ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 24    No. 6    June 2014

Structural Materials

1
Formation mechanisms of recrystallization textures in aluminum sheets based on theories of oriented nucleation and oriented growth
Wei-min MAO, Ping YANG
2
Effect of cooling rate on solidification parameters and microstructure of Al-7Si-0.3Mg-0.15Fe alloy
Rui CHEN, Yu-feng SHI, Qing-yan XU, Bai-cheng LIU
3
Influence of Li addition on mechanical property and aging precipitation behavior of Al-3.5Cu-1.5Mg alloy
Yun-lai DENG, Jin-long YANG, Si-yu LI, Jin ZHANG, Xin-ming ZHANG
4
Effect of immersion Ni plating on interface microstructure and mechanical properties of Al/Cu bimetal
Jia-lei ZHAO, Jin-chuan JIE, Fei CHEN, Hang CHEN, Ting-ju LI, Zhi-qiang CAO
5
Thermal cycling behavior of alumina-graphite brazed joints in electron tube applications
Nandadulal DANDAPAT, Sumana GHOSH, Kalyan Sundar PAL, Someswar DATTA, Bichitra Kumar GUHA
6
Cooling slope casting to produce EN AW 6082 forging stock for manufacture of suspension components
Yucel BIROL, Seracettin AKDI
7
Dynamic recrystallization kinetics of as-cast AZ91D alloy
Yan XU, Lian-xi HU, Yu SUN
8
Precipitation kinetics of NZ30K-Mg alloys based on electrical resistivity measurement
Xiao-na WANG, Li-zhan HAN, Jian-feng GU
9
Effects of minor Ca on as-cast microstructures and mechanical properties of Mg-3Ce-1.2Mn-0.9Sc and Mg-4Y-1.2Mn-0.9Sc alloys
Ming-bo YANG, Cheng-yu DUAN, De-yong WU, Fu-sheng PAN
10
Friction stir keyholeless spot welding of AZ31 Mg alloy-mild steel
Zhong-ke ZHANG, Xi-jing WANG, Pei-chung WANG, Gang ZHAO
11
Comparison of microstructural stability of IN939 superalloy with two different manufacturing routes during long-time aging
M. R. JAHANGIRI, H. ARABI , S. M. A. BOUTORABI
12
Effect of carbon on microstructures of Ti-45Al-3Fe-2Mo-xC alloy
Can-xu ZHOU, Bin LIU, Yong LIU, Cong-zhang QIU, Yue-hui HE
13
Microstructure and mechanical properties of (TiB+La2O3)/Ti composites heat treated at different temperatures
Xiang-long GUO, Li-qiang WANG, Ji-ning QIN, Wei-jie Lü, Di ZHANG
14
Dynamic recrystallization of single-crystal nickel-based superalloy
Bing ZHANG, Chang-kui LIU, Jin-yi ZHOU, Chun-hu TAO
15
Formability of aluminum-silicon coated boron steel in hot stamping process
Zhong-xiang GUI, Wei-kang LIANG, Yi-sheng ZHANG

Functional Materials

16
Crystallization of amorphous NiTi shape memory alloy fabricated by severe plastic deformation
Shu-yong JIANG, Ming TANG, Ya-nan ZHAO, Li HU, Yan-qiu ZHANG, Yu-long LIANG
17
Microstructure evolution of spray-formed hypereutectic Al-Si alloys in semisolid reheating process
Xue-wei ZHU, Ri-chu WANG, Jian PENG, Chao-qun PENG
18
Application of face centred cubic TiB powder as conductive filler for electrically conductive adhesives
Jian-chuang ZHAO, Jian-dong HU, Dong-ning JIAO, S. TOSTO
19
Pyrolysis mechanism of ZrC precursor and fabrication of C/C–ZrC composites by precursor infiltration and pyrolysis
Chun-xuan LIU, Jian-xun CHEN, Zhe-an SU, Xin YANG, Liu-xu CAO, Qing-zhong HUANG
20
Effect of different fillers on oxidation behavior of low-temperature chromizing coating
Jun-sheng MENG, Ze-sheng JI
21
Thermal-mechanical response of microscale functional film for infrared window
Xing LIU, Xin-zhi WANG, Jia-qi ZHU, Jie-cai HAN
22
Microstructure and cutting performance of CrTiAlN coating for high-speed dry milling
Li LU, Qi-min WANG, Bing-zhou CHEN, Yong-cui AO, Dong-hai YU, Cheng-yong WANG, Shang-hua WU, Kwang Ho KIM
23
Controlled synthesis of one-dimensional Au-Ag porous nanostructures
Li-shan YANG, Xiao-hu GU
24
Facile synthesis of tin oxide nanocrystals and their photocatalytic activity
Zhi-qian JIA, Hui-jie SUN, Yan WANG, Tian-li ZHEN, Qing CHANG

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

30
Integrated identification method of rheological model of sandstone in Sanmenxia bauxite
Chun-yang ZHANG, Ping CAO, Cheng-zhi PU, Jie LIU, Pi-hua WEN
31
Improved spatial resolution in soil moisture retrieval at arid mining area using apparent thermal inertia
Shao-gang LEI, Zheng-fu BIAN, John L. DANIELS, Dong-lie LIU
32
Modeling GPS multipath effect based on spherical cap harmonic analysis
Jin-yun GUO, Guo-wei LI, Qiao-li KONG, Shu-yang WANG
33
Cu behaviors and effects of mine drainage in Kosaka River, Hokuroku mining district, Northeast Japan
Qing-qing LU, Takuto KANETSUKI, Shin-ichi YAMASAKI, Ryoichi YAMADA, Takahiro WATANABE, Noriyoshi TSUCHIYA
34
Effect of initial pH on chalcopyrite oxidation dissolution in the presence of extreme thermophile Acidianus manzaensis
Chang-li LIANG, Jin-lan XIA, Zhen-yuan NIE, Shui-jing YU, Bao-quan XU
35
Surface characterization of chalcopyrite interacting with Leptospirillum ferriphilum
Guo-hua GU, Ke-ting HU, Shuang-ke LI
36
Influence of Phanerochaete chrysosporium on degradation and preg-robbing capacity of activated carbon
Qian LIU, Hong-ying YANG, Lin-lin TONG
37
Thermodynamics and kinetics of adsorption for heavy metal ions from aqueous solutions onto surface amino-bacterial cellulose
Min LU, Yue-ming ZHANG, Xiao-hui GUAN, Xiao-hui XU, Ting-ting GAO
38
Extraction of arsenic from arsenic-containing cobalt and nickel slag and preparation of arsenic-bearing compounds
Guo-lin YU, Ying ZHANG, Shi-li ZHENG, Xing ZOU, Xiao-hui WANG, Yi ZHANG
39
Kinetics of SiO2 leaching from Al2O3 extracted slag of fly ash with sodium hydroxide solution
Ruo-chao WANG, Yu-chun ZHAI, Zhi-qiang NING, Pei-hua MA
40
Kinetics of cerium(IV) and fluoride extraction from sulfuric solutions using bifunctional ionic liquid extractant (Bif-ILE) [A336][P204]
Hua-ling YANG, Ji CHEN, Dong-li ZHANG, Wei WANG, Hong-min CUI, Yu LIU
41
Thermodynamics of removing impurities from crude lead by vacuum distillation refining
Xiang-feng KONG, Bin YANG, Heng XIONG, Ling-xin KONG, Da-chun LIU, Bao-qiang XU
42
Stability of remelting and solidification interfaces of triple-phase region during peritectic reaction at lower speed
Shu-jie WANG, Liang WANG, Liang-shun LUO, Yan-qing SU, Fu-yu DONG, Jing-jie GUO, Heng-zhi FU
43
Kinetic study on NaF-activated pack-aluminizing of pure titanium at 950-1100 °C
H. R. KARIMI ZARCHI, M. SOLTANIEH, M. R. ABOUTALEBI, X. GUO
44
Effect of Schiff base as corrosion inhibitor on AZ31 magnesium alloy in hydrochloric acid solution
S. THIRUGNANASELVI, S. KUTTIRANI, Amali Roseline EMELDA
45
Effects of reflowing temperature and time on alloy layer of tinplate and its electrochemical behavior in 3.5% NaCl solution
Xian-qiu HUANG, Feng-jun LANG, Ying MA, Yu CHEN, Zhao ZHANG, Jian-qing ZHANG
46
Electrochemical corrosion behavior of bulk ultra-fine grained Fe-Ni-Cr alloy
Zhan-wen WU, Ji CHEN, Nan PIAO, Cheng SUN, W. HASSAN, Xin-hang ZHANG, Yu-jun XIE
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9