ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 25    No. 4    April 2015

Structural Materials

1
Effect of homogenization treatment on microstructure and mechanical properties of DC cast 7X50 aluminum alloy
Fu-guan CONG, Gang ZHAO, Feng JIANG, Ni TIAN, Rui-feng LI
2
Effects of artificial aging conditions on mechanical properties of gravity cast B356 aluminum alloy
D. DIONI, S. CECCHEL, G. CORNACCHIA, M. FACCOLI, A. PANVINI
3
Springback and tensile strength of 2A97 aluminum alloy during age forming
Hong-ying LI, Xiao-chao LU
4
Analysis of bulging process of aluminum alloy by overlapping sheet metal and its formability
Tie-jun GAO, Yang LIU, Peng CHEN, Zhong-jin WANG
5
Hot deformation and processing maps of Al2O3/Al composites fabricated by flake powder metallurgy
Bai-feng LUAN, Ri-sheng QIU, Chun-hong LI, Xiao-fang YANG, Zhi-qiang LI, Di ZHANG, Qing LIU
6
Microstructure and mechanical properties of overcast aluminum joints
Teng LIU, Qu-dong WANG, Ping LIU, Jing-wang SUN, Xiao-lu YIN, Qi-gui WANG
7
Fatigue properties of temperature gradient transient liquid phase diffusion bonded Al7075-T6 alloy
Seyyed Salman Seyyed AFGHAHI, Aliakbar EKRAMI, Saeed FARAHANY, Amirreza JAHANGIRI
8
Microstructure and tensile properties of friction stir welded dissimilar AA6061-AA5086 aluminium alloy joints
M. ILANGOVAN, S. RAJENDRA BOOPATHY, V. BALASUBRAMANIAN
9
Microstructure evolution of isothermal holding treatment during melt solidification of Ti-6Al-4V alloy
Shou-yin ZHANG, Jin-shan LI, Hong-chao KOU, Jie-ren YANG, Guang YANG, Jun WANG
10
Microstructure and room temperature tensile property of as-cast Ti44Al6Nb1.0Cr2.0V alloy
Shu-lin DONG, Rui-run CHEN, Jing-jie GUO, Hong-sheng DING, Yan-qing SU, Heng-zhi FU
11
Microstructure and mechanical properties of alloy 617B
Yan GUO, Zhou-bo ZHANG, Rong-can ZHOU, Shu-fang HOU, Bo-han WANG
12
Size effects on deformation behavior of C5210 phosphor bronze thin sheet
Jin-dong OUYANG, Ming-he CHEN, Ning WANG, Qin-chai ZHANG, Hui WANG

Functional Materials

13
Facile hydrothermal synthesis of TiO2-CaP nano-films on Ti6Al4V alloy
Tao FU, Hong-wei LI, Jian-min SUN, Gang LI, Wen LI, Hong-mei ZHANG
14
Preparation, formation mechanism and mechanical properties of multilayered TiO2-organic nanocomposite film
Wen-ning MU, Yu-chun ZHAI, Shuang-zhi SHI
15
Structure and mechanical properties of thick Cr/Cr2N/CrN multilayer coating deposited by multi-arc ion plating
Lei SHAN, Yong-xin WANG, Jin-long LI, He LI, Xia LU, Jian-min CHEN
16
Long-term corrosion behavior of HVOF sprayed FeCrSiBMn amorphous/nanocrystalline coating
Yu-jiao QIN, Yu-ping WU, Jian-feng ZHANG, Wen-min GUO, Sheng HONG, Li-yan CHEN
17
Effect of alkali treatments on apatite formation of microarc-oxidized coating on titanium alloy surface
Guo-liang ZHAO, Long XIA, Bo ZHONG, Song-song WU, Liang SONG, Guang-wu WEN
18
Correlation of microstructural and corrosion characteristics of quaternary shape memory alloys Cu-Al-Ni-X (X=Mn or Ti)
S. N. SAUD, E. HAMZAH, T. ABUBAKAR, H. R. BAKHSHESHI-RAD
19
Diffusion behavior of Ni in Zr48Cu36Ag8Al8 bulk metallic glass within supercooled liquid region
Lin-lin SUN, Jun WANG, Hong-chao KOU, Bin TANG, Jin-shan LI, Ping-xiang ZHANG
20
Effect of small changes in sintering temperature on varistor properties and degradation behavior of V-Mn-Nb-Gd co-doped zinc oxide ceramics
C. W. NAHM
21
Effect of Sm2O3 on structural and thermal properties of zinc fluoroborate glasses
Akshatha WAGH, Y. RAVIPRAKASH, M. P. AJITHKUMAR, V. UPADHYAYA, Sudha D. KAMATH
22
Effects of TaC on microstructure and mechanical properties of coarse grained WC-9Co cemented carbides
Wei SU, Ye-xi SUN, Hai-lin YANG, Xian-qi ZHANG, Jian-ming RUAN
23
Evolution of porous structure with dealloying corrosion on Gasar Cu-Mn alloy
Xing-ming ZHANG, Yan-xiang LI, Hua-wei ZHANG, Yuan LIU
24
Microstructure and properties of rare earth-containing Cu-Cr-Zr alloy
Zhen-ya PAN, Jiang-biao CHEN, Jin-fu LI
25
Sintering formation of oriented linear cutting copper fibers
Min-qiang PAN, Hai-feng PENG, Qiu-yu WU, Xiao-ling WEI
26
Effects of Zn addition on mechanical properties of eutectic Sn-58Bi solder during liquid-state aging
Dong-liang MA, Ping WU
27
Discharge behavior and electrochemical properties of Mg-Al-Sn alloy anode for seawater activated battery
Kun YU, Han-qing XIONG, Li WEN, Yi-long DAI, Shi-hai YANG, Su-feng FAN, Fei TENG, Xue-yan QIAO
28
PEG-combined liquid phase synthesis and electrochemical properties of carbon-coated Li3V2(PO4)3
Ren-heng WANG, Xin-hai LI, Zhi-xing WANG, Hua-jun GUO, Bin HUANG
29
Selective oxidation of methane to syngas using Pr0.7Zr0.3O2-δ: Stability of oxygen carrier
Yun-peng DU, Xing ZHU, Hua WANG, Yong-gang WEI, Kong-zhai LI

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

30
Microscopic damage and dynamic mechanical properties of rock under freeze-thaw environment
Ke-ping ZHOU, Bin LI, Jie-lin LI, Hong-wei DENG, Feng BIN
31
Lead anthropogenic transfer and transformation in China
Jing LIANG, Jian-su MAO
32
Soil vanadium pollution and microbial response characteristics from stone coal smelting district
Xi-yuan XIAO, Miao YANG, Zhao-hui GUO, Zhi-chao JIANG, Ya-nan LIU, Xia CAO
33
Flotation separation of andalusite from quartz using sodium petroleum sulfonate as collector
Hai-ling ZHU, Hai-bo DENG, Chen CHEN
34
Characterization of an iron oxy/hydroxide (gossan type) bearing refractory gold and silver ore by diagnostic leaching
Oktay CELEP, Vedat SERBEST
35
Removal and stabilization of arsenic from anode slime by forming crystal scorodite
Xiao-bo MIN, Ying-ping LIAO, Li-yuan CHAI, Zhi-hui YANG, Shan XIONG, Lin LIU, Qing-zhu LI
36
Sequential removal of selenium and tellurium from copper anode slime with high nickel content
Dian-kun LU, Yong-feng CHANG, Hong-ying YANG, Feng XIE
37
Recycling of metals from waste Sn-based alloys by vacuum separation
Bin YANG, Ling-xin KONG, Bao-qiang XU, Da-chun LIU, Yong-nian DAI
38
Behaviors of vanadium and chromium in coal-based direct reduction of high-chromium vanadium-bearing titanomagnetite concentrates followed by magnetic separation
Long-sheng ZHAO, Li-na WANG, De-sheng CHEN, Hong-xin ZHAO, Ya-hui LIU, Tao QI
39
Secondary reaction mechanism of leaching process of calcium aluminate slag
Hui-lan SUN, Bo WANG, Jian-xin ZHANG, Shu-feng ZONG, Jia-jia LIU
40
Oxidation behavior of high-entropy alloys AlxCoCrFeNi (x=0.15, 0.4) in supercritical water and comparison with HR3C steel
Yi-xuan LIU, Cong-qian CHENG, Jian-lu SHANG, Rui WANG, Peng LI, Jie ZHAO
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9