ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 33    No. 8    August 2023

Materials Science and Engineering

1
Influence of homogenization treatment on microstructure and recrystallization behavior of 2195 Al-Li alloy
Rong FU, Yuan-chun HUANG, Yu LIU, Hui LI, Zhi-wen WANG
2
Ductile fracture behavior of in situ TiB2 particle reinforced 7075 aluminum matrix composite in various stress states
Han WANG, Hai-ming ZHANG, Zhen-shan CUI, Zhe CHEN, Dong CHEN
3
Microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu (7075) alloy tubes prepared via power stagger spinning
Fan-lin ZHENG, Hong-sheng CHEN, Wen-xian WANG, Hui-liang GAO, Yong-kang GAO
4
Effects of aging heat treatment on microstructure and corrosion behavior of friction surfacing treated Al-Zn-Mg-Cu matrix composite
Hamed JAMSHIDI AVAL
5
Operating effect of filler on filling roll bending of integral panel
Han-wei LI, Hong-wu SONG, Shi-hong ZHANG, Li WAN, Chun-li JIA, Xue-ting CHAI, Guo-wei ZHANG, Lucian L?Z?RESCU, Dorel BANABIC
6
Microstructure, mechanical and wear properties of AZ31/CoCrFeNi composites fabricated by friction stir processing
Wen WANG, Yuan FANG, Pai PENG, Zhi-juan ZHANG, Peng HAN, Ting ZHANG, Zhi-hao LIU, Xiao-hu GUAN, Zhi WANG, Ke QIAO, Kuai-she WANG
7
Effects of heat treatment on microstructure and tensile mechanical properties of isothermal die forged AZ80-Ag casing with large size
Fei-teng CHEN, Shu-nong JIANG, Zhi-yong CHEN, Chu-ming LIU
8
Role of unusual double-peak texture in significantly enhancing cold rolling formability of AZ31 magnesium alloy sheet
Xiu-zhu HAN, Li HU, Dong-yong JIA, Jia-ming CHEN, Tao ZHOU, Shu-yong JIANG, Zheng TIAN
9
Effect of continuous multistep hydrogenation treatment step on microstructures and room-temperature compressive properties of TC21 alloy
Bao-guo YUAN, Ai-chuang TANG, De-guo QIAN, Qiang CHEN
10
Effect of gas pressure on microstructure and mechanical properties of TC11 titanium alloy during supersonic fine particle bombardment
Yong-li WU, Yi XIONG, Zheng-ge CHEN, Wei LIU, Xin ZHANG, Shu-bo WANG, Wei CAO
11
Antibacterial property of graphene quantum dots-modified TiO2 nanorods on titanium dental implant
Xiang-yu ZHANG, Shu-xin LU, Dong-mei HE, Mao-zhou CHAI, Zhuang-zhuang WU, Xiao-hong YAO, Yong-qiang YANG
12
Transition from micro-rod to nano-lamella eutectics and its hardening effect in niobium/silicide in-situ composites
Yue-ling GUO, Si-yuan ZHANG, Jun-yang HE, Wen-jun LU, Li-na JIA, Zhi-ming LI, Hu ZHANG
13
Microstructure and mechanical property of bonding zones between Ta foil and steel plate fabricated by explosive welding
Ming YANG, Jin-xiang WANG
14
Effects of transition metal elements and O on grain boundary energy and strength of Co by first-principles study
You-heng CHEN, Cui-ping WANG, Xiang HUANG, Chen YANG, Jia-jia HAN, Xing-jun LIU
15
Effects of aging process on properties and precipitation kinetics of Cu-Cr-Zr alloy strips
Hai-te YANG, Wen-wei-jiao WANG, Chen WANG, Jian WANG, Jian-hui ZHOU, Chang-qing TONG, Jun-feng CHEN, Bing-shu WANG
16
Formation of ductile close-packed hexagonal solid solution on improving shear strength of Au-Ge/Cu soldering joint
Meng WANG, Jian PENG
17
Microstructural stability and mechanical properties of BCC-based Fe3.5Cr1.5NiAl0.8 multicomponent alloy
Guo-jia ZHANG, Ming-liang WANG, Yi-ping LU, Tong-min WANG, Ting-ju LI
18
Preparation of hollow core-shelled MnCoSex/MnO@nitrogen-doped carbon composite by multiple interfaces coupling and its electrochemical properties
Ji ZHOU, Li-na ZHANG, Bin-bin LIU, Cai-xia XU, Hong LIU
19
Structure and tribological properties of MoSe2 films prepared by two-step process
Wen-yi ZHAN, Jian-peng ZOU, Xu MAO, Lei TANG, Hong-ming WEI

Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering

20
Effect of sodium aluminate on chromium spinels oxidation in chromite lime-free roasting process
Tian-gui QI, Yao-min LI, Peng WANG, Xiao-bin LI, Zhi-hong PENG, Gui-hua LIU, Qiu-sheng ZHOU
21
A novel slag cleaning method to recover copper from molten copper converter slag
Kun WANG, Yan LIU, Jun HAO, Zhi-he DOU, Guo-zhi LV, Ting-an ZHANG
22
Synthesis of mullite by high temperature reaction to realize nontoxic and efficient recycling of vanadium slag chlorination residue
Shi-yuan LIU, Wei-hua XUE, Li-jun WANG, Kuo-chih CHOU
23
Selective separation of La(III) and Ce(III) from aqueous solution by rotating disk membrane
Dan-dan LU, Jing GAO, Han ZHOU, Yun-ren QIU
24
Purification of saturated LiNO3 solution using titanium phosphate ion-exchanger: Equilibrium study
V. I. IVANENKO, M. V. MASLOVA, P. E. EVSTROPOVA, L. G. GERASIMOVA
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9