ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 15    No. 2    April 2005
1
Effect of external shearing force on exfoliation structure and properties of high-performance epoxy/clay nanocomposites
LU Hai-jun(鹿海军), ZHANG Bao-yan(张宝艳), CHEN Xiang-bao(陈祥宝)
2
Effect of particle size on thermo-physical properties of SiCp/Cu composites fabricated by squeeze casting
WU Gao-hui(武高辉), CHEN Guo-qin(陈国钦), ZHU De-zhi(朱德志),
ZHANG Qiang(张 强), JIANG Long-tao(姜龙涛)
3
Preparation of textile preform with sewing machines and bending properties of stitched woven glass fibre fabrics
ZHAO Nuo-ping, H.R del, C.Herzberg
4
Cofiring behavior of NiCuZn ferrite/PMN ferroelectrics di-layer composites
MIAO Chun-lin(缪春林), ZHOU Ji(周 济), 
YUE Zhen-xing(岳振星), LI Long-tu(李龙土)
5
Effects of B2O3-SiO2 doping on electrical properties of Ba0.65Sr0.35TiO3 ceramics
ZHANG Tian-jin(章天金), JIANG Juan(江 娟), ZHANG Bai-shun(张柏顺), 
GU Hao-shuang(顾豪爽), LIU Jiang-hua(刘江华)
6
Fabrication and mechanical properties of WC-Co-Al2O3 nanocomposites by spark plasma sintering
SHEN Jun(沈军), ZHANG Fa-ming(张法明), SUN Jian-fei(孙剑飞)
7
Fabrication of TiB2 composite powders coated with BN by high speed airflow impact
FENG Cai-mei(冯彩梅), WANG Wei-min(王为民), FU Zheng-yi(傅正义)
8
Machinability evaluation of machinable ceramics with fuzzy theory
YU Ai-bing(于爱兵), ZHONG Li-jun(钟利军), TAN Ye-fa(谭业发)
9
Fabrication of finegrained Al2O3 ceramic at low sintering temperature
LI Hua-ling(李华玲), WANG Mao-cai(王茂才), 
ZHAO Ji-bin(赵吉宾), LIU Wei-jun(刘伟军)
10
Optimization of dielectric constant temperature coefficient of pyrochlores containing bismuth
REN Qing-li(任庆利), LUO Qiang(罗 强), CHEN Shou-tian(陈寿田)
11
Preparation of porous hydroxyapatite ceramics with starch additives
YANG Lei(杨 磊), NING Xiao-shan(宁晓山), CHEN Ke-xin(陈克新), 
XIAO Qun-fang(肖群芳), ZHOU He-ping(周和平)
12
Selective laser sintering of polymer-coated 
Al2O3/ZrO2/TiC ceramic powder
BAI Pei-kang(白培康), CHENG Jun(程 军), LIU Bin(刘 斌)
13
High-speed friction and wear behaviors of bulk Ti3SiC2
HUANG Zhen-ying(黄振莺), ZHAI Hong-xiang(翟洪祥), 
ZHOU Wei(周韦华), ZHOU Yang(周 洋), 
AI Ming-xin(艾明星), ZHANG Zhi-li(张志力), LI Shi-bo(李世波)
14
Influence of fabricating process on
microstructure and properties of spheroidal cast tungsten carbide powder
DAI Yu(戴 煜), TAN Xing-long(谭兴龙), LI Yu-xi(李玉玺), 
YANG Jian-gao(羊建高), HUANG Bai-yun(黄伯云)
15
Preparation and mechanical properties of Ni-Cr-Al alloy by EB-PVD
GUAN Chun-long(关春龙), HE Xiao-dong(赫晓东), LI Yao(李 垚)
16
Mechanical properties of fine grained superalloy K4169 with addition of refiners
HUANG Tai-wen(黄太文),  LIU Lin(刘 林), YANG Ai-min(杨爱民), 
XIONG Yu-hua(熊玉华), ZHANG Rong(张 蓉)
17
Phase and its morphologies of Ti-45%Al alloy directionally solidified at different growth rates
LIU Chang(刘 畅), SU Yan-qing(苏彦庆), BI Wei-sheng(毕维生), 
GUO Jing-Jie(郭景杰), JIA Jun(贾 均), FU Heng-zhi(傅恒志)
18
Modeling of solidification grain structure for Ti-45%Al alloy ingot by cellular automaton
WU Shi-ping(吴士平), LIU Dong-rong(刘东戎), 
GUO Jing-jie(郭景杰), FU Heng-zhi(傅恒志)
19
Effect of silicon on oxidation of Ni-15Al alloy
WU Ying(吴 莹) , NIU Yan(牛 焱), WU Wei-tao(吴维 )
20
Effect of multi-walled carbon nanotubes on 
tribological properties of lubricant
CHEN Chuan-sheng(陈传盛), CHEN Xiao-hua(陈小华), HU Jing(胡 静), 
ZHANG Hua(张 华), LI Wen-hua(李文华), XU Long-shan(许龙山), 
YANG Zhi(杨 植)
21
Synthesis and characterization of single-crystalline alumina nanowires
ZHAO Qing(赵 清), XU Xiang-yu(徐向宇), ZHANG Hong-zhou(张洪洲), 
CHEN Yao-feng(陈耀锋), XU Jun(徐 军), YU Da-peng(俞大鹏)
22
Photochemical synthesis of bimetallic Au-Ag nanoparticles with “core-shell” type structure by seed mediated catalytic growth
DONG Shou-an(董守安), TANG Chun(唐 春)
23
Preparation and properties of Cu matrix composite reinforced by carbon nanotubes
CHEN  Xiao-hua(陈小华), LI Wen-hua(李文华), 
CHEN Chuan-sheng(陈传盛),XU Long-shan(许龙山), 
YANG Zhi(杨 植), HU Jing(胡 静)
24
Size dependent phase stability of nano-diamond
JIANG Qing(蒋 青), LU Hai-ming(陆海鸣), ZHENG Wei-Tao(郑伟涛)
25
Magnetoresistance and magnetization of 
La2/3(Ca0.60Ba0.40)1/3MnO3 in different temperature ranges
GAI Rong-quan(盖荣权), HUANG Zhi-gao(黄志高), LAI Heng(赖 恒), 
CHEN Shui-yuan(陈水源), DU You-wei(都有为)
26
Preparation and characterization of BaMgAl10O17∶Eu phosphor coated with MgF2 by sol-gel process
LI Feng(李 峰), WANG Yu-hua(王育华)
27
High electron mobility of modulation doped GaAs after growing InP by solid source molecular beam epitaxy
SHU Yong-chun(舒永春), PI Biao(皮 彪), LIN Yao-wang(林耀望), 
XING Xiao-dong(邢小东), YAO Jiang-hong(姚江宏), 
WANG Z
28
Recovery stress characteristics of TiNi alloy wires after partial martensitic transformation under different constraint conditions
XING Ting-yong(邢廷勇), ZHENG Yan-jun(郑雁军), CUI Li-shan(崔立山)
29
Two-way shape memory effect and its stability in 
Ti-Ni-Hf high temperature shape memory alloy
MENG Xiang-long(孟祥龙), WU Ye(吴 冶), 
CAI Wei(蔡 伟), ZHAO Lian-cheng(赵连城)
30
Model of magnetostrictive actuator
LI Lin(李 琳), ZHANG Yuan-yuan(张媛媛)
31
Structure and magnetic properties of Mn-doped CuO solids
FAN Chong-fei(范崇飞), PAN Li-qing(潘礼庆), ZHU Hao(朱 浩), 
QIU Hong-mei(邱红梅), WANG Feng-ping(王风平), 
WU Ping(
32
Induced effects of Cu underlayer on (111) orientation of Fe50Mn50 thin films
WANG Lei(王 蕾), WANG Feng-ping(王凤平), LIU Huan-ping(刘还平), 
WU Ping(吴 平), QIU Hong(邱 宏), PAN Li-qing(潘礼庆)
33
Structure and magnetic properties of Pr0.1CexTb0.9-xFe1.9 alloys
LI Song-tao(李松涛), LIU He-yan(刘何燕), MENG Fan-bin(孟凡斌), 
LU Zun-ming(卢遵铭), QU Jing-ping(曲静萍), LI Yang-xian(李养贤)
34
Electrochemical properties of AB5 type hydrogen storage alloy as anode electrocatalyst of PEMFC
CHEN Yun(陈 昀), WANG Xin-hua(王新华), CHEN Chang-pin(陈长聘),
CHEN Li-xin(陈立新), C.A.C. Sequeira
35
Electrochemical properties of CeMg11Ni+x%Ni composites(x=0, 50, 100 and 200) prepared by ball-milling
WANG Li(王 丽), WANG Xin-hua(王新华) , 
CHEN Li-xin(陈立新), CHEN Chang-pin(陈长聘)
36
Infiltration kinetics of pressureless infiltration 
in SiCp/Al composites
QIN Zhen-kai(秦振凯), YU Jia-kang(于家康), ZHANG Xiao-yu(张小宇)
37
Interface evolution of TiAl/Ti6242 transient liquid phase joint using Ti, Cu foils as insert metals
DUAN Hui-ping(段辉平), K.H.Bohm, V.Ventzke, M.Koçak
38
Directionally solidified microstructures and peritectic phase growth of Cu-75%Sn 
peritectic alloy
LI Shuang-ming(李双明), LÜ Hai-yan(吕海燕), ZHANG Rong(张 蓉), 
LIU Lin(刘 林), FU Heng-zhi(傅恒志)
39
Superplastic solid state welding of steel and copper alloy-based on laser quenching of 
steel surface
ZHANG Ke-ke(张柯柯), HAN Cai-xia(韩彩霞), QUAN Shu-li(权淑丽), 
CHENG Guang-hui(程光辉), YANG Jie(杨 洁), YANG Yun-lin(杨蕴林)
40
Simulation of cooling channel rheocasting process of A356 aluminum alloy using three-phase volume averaging model
T.Wang, B.Pustal, M.Abondano, T.Grimmig, A.Bührig Polaczek, 
M.Wu, A. Ludwig
41
Noise reduction of punch press mechanical clutch engagement
CHEN Wei(陈 威), SUN Chang-qing(孙长青), LI Yun-liang(李运良)
42
Effect of Ag(Ti) underlayers on CoCrPt thin 
film media
GAO Feng-ju(高凤菊), SUN Hui-yuan(孙会元), FENG Shun-zhen(封顺珍), 
YU Hong-yun(于红云), JIA Lian-zhi(贾连芝), PAN Cheng-fu(
43
Growth of bismuth telluride thin film on Pt by electrochemical atomic layer epitaxy
ZHU Wen(朱 文), YANG Jun-you(杨君友), GAO Xian-hui(郜鲜辉), 
HOU Jie(侯杰), ZHANG Tong-jun(张同俊), CUI Kun(崔 昆)
44
Effect of annealing treatment on optical and 
electrical properties of ZnO films
WANG Wan-lu(王万录), LIAO Ke-jun(廖克俊), LI Li(李 丽), 
WU Zhi-hua(吴子华), WANG Yong-tian(王永田), ZHANG Jin(张 津)
45
Influences of post-annealing and internal stress on magnetoresistance properties of Ni80Fe20 films
GAO Yan-qing(高艳清), WU Ping(吴 平), CAI En-jing(蔡恩静), 
QIU Hong(邱 宏), WANG Feng-ping(王凤平), 
PAN Li-qing(潘礼庆), TIAN Yue(田 跃)
46
Critical misfit of epitaxial growth metallic 
thin films
LI Jian-Chen(李建忱), LIU Wei(刘 伟), JIANG Qing(蒋 青)
47
Oxidation protection of NiCoCrAlY coatings 
on γ-TiAl
WANG Qi-min(王启民), GUO Ming-hu(郭明虎), KE Pei-ling(柯培玲),
GONG Jun(宫 骏), SUN Chao(孙 超), WEN Li-shi(闻立时)
48
Plasma spray forming of functionally graded materials mould
ZHAO Zi-yu(赵紫玉), FANG Jian-cheng(方建成), LI Hong-you(李洪友)
49
Laser cladded AlCuFe+Sn quasicrystalline composite coatings
FENG Li-ping(冯莉萍), SHAO Tian-min(邵天敏), JIN Yong-ji(金永吉), 
E.Fleury, D.H.Kim, CHEN Da-rong(陈大融), WEI Yue-gu
50
Computer aided design of free-machinability prehardened mold steel for plastic
HE Yan-lin(何燕霖), LI Lin(李 麟), GAO Wen(高 雯), 
WANG Qing-liang(王庆亮), WU Xiao-chun(吴晓春)
51
Finite element method simulation of shotpeening wing skin panel
WU Wei(吴 为), ZENG Yuan-song(曾元松), 
HUANG Xia(黄 遐), LI Zhi-qiang(李志强)
52
Modeling of velocity field for vacuum induction melting process
CHEN Bo(陈 波), JIANG Zhi-guo(江治国), LIU Kui(刘 奎), LI Yi-yi(李依依)
53
FE simulation and process analysis on forming of aluminum alloy multi-layer cylinder parts with flow control forming
WANG Xin-yun(王新云), WU You-sheng(吴有生), 
XIA Ju-chen(夏巨谌), HU Guo-an(胡国安)
54
Finite element analysis of stresses and interface crack in TBC systems
CHEN Xiao-mei(陈晓梅), ZHANG Yue(张 跃), GONG Sheng-kai(宫声凯)
55
AlN+MnS inclusions in oriented electrical steels
WANG Jun-an(王均安), ZHOU Bang-xin(周邦新), LI Qiang(李 强), 
ZHU Yu-liang(褚于良), SUN Huan-de(孙焕德)
56
Friction and wear properties of 
mullite/ZrO2/Al2O3 composites
TAN Ye-fa(谭业发), YÜ Ai-bing(于爱兵), LIU Wei-min(刘维民), 
YAN Jun(严 骏), TAN Hua(谭 华), WANG Xiao-long(王小龙)
57
Microstructure of explosively compacted Nd-Fe-B magnet by TEM
AO Qi(敖 琪), LIU Wei(刘 薇), CAO Li-jun(曹力军), WU Jian-sheng(吴建生)
58
Higher order asymptotic fields for mode Ⅰ crack in functionally gradient material
DAI Yao(戴 耀), YAN Xiu-fa(燕秀发)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9