ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 24    No. 7    July 2014

Alloy Design and Phase Transformation

3
Continuous cooling precipitation diagram ofhigh alloyed Al-Zn-Mg-Cu 7049A alloy
Davit ZOHRABYAN, Benjamin MILKEREIT, Christoph SCHICK, Olaf KESSLER
4
Continuous cooling precipitation diagram ofcast aluminium alloy Al-7Si-0.3Mg
Benjamin MILKEREIT, Hannes FR?CK, Christoph SCHICK, Olaf KESSLER
5
Crystallographic study of Al3Zr and Al3Nb as grain refiners for Al alloys
Feng WANG, Dong QIU, Zhi-lin LIU, John TAYLOR, Mark EASTON, Ming-xing ZHANG
6
Update of Al-Fe-Si, Al-Mn-Si and Al-Fe-Mn-Si thermodynamic descriptions
Hai-lin CHEN, Qing CHEN, Yong DU, Johan BRATBERG, Anders ENGSTR?M
7
Effects of Cu/Mg ratio on microstructure and properties of AA7085 alloys
Xian-zhe WU, Dai-hong XIAO, Zhe-min ZHU, Xiu-xiu LI, Kang-hua CHEN
8
Precipitation sequence of η phase along low-angle grain boundaries in Al-Zn-Mg-Cu alloy during arti?cial aging
Mao-hua LI, Yan-qing YANG, Zong-qiang FENG, Bin HUANG, Xian LUO, Ju-hong LOU, Ji-gang RU
9
Precipitation orientation effect of 2124 aluminum alloy in creep aging
Fu-shun XU, Jin ZHANG, Yun-lai DENG, Xin-ming ZHANG

Microstructure and Texture

10
Influence of dispersoids on grain subdivision and texture evolution inaluminium alloys during cold rolling
Qing-long Zhao, Bj?rn Holmedal
11
Microstructure and texture characterization of superplastic Al-Mg-Li alloy
Hong-ping LI, Ling-ying YE, Pan ZHANG, Jue ZHONG, Ming-hui HUANG
12
Grain structure and microtexture evolution during superplasticdeformation of 5A90 Al-Li alloy
Pan ZHANG, Ling-ying YE, Xin-ming ZHANG, Gang GU, Hai-chun JIANG, Yu-long WU
13
Development of 3D crystallographic orientation measurement forgrain deformation analysis in aluminum alloy
M. KOBAYASHI, H. TODA, D. J. LECLERE, T. KAMIKO, K. UESUGI, A. TAKEUCHI, Y. SUZUKI
14
Hydrogen emission at grain boundaries intensile-deformed Al-9%Mg alloy by hydrogen microprint technique
Ryoto KOYAMA, Goroh ITOH
15
Microstructural evolution in Al-Zn eutectoid alloy by hot-rolling
Toshiaki MANAKA, Goroh ITOH, Yoshinobu MOTOHASHI, Takaaki SAKUMA
16
In situ study on columnar-equiaxed transition and anaxial columnardendrite growth of Al-15%Cu alloy by synchrotron radiography
Fa-guo LI, Qing DONG, Jiao ZHANG, Yong-bing DAI, Ya-nan FU, Hong-lan XIE, Fu-cheng YIN, Bao-de SUN
17
Influence of sub-grain boundaries onquenching process of an Al-Zn-Mg-Cu alloy
Ke-da JIANG, Long CHEN, Yun-ya ZHANG, Yun-lai DENG

Mechanical Properties

25
Effect of alloy composition and heat treatment onmechanical performance of 6xxx aluminum alloys
Hao ZHONG, Paul ROMETSCH, Yuri ESTRIN
26
Dynamic mechanical properties andconstitutive equations of 2519A aluminum alloy
Wen-hui LIU, Zhen-tao HE, Yu-qiang CHEN, Si-wen TANG
27
Mechanical properties of 7475 aluminum alloy sheets withfine subgrain structure by warm rolling
Hiroki TANAKA, Tadashi MINODA
28
Effect of thermo-mechanical treatment process on microstructure andmechanical properties of 2A97 Al-Li alloy
Chong GAO, Yang LUAN, Jun-chuan YU, Yue MA
29
Role of tensile forces in hot tearing formation of cast Al-Si alloy
Rong-fu XU, Hong-liang ZHENG, Jie LUO, Su-pei DING, San-ping ZHANG, Xue-lei TIAN
30
Effect of Si content on laser welding performance of Al-Mn-Mg alloy
Pi-zhi ZHAO, Jing LIU, Zhi-dong CHI
31
Microstructure and mechanical properties of A356 aluminum alloy wheels prepared by thixo-forging combined with a low superheat casting process
Shun-cheng WANG, Nan ZHOU, Wen-jun QI, Kai-hong ZHENG
32
Shear deformation and plate shape control of hot-rolled aluminium alloy thick plate prepared by asymmetric rolling process
Yu-bo ZUO, Xing FU, Jian-zhong CUI, Xiang-yu TANG, Lu MAO, Lei LI, Qing-feng ZHU
33
Recrystallization behavior of cold rolled Al-Zn-Mg-Cufabricated by twin roll casting
Yun-Soo LEE, Won-Kyoung KIM, Dong-A JO, Cha-Yong LIM, Hyoung-Wook KIM
34
Effects of process parameters on mechanical properties andmicrostructures of creep aged 2124 aluminum alloy
Li-hua ZHAN, Yan-guang LI, Ming-hui HUANG
35
Effects of Y addition on microstructure and properties of Al-Zr alloys
Yong-zhi ZHANG, Hai-yan GAO, Yu-fei WANG, Jun WANG, Bao-de SUN, Sun-wang GU, Wei-ren YOU
36
Effects of Al-Ti-B-RE grain refiner on microstructure andmechanical properties of Al-7.0Si-0.55Mg alloy
Xue-jiao WANG, Cong XU, Arfan MUHAMMAD, Shuji HANADA, Hiroshi YAMAGATA, Wen-hong WANG, Chao-li MA
37
Effect of mechanical alloying and sintering process on microstructure andmechanical properties of Al-Ni-Y-Co-La alloy
Yan-bo YUAN, Zhi-wei WANG, Rui-xiao ZHENG, Xiao-ning HAO, Kei AMEYAMA, Chao-li MA

Thermal Mechanical Processing and Heat Treatment

38
Exfoliation corrosion behavior of 7050-T6 aluminum alloy treated with various quench transfer time
Feng-xuan SONG, Xin-ming ZHANG, Sheng-dan LIU, Qi TAN, Dong-feng LI
39
Precipitation of metastable phases and its effect on electrical resistivity of Al-0.96Mg2Si alloy during aging
Li-xin CUI, Zhen-xing LIU, Xiao-guang ZHAO, Jian-guo TANG, Ke LIU, Xing-xing LIU, Chen QIAN
40
Effect of homogenization time on quench sensitivity of7085 aluminum alloy
Yu-lin ZHENG, Cheng-bo LI, Sheng-dan LIU, Yun-lai DENG, Xin-ming ZHANG
41
Effects of external stress aging on morphology andprecipitation behavior of θ'''' phase in Al-Cu alloy
Shang FU, Dan-qing YI, Hui-qun LIU, Yong JIANG, Bin WANG, Zhan HU
42
Effect of copper on precipitation andbaking hardening behavior of Al-Mg-Si alloys
Cong-hui LIU, Xin-ming ZHANG, Jian-guo TANG, Xing-xing LIU, Liang CHEN
43
Effects of T9I6 thermo-mechanical process on microstructure,mechanical properties and ballistic resistance of 2519A aluminum alloy
Gang GU, Ling-ying YE, Hai-chun JIANG, Da-xiang SUN, Pan ZHANG, Xin-ming ZHANG
44
Microstructure, hardness evolution and thermal stability ofbinary Al-7Mg alloy processed by ECAP with intermediate annealing
Min ZHA, Yan-jun LI, Ragnvald MATHIESEN, Ruben BJ?RGE, Hans J. ROVEN
45
Effects of silicon content on microstructure andstress corrosion cracking resistance of 7050 aluminum alloy
Huan SHE, Wei CHU, Da SHU, Jun WANG, Bao-de SUN
46
Effect of surface treatment for aluminum foils ondischarge properties of lithium-ion battery
Shigeki NAKANISHI, Takashi SUZUKI, Qi CUI, Jun AKIKUSA, Kenzo NAKAMURA
47
Effect of heat treatment on stress corrosion cracking, fracture toughness andstrength of 7085 aluminum alloy
Song-yi CHEN, Kang-hua CHEN, Peng-xuan DONG, Sheng-ping YE, Lan-ping HUANG
48
Precipitation hardening behavior of dilute binary Al-Yb alloy
Chao-lan TANG, De-jing ZHOU

Solidification and Casting

57
A new hole-flanging method for thick plate by upsetting process
Qi-quan LIN, Wen-zheng DONG, Zhi-gang WANG, Katsuyoshi HIRASAWA
58
Near net shape casting process for producing high strength 6xxx aluminum alloy automobile suspension parts
Shi-jie GUO, Yi XU, Yi Han, Jin-yan LIU, Guan-xia XUE, Hiromi NAGAUMI
59
An explicit integration scheme for hypo-elastic viscoplastic crystal plasticity
K. ZHANG, B. HOLMEDAL, S. DUMOULIN, O. S. HOPPERSTAD
60
Effect of electromagnetic field on microstructure and macrosegregation offlat ingot of 2524 aluminium alloy
Yu-bo ZUO, Jian-zhong CUI, Dan MOU, Qing-feng ZHU, Xiang-jie WANG, Lei LI
61
Effect of ultrasonic melt treatment on structure refinement ofsolidified high purity aluminum
Hai-jun HUANG, Yi-fan XU, Da SHU, Yan-feng HAN, Jun WANG, Bao-de SUN
62
Effect of cooling rate on morphology ofprimary particles in Al-Sc-Zr master alloy
Cong XU, Rou DU, Xue-jiao WANG, Shuji HANADA , Hiroshi YAMAGATA, Wen-hong WANG, Chao-li MA
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9