ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 23    No. 11    November 2013

Structural Materials

1
Modification of Mg2Si in Mg-Si alloys with neodymium
Ji-long HU, Chang-ping TANG, Xin-ming ZHANG, Yun-lai DENG
2
Grain refinement mechanism of Al-5C master alloy in AZ31 magnesium alloy
Ai-min ZHANG, Hai HAO, Xing-guo ZHANG
3
Threshold pressure and infiltration behavior of liquid metal into fibrous preform
Jun-tao GUAN, Le-hua QI, Jian LIU, Ji-ming ZHOU, Xin-liang WEI
4
Hot deformation behavior of extruded AZ80 magnesium alloy
Hui-zhong LI, Xiao-yan WEI, Jie OUYANG, Jun JIANG, Yi LI
5
Microstructure and mechanical properties of sothermal multi-axial forging formed AZ61 Mg alloy
Xiang-sheng XIA, Ming CHEN, yong-jin LU, Fu-you FAN, Chun-hua ZHU, Jing HUANG, Tian-quan DENG, Shi-feng ZHU
6
Failure mechanism of as-cast Mg-6Zn-2Er alloy during ensile test at room temperature
Ke LIU, Qing-feng WANG, Wen-bo DU,Shu-bo LI, Zhao-hui WANG
7
Microstructure and mechanical properties of M60B magnesium alloy prepared by cyclic extrusion compression
Li-ping Wang, Tian CHEN, Wen-yong JIANG, Yi-cheng FENG, Guo-jian CAO, Yan ZHU
8
Potentiostatic corrosion protection technology under avitation condition for 5083-H116 Al alloy
Seung-Jun LEE, Young-Soo PARK, Seong-Jong KIM
9
Corrosion behavior of 2024 Al-Cu-Mg alloy of various tempers
K. S. GHOSH, Md. HILAL, Sagnik BOSE
10
Effects of samarium addition on microstructure and echanical properties of as-cast Al-Si-Cu alloy
Zhi HU, Hong YAN, Yuan-sheng RAO
11
Recrystallization of Al-5.8Mg-Mn-Sc-Zr alloy
Ying WANG, Qing-lin PAN, Yan-fang SONG, Chen LI, Zhi-feng LI, Qin CHEN, Zhi-min YIN
12
Overflowing phenomenon during ultrasonic treatment in Al-Si alloys
Yu-bo ZHANG, Yi-ping LU, Jin-chuan JIE, Ying FU, De-shui ZHONG, Ting-ju LI
13
Microstructure evolution of laser deposited Ti60A titanium alloy during yclic thermal exposure
A-li ZHANG, Dong LIU, Hai-bo TANG, Hua-ming WANG
14
Effect of carbon and boron additions on segregation behavior of irectionally solidified nickel-base superalloys with rhenium
Qin HU, Lin LIU, Xin-bao ZHAO, Si-feng GAO, Jun ZHANG, Heng-zhi FU
15
Microstructure and microtexture evolution of undercooled Ni-15%Cu alloy
Sheng LI, Hai-feng WANG, Feng LIU
16
Hot deformation behavior of Fe-29Ni-17Co alloy
Mohammad YAZDANI, Seyed Mehdi ABBASI, Ali Karimi TAHERI, Amir MOMENI

Functional Materials

17
Effect of surface microstructure of aluminum coating on orrosion properties of magnetic refrigerant gadolinium
Hong-yan WU, Jian LIU, Hao-feng ZHAO, Qiong JIANG, Yi XU, Jia XU
18
Growth and crystallization behaviors of anodic oxide films on putter-deposited titanium at very low potentials
Jun-heng XING, Zheng-bin XIA, Hui LI, Ying-ying WANG, Li ZHONG
19
Influence of solution temperature on corrosion resistance of Zn-Ca phosphate conversion coating on biomedical Mg-Li-Ca alloys
Rong-chang ZENG, Xin-xin SUN, Ying-wei SONG, Fen ZHANG, Shuo-qi LI, Hong-zhi CUI, En-hou HAN
20
Effect of heat treatment on surface composition of hydrogen implanted C-SiC coatings
Ji-fu DU, Yong-hong HU, Zhen DONG, Guang-xue ZHANG, Yue-sheng LI, Long ZHAO
21
Preparation of TiO2/ITO film by liquid phase deposition and its photoelectrocatalytic activity for degradation of 4-aminoantipyrine
Dan LI, Hai-xia TONG, Ling ZHANG
22
Zr-Al-Ni-Cu glass forming alloys with low fragility parameters
Wei-ke AN, Xiang XIONG, Yong LIU, An-hui CAI, Guo-jun ZHOU, Yun LUO, Tie-lin LI, Xiao-song LI
23
Microwave dielectric properties and compatibility with silver of low-fired Li2MgTi3O8 ceramics with Li2O-MgO-B2O3 frit
Yan BAO, Guo-hua CHEN, Mei-zhen HOU, Yun YANG, Zuo-peng HAN, Kai-neng DENG
24
Improving electrochemical performances of LiFePO4/C cathode material via a novel three-layer electrode
Zheng-wei XIAO, Guo-rong HU, Ke DU, Zhong-dong PENG
25
One-step hydrothermal synthesis of Cu-SAPO-34/cordierite and its catalytic performance on NOx removal from diesel vehicles
Jian-cheng WANG, Ying CHEN, Lei TANG, Wei-ren BAO, Li-ping CHANG, Li-na HAN
26
Removal of vanadate anion by calcined Mg/Al-CO3 layered double hydroxide in aqueous solution
Hai-lei SONG, Fei-peng JIAO, Xin-yu JIANG, Jin-gang YU, Xiao-qing CHEN, Shao-long DU
27
Cytotoxicity effect assessment of acid purified carbon nanotubes modified with cetyltrimethyl ammonium bromide
Li GAN, Xue-bin YAN, Jin-feng YANG, Yong-hong GU, Dong HUANG, Rao-xiang ZHANG, Li-hua HUANG

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

34
Research status of carbonaceous matter in carbonaceous gold ores and bio-oxidation pretreatment
Hong-ying YANG, Qian LIU, Xiang-ling SONG, Jin-kui DONG
35
Ultra fine grinding of silver plant tailings of refractory ore using vertical stirred media mill
O. CELEP, E. Y. YAZICI
36
Utilization of nickel slag using selective reduction followed by magnetic separation
Jian PAN, Guo-lin ZHENG, De-qing ZHU, Xian-lin ZHOU
37
Coal-based reduction mechanism of low-grade laterite ore
Yan-jun LI, Yong-sheng SUN, Yue-xin HAN, Peng GAO
38
Preparation of ammonium jarosite from clinker digestion solution of nickel oxide ore roasted using (NH4)2SO4
Xiao-yi SHEN, Hong-mei SHAO, Jia-dong WANG, Yu-chun ZHAI
39
Thermodynamic study on phosphorus removal from tungstate solution via magnesium salt precipitation method
Gui-xiang HE, Li-hua HE, Zhong-wei ZHAO, Xing-yu CHEN, Li-li GAO, Xu-heng LIU
40
Fluidized-bed chlorination thermodynamics and kinetics of Kenya natural rutile ore
Li-ping NIU, Ting-an ZHANG, Pei-yuan NI, Guo-zhi Lü, Kingsam OUYANG
41
Thermodynamics analysis of Ni2+-C2H8N2- -H2O system and preparation of Ni microfiber
Yong-lin YAO, Chuan-fu ZHANG, Jing ZHAN, Feng-hua DING, Jian-hui WU
42
Effect of temperature on dielectric property and microwave heating behavior of low grade Panzhihua ilmenite ore
Chen-hui LIU, Li-bo ZHANG, Jin-hui PENG, Bing-guo LIU, Hong-ying XIA, Xiao-chun GU, Yi-feng SHI
43
Removal of phosphorus from metallurgical grade silicon by Ar-H2O gas mixtures
Feng LI, Peng-fei XING, Da-gang LI, Yan-xin ZHUANG, Gan-feng TU
44
Si purification by enrichment of primary Si in Al-Si melt
Wen-zhou YU, Wen-hui MA, Guo-qiang Lü, Yong-sheng REN, Hai-yang XUE, Yong-nian DAI
45
Effect of shaking time, ionic strength, temperature and pH value on desorption of Cr(III) adsorbed onto GMZ bentonite
Yong-gui CHEN, Yong HE, Wei-min YE, Wang-hua SUI, Min-min XIAO
46
Synthesis of poly (m-phenylenediamine) with improved properties and superior prospect for Cr(VI) removal
Wan-ting YU, Li-yuan CHAI, Li-yuan ZHANG, Hai-ying WANG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9