ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 32    No. 5    May 2022

Materials Science and Engineering

1
Recent advances of electromagnetic interference shielding Mg matrix materials and their processings: A review
Jia-hao WANG, Rui-zhi WU, Jing FENG, Jing-huai ZHANG, Le-gan HOU, Mei-duo LIU
2
Impact strength and structural refinement of A380 aluminum alloy produced through gas-induced semi-solid process and Sr addition
M. HONARMAND, M. SALEHI, S. G. SHABESTARI,H. SAGHAFIAN
3
Mechanism of heterogeneous distribution of Cr-containing dispersoids in DC casting 7475 aluminum alloy
Yi-ran ZHOU, Ni TIAN, Wei LIU, Yu ZENG, Guang-dong WANG, Shi-da HAN, Gang ZHAO, Gao-wu QIN
4
Strong and ductile Al-Zn-Mg-Zr alloy obtained by equal angular pressing and subsequent aging
Lei TANG, Xiao-yan PENG, Fu-qing JIANG, Yao LI, Guo-fu XU
5
Effect of Cr elimination on flow behavior and processing map of newly developed ECO-7175 aluminum alloy during hot compression
Majid SEYED-SALEHI, Bong Hwan KIM, Seung Yoon YANG, Shae Kwang KIM, Ghasem EISAABADI BOZCHALOEI
6
Simultaneous improvement of strength and ductility by Mn addition in extruded Mg-Gd-Zn alloy
Jun ZHAO, Bin Jiang, Yan Song, Zuo-cai Dai, Li-wei Lu, Chao HE, Guang-sheng Huang, Ding-fei Zhang, Fu-sheng Pan
7
Degradation efficiency of Mg65Cu25-xAgxY10 nanoporous dealloyed ribbons on pesticide wastewater
Qing XIA, Shi-yao HE, Wei ZHANG, Qing-chun XIANG, Ying-dong QU, Ying-lei REN, Ke-qiang QIU
8
In vitro degradation resistance of glucose and L-cysteine-bioinspired Schiff-base anodic Ca-P coating on AZ31 magnesium alloy
Xue-mei WANG, Xiao-li FAN, Mei-qi ZENG, Chang-yang LI, Lan-yue CUI, Xiao-bo CHEN, Yu-hong ZOU, Zhen-lin WANG, Rong-chang ZENG
9
Effect of Nd addition on microstructure and tensile properties of laser additive manufactured TC11 titanium alloy
Wen-gao YAN, Hua-ming WANG, Hai-bo TANG, Xu CHENG, Yan-yan ZHU
10
Characterization of hot deformation and microstructure evolution of a new metastable β titanium alloy
Zhao-qi CHEN, Li-juan XU, Shou-zhen CAO, Jian-kai YANG, Yun-fei ZHENG, Shu-long XIAO, Jing TIAN, Yu-yong CHEN
11
Low cycle fatigue behavior of zirconium-titanium-steel composite plate
Bin-bin ZHOU, Peng YU, Le CHANG, Chang-yu ZHOU, Cheng YE, Bo-jun ZHANG
12
Microstructural evaluation of Hastelloy-X transient liquid phase bonded joints: Effects of filler metal thickness and holding time
A. Malekan, S. E. Mirsalehi, M. Farvizi, N. Saito, K. Nakashima
13
Preparation of high-mechanical-property medium-entropy CrCoNi alloy by asymmetric cryorolling
Yu-ze WU, Zhao-yang ZHANG, Juan LIU, Charlie KONG, Yu WANG, Puneet TANDON, Alexander PESIN, Hai-liang YU
14
Effect of nickel-plated graphite on microstructure and properties of matrix for Fe-based diamond tools
Zhou SU, Shao-he ZHANG, Jing-jing WU
15
Preparation and characterization of Mg-doped CaCu3Ti4O12 thin films
Ming JIANG, Zhan CHENG, Dan ZHAO, Lei ZHANG, Dong XU
16
In-situ hydrothermal synthesis of Ni-MoO2 heterostructure on porous bulk NiMo alloy for efficient hydrogen evolution reaction
Jian TANG, Ji-lin XU, Liang-liang LI, Yong-cun MA, Zhi-guo YE, Hong-yu LUO, Jun-ming LUO

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

17
Distributed wide field electromagnetic method based on high-order 2n sequence pseudo random signal
Yang YANG, Ji-shan HE, Fan LING, Yu-zhen ZHU
18
Flotation separation of quartz from magnesite using carboxymethyl cellulose as depressant
Yang-ge ZHU, Lin-feng YANG, Xiao-xing HU, Xing-rong ZHANG, Gui-bing ZHENG
19
Physicochemical and environmental characteristics of alkali leaching residue of wolframite and process for valuable metals recovery
Yuan-lin CHEN, Xue-yi GUO, Qin-meng WANG, Qing-hua TIAN, Jin-xiang ZHANG, Shao-bo HUANG
20
Effect of temperature, oxygen partial pressure and calcium lignosulphonate on chalcopyrite dissolution in sulfuric acid solution
Yun-long BAI, Wei WANG, Feng XIE, Dian-kun LU, Kai-xi JIANG
21
Phase conversion and removal of impurities during oxygen-rich alkali conversion of high titanium slag
Qin-qin SUI, Zhi-he DOU, Ting-an ZHANG
22
Priority recovery of lithium and effective leaching of nickel and cobalt from spent lithium-ion battery
Ning CAO, Ya-li ZHANG, Lin-lin CHEN, Yun JIA, Yao-guo HUANG
23
Recycling of waste carbon residue from spent lithium-ion batteries via constant-pressure acid leaching
Xiang-dong ZHU, Jin XIAO, Qiu-yun MAO, Zhen-hua ZHANG, Lei TANG, Qi-fan ZHONG
24
Microscopic mechanism of perfluorocarbon gas formation in aluminum electrolysis process
Ke-na SUN, Jie LI, Hong-liang ZHANG, Tian-shuang LI
25
Calculation of phase transformation latent heat based on cooling curves in end-quench test and its application in nickel-based superalloy
Tian-yang ZHAO,Pei FU, Zhuo CHEN, Ping ZHOU, Chao LI
26
Influence of hexagonal to orthorhombic phase transformation on diffusion-controlled dendrite evolution in directionally solidified Sn-Ni peritectic alloy
Peng PENG, Bi-zhou ZHAO, Jia-tai WANG, Xing PEI, Zi-jie LIU, Lu GAN, Sheng-yuan LI
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9