ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 4    No. 3    September 1994
1
Imaging of reflector in the earth with wavelet transform
Song Shougen ; He Jishen;  Rui Jiagau
2
Risk decision on 0.5 ore blending
Shu Hang; Yang  Peng
3
FUZZY ADAPTIVE CONTROL MODEL FOR PROCESS IN NICKEL MATTE SMELTING FURNACE
Mei Chi ;Peng Xiaoqi ;Zhou Jiemin
4
SULPHATIZING ROASTING OF Cu-Zn ANDMULTIMETAL COMPLEX SULPHIDES
Zhou Weijie; Cai  Shuxia; Zhang Yujie ;Yang Baoshan ;Zhang Yun ;Zheng Lin
5
THERMODYNAMICS OF Cu-Ce-M (M = Sn , Zn , Pb )LIQUID SOLUTIONS
Du Ting; Li Guodong
6
PREPARATION OF ULTRAFINE Sb2O3-Sb2O5 COMPOSITE POWDER
Duan  Xuechen ;Zhao Tiancong;
7
ELECTRONIC STRUCTURE OF TITANIUM SILICIDES
Long Xiangyun; Chong  Zheng
8
Flow field in air-sparged hydrocyclone
Chu Liangyin ;Luo Qian
9
ADSORPTION OF GALLIUM WITH N503 LEVEXTREL RESIN
Chen Jianrong; Hu Jianhua Peng ;
10
BIOOXIDATION OF TWO ARSENICAL REFRACTORY GOLD CONCENTRATES AND GOLD CYANIDATION
Zhang Yongzhu; Lu Yiyuan ;Zhang Chua
11
THERMAL DECOMPOSITION OFAMMONIUM MOLYBDATE MIXTURE
Yin Zhoulan; Li Xinhai ;Zhao Qinsheng ;Chen Shaoyi; Liu Guorong; Wang Siqing
12
TXD AS SELECTIVE DEPRESSANT OF FLUORITEAND CALCITE
Tian Xueda ;Zhu Jianguang
13
ADSORPTION EFFECT MECHANISM OFSODIUM OLEATE ON FELDSPAR AND QUARTZ
Liu Yachuan ;Gong Huangao; Tian Xilin;Zhang Keren
14
MICROSTRUCTURES AND PROPERTIES OFMOLYBDENUM WIRES DOPED WITH La
Zhou Meiling ;Li  Jun; Zuo  Tieyong
15
RELATIONSHIP OF LENNARD-JONES POTENTIAL ANDMORSE POTENTIAL WITH Wx(r) POTENTIAL
Xie  Youqing
16
MOLECULAR STATIC SIMULATION OF ENERGY FEATURESOF INTERACTION BETWEEN GRAIN BOUNDARYAND DISLOCATIONS IN Ni3Al ALLOY
Chen Da ; Lu Min ; Lin Dongliang
17
MATHEMATICAL MODEL OF OXYGEN OUTDIFFUSIONON
Liu Rong ;Cheng Qiuping; Li Yidong ;She Siming
18
EFFECT OF Sb ADDITION ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIESOF TiAI INTERMETALLIC COMPOUND
He Yuehui ;Qu Xuanhui ;Huang Baiyun ;Lei Changming; Liu Yexiang
19
INFLUENCE OF RE OXIDE ADDITIONS ONHOT CORROSION BEHAVIORS OF NiAl COATINGS ̄①
Ma Xingqing; Li Tiefan
20