ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 26    No. 5    May 2016

Structural Materials

1
Multistage-aging process effect on formation of GP zones and mechanical properties in Al-Zn-Mg-Cu alloy
Rong-xian YANG, Zhi-yi LIU, Pu-you YING, Jun-lin LI, Liang-hua LIN, Su-min ZENG
2
Microstructure evolution of Al-Zn-Mg-Cu alloy during non-linear cooling process
Hong-ying LI, Jiao-jiao LIU, Wei-chen YU, Hui ZHAO, De-wang LI
3
Enhancing corrosion resistance of 7150 Al alloy using novel three-step aging process
Rui-ji SUN, Qing-qing SUN, Yue-huang XIE, Peng-xuan DONG, Qi-yuan CHEN, Kang-hua CHEN
4
Grain refinement of gravity die cast secondary AlSi7Cu3Mg alloys for automotive cylinder heads
Giordano CAMICIA, Giulio TIMELLI
5
Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting
Volkan KILICLI, Neset AKAR, Mehmet ERDOGAN, Kadir KOCATEPE
6
Flow stress prediction for hot deformation processing of 2024Al-T3 alloy
D. TRIMBLE, G. E. O’DONNELL
7
Influence of blank holder type on drawability of 5182-O aluminum sheet at room temperature
You-gen WANG, Guang-sheng HUANG, Ding-kai LIU, Lin CHEN, Ting-zhuangHAN, Jian PENG, Fu-sheng PAN
8
Microstructures and mechanical properties of 2024Al/Gr/SiC hybrid composites fabricated by vacuum hot pressing
Cheng-jin HU, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Bin SU
9
Interface analysis of 7B52 Al alloy laminated composite fabricated by hot-roll bonding
Gu-xin ZHOU, Yu-jing LANG, Jie HAO, Wen LIU, Sheng WANG, Li QIAO, Min CHEN
10
Production of AZ80/Al composite rods employing non-equal channel lateral extrusion
Mohammad ASGARI, Faramarz FERESHTEH-SANIEE
11
Effect of Al2Ca intermetallic compound addition on grain refinement of AZ31 magnesium alloy
Zhong-tao JIANG, Bin JIANG, Jian-yue ZHANG, Jia-hong DAI, Qing-shan YANG, Qin YANG, Fu-sheng PAN
12
Microstructure and room temperature mechanical properties of directionally solidified Mg-2.35Gd magnesium alloy
Jia-he WANG, Guang-yu YANG, Shao-jun LIU, Wan-qi JIE
13
Dynamic spheroidization kinetics behavior of Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V alloy with lamellar microstructure
Xian-juan DONG, Shi-qiang LU, Hai-zhong ZHENG
14
Microstructural evolution during hot and cold deformation of Ti-36Nb-2Ta-3Zr-0.35O alloy
Wei-dong ZHANG, Yong LIU, Hong WU, Bin LIU, Zi-jin CHEN, Hui-ping TANG
15
Microstructure and interface thermal stability of C/Mo double-coated SiC fiber reinforced γ-TiAl matrix composites
Xian LUO, Chao LI, Yan-qing YANG, Hai-man XU, Xiao-yu LI, Shuai LIU, Peng-tao LI
16
Influence of welding on low cycle fatigue properties of Co-based superalloy FSX-414
Kh. RAHMANI, A. TORABIAN

Functional Materials

17
Comparative study on corrosion behavior of plasma sprayed Al2O3, ZrO2, Al2O3/ZrO2 and ZrO2/Al2O3 coatings
S. SATHISH, M. GEETHA
18
Effect of TiO2 and ZrO2 reinforcements on properties of Al2O3 coatings fabricated by thermal flame spraying
Rassim YOUNES, Mohand Amokrane BRADAI, Abdelhamid SADEDDINE, Youcef MOUADJI, Ali BILEK, Abderrahim BENABBAS
19
Effect of hydrogen peroxide concentration on surface properties of Ni-Cr alloys
Mei-feng HE, Hao WANG, Hong JIANG, Su ZHAO, Deng PAN
20
Effect of milling energy on preparation of Cu-Cr/CNT hybrid nano-composite by mechanical alloying
M. MASROOR, S. SHEIBANI, A. ATAIE
21
Cr-poisoning under open-circuit condition in LaNi0.6Fe0.4O3-δ-based nano composite cathodes for solid oxide fuel cells prepared by infiltration process
Yeong-Ju CHOE, Jeong-Uk SEO, Kyoung-Jin LEE, Min-Jin LEE, Hae-Jin HWANG
22
Preparation and oxygen permeability of Bi26Mo10O69 porous layer modified ionic-electronic mixed conductor on air side
Tai-he WANG, Rong LI, Qiang ZHEN, Lin CHENG
23
Microstructures and electrochemical corrosion properties of Mg-Al-Pb and Mg-Al-Pb-Ce anode materials
Yan FENG, Li LIU, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Nai-guang WANG
24
Electrochemical performances of Mg45M5Co50 (M=Pd, Zr) ternary hydrogen storage electrodes
Le-yu ZHAN, Yao ZHANG, Yun-feng ZHU, Xiang-yang ZHUANG, Neng WAN, Yi QU, Xin-li GUO, Jian CHEN, Zeng-mei WANG, Li-quan LI
25
Influences of transition metal on structural and electrochemical properties of Li[NixCoyMnz]O2 (0.6≤x≤0.8) cathode materials for lithium-ion batteries
Cheng-chi PAN, Yi-rong ZHU, Ying-chang YANG, Hong-shuai HOU, Ming-jun JING, Wei-xin SONG, Xu-ming YANG, Xiao-bo JI

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

26
Pore structure and liquid flow velocity distribution in water-saturated porous media probed by MRI
Ai-xiang WU, Chao LIU, Sheng-hua YIN, Zhen-lin XUE, Xun CHEN
27
Toxicity and bioaccumulation of heavy metals in Phanerochaete chrysosporium
Mei-hua ZHAO, Chao-sheng ZHANG, Guang-ming ZENG, Dan-lian HUANG, Min CHENG
28
Removal of S2- ion from sodium aluminate solutions with sodium ferrite
Xiao-bin LI, Fei NIU, Jie TAN, Gui-hua LIU, Tian-gui QI, Zhi-hong PENG, Qiu-sheng ZHOU
29
Hydrogenation reaction of metallic titanium prepared by molten salt electrolysis
Qi-gang WENG, Rui-di LI, Tie-chui YUAN, Yu-sheng SHI, Zi-li QIU, Ming-xiang JIANG, Yue-hui HE
30
Growth interface of CdMnTe crystal by traveling heater method
Wen-qi WU, Ji-jun ZHANG, Lin-jun WANG, Jia-hua MIN, Xu-liang WEN, Xiao-yan LIANG, Jian HUANG, Ke TANG
31
Corrosion behavior of T2 copper in 3.5% sodium chloride solution treated by rotating electromagnetic field
Peng ZHANG, Qiang ZHU, Qian SU, Bin GUO, Shu-kang CHENG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9