ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 4    No. 1    March 1994
1
THE MINING SEQUENCE OF XISHIMEN MINE USING ORTHOGONAL TEST DESIGN AND 3-D FINITE ELEMENT METHOD
Ma Mingjun
2
ROCKBURST PREDICTION BASED ON NEURAL NETWORKS
Feng Xiating Wang Lina
3
PHASE EQUILIBRIUM OF SBCL3-HCL-H2O SYSTEM
Duan; Xuechen; Zhang; Duomo; Zhao; Tianchong
4
DOUBLE SYNERGISTIC EFFECTS AND EXTRACTION KINETICS OF A MICELLE MIXED EXTRACTANT SYSTEM ⅡEXTRACTION KINETI
Yu Jingfen
5
BATH TEMPERATURE MODEL FOR POINT-FEEDING ALUMINIUM REDUCTION CELLS
Li Jie, Liu Yexiang, Huang Yongzhong ,Wang Huazhang, Han Nu, Yang Xingrong
6
PREPARATION OF SILVER POWDER FOR CONDUCTIVE PASTE
Chai Liyuan; Zhong Haiyun; Wu Huiyun
7
PATTERN RECOGNITION APPLIED TO HEAT OF MIXING OF LIQUID ALLOYS
Li Chonghe,  Li Ming, Tang Bo, Huang Shiping, Zhang Weiming, Chen Nianyi
8
CATHODIC REDUCTION OF METAL-CHLORIDE COORDINATION IONS
Zen Zhenou, Yang Songqing
9
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF NaF-AIF3-BaC12-NaCI ELECTROLYTE SYSTEM
Li Guohua, Li, Dexiang
10
ELECTROCHEMICAL STUDIES ON THE MECHANISMOF GOLD DISSOLUTION IN THIOSULFATE SOLUTIONS
Zhu Guocai, Fang Zhaoheng, Chen Jiayong
11
RARE EARTH RECOVERY BY SUPPORTED LIQUID MEMBRANE
Yang Xianwang; Liu Lanming; Gou Banghui
12
BEHAVIOR OF JET SUCKING CYCLONIC ULTRAMICRON CLASSIFIER
Ye Jing ; Chen Jiayan; Wu Haitang
13
CHLORINATION OF Ni-Cr ALLOYS IN Cl2 ENVIRONMENT AT 575℃
Tu Jiangping; Mao Zhiyuan; Li Zhizhang
14
CHEMICAL COMPOSITION AND MICROSTRUCTURE OF Ti(C,-N)-TiN COATING
Ma Liuying; Bian Hengzhen; Liu; Guochun
15
EFFECT OF Pb ADDITION ON TiAl BASED ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION ANDMICROSTRUCTURE OF Ti (C , N)-TiN COATINGO
He Yuehui; Qu Xuanhui; Liu Yexiang; Huang Baiyun; Lei Changming; Zhang Bing
16
POST-DEFORMATION TENSILE PROPERTIES IN A RAPIDLY SOLIDIFIED POWDER METALLURGY MR64 ALLOY
Cui Zhongqi;  Liang Tongxiang;  Chen Puquan;  Zhang Jiren;  Lu Yuxiong;  Ma Zhongyi
17
ELECTRO-SUPERPLASTICITY IN 2091 Al-Li ALLOY
Liu Zhiyi; Cui Jianzhong; Ying Lixin; Bai Guangrun
18
A STUDY OF THE T1' PHASE IN THE Al-2.6Li-1.3Cu ALLOY ELECTRO-SUPERPLASTICITY IN 209 1 Al-Li ALLOYO
Cui Yuexian;  Sun Dongli;   Mao Jianfu;  Yang Dezhuang
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9