ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 23    No. 12    December 2013

Structural Materials

1
Directional solidification and characterization of NiAl-9Mo eutectic alloy
Jian-fei ZHANG, Jun SHEN, Zhao SHANG, Lei WANG, Heng-zhi FU
2
Morphology development of elongated α phases in hot working of large-scale titanium alloy plate
Xiao-guang FAN, He YANG, Peng-fei GAO, Si-liang YAN
3
Microstructure and mechanical properties of cast and heat treated Ti-6.55Al-3.41Mo-1.77Zr alloy
Khaled M. IBRAHIM, Abdel Moty M. EL-HAKEEM, Ramadan N. ELSHAER
4
Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints
I. RADISAVLJEVIC, A. ZIVKOVIC, N. RADOVIC, V. GRABULOV
5
Effects of heat treatment on microstructure and microhardness of linear friction welded dissimilar Ti alloys
Chuan-chen ZHANG, Tian-cang ZHANG, Ya-juan JI, Ji-hua HUANG
6
Microstructure evolution of Al-Ti liquid-solid interface
Shu-ying JIANG, Shi-chun LI, Lei ZHANG
7
Intermetallic phase evolution of 5059 aluminum alloy during homogenization
Hai-chun JIANG, Ling-ying YE, Xin-ming ZHANG, Gang GU, Pan ZHANG, Yu-long WU
8
Kinetic nucleation of primary a(Al) dendrites in Al-7%Si-Mg cast alloys with Ce and Sr additions
Zhong-wei CHEN, Xiao-lei HAO, Jing ZHAO, Cui-ying MA
9
Microstructural evolution of Al-Zn-Mg-Zr alloy with trace amount of Sc during homogenization treatment
Bo LI, Qing-lin PAN, Yun-jia SHI, Chen LI, Zhi-min YIN
10
Influence of forging and heat treatment on wear properties of Al-Si and Al-Pb bearing alloys in oil lubricated conditions
Erol FEYZULLAHO?LU, Alpay Tamer ERTüRK, Ersin Asim GüVEN
11
Effect of heat treatment on microstructure and thermophysical properties of diamond/2024 Al composites
Zi-yang XIU, Xu WANG, M. HUSSAIN, Chao FENG, Long-tao JIANG
12
Microstructure evolution of semi-solid 7075 Al alloy slurry during temperature homogenization treatment
Bin YANG, Wei-min MAO, Xiao-jun SONG
13
Microstructure and mechanical properties of Mg94Zn2Y4 extruded alloy with long-period stacking ordered structure
Huan LIU, Feng XUE, Jing BAI, Jian ZHOU, Yang-shan SUN
14
Microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-Sn-Ca alloys and effect of alloying elements
K. SURESH, K.P. RAO, Y.V.R.K. PRASAD, N. HORT, K.U. KAINER
15
Influence of heat treatment on microstructures and mechanical properties of gravity cast Mg-4.2Zn-1.5RE-0.7Zr magnesium alloy
Ying-dong WANG, Guo-hua WU, Wen-cai LIU, Song PANG, Yang ZHANG, Wen-jiang DING
16
Microstructure evolution and mechanical properties of ZK60 magnesium alloy produced by SSTT and RAP route in semi-solid state
Chang-peng WANG, Ying-ying ZHANG, Di-fan LI, Hua-sheng MEI, Wei ZHANG, Jie LIU

Functional Materials

17
Growing process and reaction mechanism of electroless Ni-Mo-P film on SiO2 substrate
Mei-ling WANG, Zhi-gang YANG, Chi ZHANG, Dian-long LIU
18
Effects of TiC addition on properties of laser particle deposited WC-Co-Cr and WC-Ni coatings
B. A. OBADELE, P. A. OLUBAMBI, O. T. JOHNSON
19
Effect of Zn and Ti mole ratio on microstructure and photocatalytic properties of magnetron sputtered TiO2-ZnO heterogeneous composite film
Li-jing BAI, Gang KOU, Zhen-yao GONG, Zhi-ming ZHAO
20
Effect of chemical plating Zn on DC-etching behavior of Al foil in HCl-H2SO4
Chao-lei BAN, Ye-dong HE, Xin SHAO, Juan DU, Li-ping WANG
21
Effect of solution treatment and aging on microstructural evolution and mechanical behavior of NiTi shape memory alloy
Shu-yong JIANG, Ya-nan ZHAO, Yan-qiu ZHANG, Li HU, Yu-long LIANG
22
Effect of Nd content on electrochemical performances of nanocrystalline and amorphous (Mg24Ni10Cu2)100-xNdx (x=0-20) alloys prepared by melt spinning
Yang-huan ZHANG, Tai YANG, Wen-gang BU, Ying CAI, Guo-fang ZHANG, Dong-liang ZHAO
23
Microstructure and hydrogenation kinetics of Mg2Ni-based alloys with addition of Nd, Zn and Ti
Wen-jie SONG, Jin-shan LI, Tie-bang ZHANG, Xiao-jiang HOU, Hong-chao KOU, Xiang-yi XUE, Rui HU
24
Preparation and performance of hierarchically porous carbons as oxygen electrodes for lithium oxygen batteries
Yun-feng SONG, Xian-you WANG, Yan-song BAI, Hao WANG, Ben-an HU, Hong-bo SHU, Xiu-kang YANG, Lan-hua YI, Bo-wei JU, Xiao-yan ZHANG
25
Synthesis of Cu2O/reduced graphene oxide composites as anode materials for lithium ion batteries
Guo-chun YAN, Xin-hai LI, Zhi-xing WANG, Hua-jun GUO,Qian ZHANG, Wen-jie PENG
26
Effects of alloying and deformation on microstructures and properties of Cu-Mg-Te-Y alloys
Liang CHEN, Bing-wen ZHOU, Jian-ning HAN, Yan-yan XUE, Fei JIA, Xing-guo ZHANG

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

33
Bioleaching of Pb-Zn-Sn chalcopyrite concentrate in tank bioreactor and microbial community succession analysis
Jun WANG, Hong-bo ZHAO, Tian ZHUANG, Wen-qing QIN, Shan ZHU, Guan-zhou QIU
34
Bioleaching of sphalerite sample from Kooshk lead-zinc tailing dam
J. V. MEHRABANI, S. Z. SHAFAEI, M. NOAPARAST, S. M. MOUSAVI, M. M. RAJAEI
35
Water leaching kinetics and recovery of potassium salt from sintering dust
Guang ZHAN, Zhan-cheng GUO
36
Atmospheric oxygen-rich direct leaching behavior of zinc sulphide concentrate
Zhi-feng XU, Qing-zheng JIANG, Cheng-yan WANG
37
Electrical conductivity of NaF-AlF3-CaF2-Al2O3-ZrO2 molten salts
Morigengaowa BAO, Zhao-wen WANG, Bing-liang GAO, Zhong-ning SHI, Xian-wei HU, Jiang-yu YU
38
A method for calculation of ion distribution in reaction system forming hydroxide
Zhe-nan JIN, Dae-rok JONG, Jong-su HONG, Yong-hun JONG, Dian-kun LU, Guo-bao CHEN
39
Furnace structure analysis for copper flash continuous smelting based on numerical simulation
Jin-liang WANG, Ya-zhou CHEN, Wen-hai ZHANG, Chuan-fu ZHANG
40
Thermodynamics and kinetics of carbothermal reduction of zinc ferrite by microwave heating
Xin WANG, Da-jin YANG, Shao-hua JU, Jin-hui PENG, Xin-hui DUAN
41
Corrosion of NiFe2O4-10NiO-based cermet inert anodes for aluminium electrolysis
Han-bing HE, Yuan WANG, Jia-ju LONG, Zhao-hui CHEN
42
Cyanide-free silver electroplating process in thiosulfate bath and microstructure analysis of Ag coatings
Feng-zhang REN, Li-tao YIN, Shan-shan WANG, A. A. VOLINSKY, Bao-hong TIAN
43
Electrochemical behaviour of Ti alloys containing Mo and Ta as β-stabilizer elements for dental application
Daniel MARECI, Romeu CHELARIU, Georgiana BOLAT, Adrian CAILEAN, Viorel GRANCEA, Daniel SUTIMAN
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9