDITIVES ON SLAG-IRON SEPARATION DURING DIRECT REDUCTION OF COAL-BASE HIGH-IRON-CONTENT RED MUD
Qiu Guanzhou, Liu Yongkang, Jiang Tao, Hu Yuehua, Mei Xiangong
2
MECHANOCHEMICAL REACTION IN PROCESS OF GRINDING GOLD ORE
Yi Nangai, Xu Xiaohe
3
ELECTROMAGNETIC MODEL OF LEVITATION MELTING WITH COLD CRUCIBLE
Deng Kang, Zhou Yueming, Ren Zhongming, Zhu Shoujun, Wei Jihe, Jiang Guochang
4
PREPARATION OF Pb-Ca-Na MASTER ALLOY USING MOLTEN CHLORIDE SALT ELECTROLYSIS
Song Renying, Wang Xingjie, Luo Shumei, Jiang Chan, Tang Dingxiang
5
PREPARATION OF ULTRAFINE NICKEL POWDER
Chai Liyuan, Zhong Haiyun
6
THERMAL DECOMPOSITION OF THREE COMMERCIAL POLYPHASE AMMONIUM MOLYBDATE
Yin Zhoulan, Li Xinhai, Zhou Guizhi, Zhao Qinsheng, Chen Shaoyi
7
ABSORPTION KINETICS OF HYDROGEN SULPHIDE USING
ISOTHERMAL AND ISOVOLUMETRIC METHOD
Hai Mingtan, Liu Changqing, Zhang Pingmin, Chen Qiyuan
8
CHARACTERISTICS OF RE-Ni-B-Al2O3 COATING MATERIAL
Guo Zhongcheng, Yang Xianwan, Liu Hongkang, Wang Zhiyin, Wang Min
9
MATHEMATICAL MODELLING OF BUBBLE DRIVEN FLOWS IN A NOVEL ALUMINUM  ELECTROLYSIS CELL
Gao Zhaosheng, Li Guoxun, Shen Jianyun
10
ELECTROREDUCTION OF Zn2+ AND Ni2+ AND Cu2+ IN UREA-CHLORIDES MELT
Liu Peng, Yang Qiqin, Liu Guankun
11
KINETICS OF THERMAL DECOMPOSITION OF AMMONIUM THIOTUNGSTATE OF
GRANULARITY62~72μm IN N2
Xing Pengfei, Zhai Yuchun, Tian Yanwen, Chao Yuesheng, Chen Feng
12
RATE OF SILICOTHERMIC REDUCTION OF TiO2 IN TiO2CONTAINING SLAG MELT
Yang Baoxiang, Li Zaimiao
13
FEM SIMULATION OF BIMETAL FORMING PROCESS BASED ON FRICTIONAL ELEMENT TECHNOLOGY
Peng Yinghong, Wang Lidong, Li Xiaochun, Ruan Xueyu
14
"BUTTERFLY" PRECIPITATES IN δ->TiN0.53/-TiN0.53 ORDERING TRANSFORMATION0
Du Jun*,Yang Gaiying*,Portier R,Shi Likai*
15
CONSTITUTION OF Al-BASE MULTI-COMPONENT QUASI-CRYSTALLINE ALLOYS
Chen Zhenhua, Jiang Xiangyang, Zhou Duosan, Wang Yun, Huang Peiyun
16
FEATURES OF ANNEALING MICROSTRUCTURE AND TEXTURE IN Ti-25Al-10Nb-3V-1  Mo SHEET
Mao Weimin, Yu Yongning, Yang Hong, Song Bo,Zou Dunxu, Wang Bin
17
DEBINDING MECHANISM AND KINETICS FOR PW IN PW-WC FEEDSTOCK UNDER AIR ATMOSPHERE
Liang Shuquan, Huang Baiyun, Qu Xuanhui
18
TiC-PHASE DIFFUSION LAYER FORMATION IN TITANIUM CLAD STEEL COMPOSITE HAVING AN INTERMEDIATE LAYER OFα-Fe
Xia Changqing, Jin Zhanpeng
19
INTERFACIAL REACTIONS OF METAL FILMS WITH AlN SUBSTRATE
He Xiangjun, Tao Kun, Fan Yudian
20
A MECHANICS MODEL FOR CIRCULAR FORM TOOL CUTTING
Xia Wei, Li Yuanyuan,Zhou Zehua
21
EFFECT OF MICROSTRUCTURES ON CYCLLC-OXIDATION BEHAVIOUR OF TiAL ALLOY
Zhou Kechao, Huang Baiyun,Qu Xuanhui, He Yuehui, Kong Gaoning
22
CREEP CHARACTERISTICS OF HIGH SILICON ZA27 ALLOY PREPARED BY SPRAY DEPOSITION
Yang Liushuan, Liu Yongchang, Yang Gencang, Zhou Yaohe
23
Ti(C,N) BASED CERAMETS AND ITS FRACTAL ANALYSIS OF FRACTURE SURFACES
Liu Ning ,Hu Zhenhua, Cui Kun
24
RECOVERY OF COLD DEFORMED HIGH PURE SILVER
Ning Yuantao, Wen Fei, Zhao Huaizhi, Deng Deguo
25
EFFECTS OF THREE DIMENSIONAL DIRECTION OF SECOND DENDRITE ON COMPETITIVE GRAIN GROWTH IN DD8SUPERALLOY
Liu Zhiyi, Wei Pengyi, Fu Hengzhi
26
CONTROL OF FORMABILITY OF EMC LIQUID METAL COLUMN
Zhang Xingguo, Jin Junze, Cao Zhiqiang
27
A NEW PARTICLES ADDING TECHNIQUE FOR PREPARATION OF METAL MATRIX
COMPOSITE USING SPRAY DEPOSITE
Chen Shizhu, Yin Zhimin
28
AN EXPERT CONTROL SYSTEM FOR PURIFICATION PROCESS
Wu Min, Gui Weihua, Xie Yongfang, Shen Deyao, Cai Zixing
29
INTELLIGENT CONTROL FOR ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL POSITION SERVO SYSTEM
Luo An, Gui Weihua
30
DEVELOPMENT OF A NEW GENERATION OF ADDITIVES FOR ALUMINIUM ROLLING LUBRICATION
Mao Daheng, Xiao Gang, Ma Wenhong
31
AN APPROACH FOR CONTROLLING OSCILLATION IN DYNAMIC STRESS-STRAIN MEASUREMENT
Liu Deshun,Li Xibing, Yang Xiangbi
32
MOTION ANALYSIS AND DESIGN OF ACCUMULATOR FOR HYDRAULIC ROCK DRILL
Liu Shixun
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9