ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 27    No. 12    December 2017

Structural Materials

1
Characterization of A390 aluminum alloy produced at different slow shot speeds using vacuum assisted high pressure die casting
Wen-bo YU,, Zi-hao YUAN,, Zhi-peng GUO,, Shou-mei XIONG,
2
Effect of T6-treatments on microstructure and mechanical properties of forged Al-4.4Cu-0.7Mg-0.6Si alloy
Hui-zhong LI,,, Ze-xiao ZHU, Xiao-peng LIANG,,, Peng-wei LI,, Ye-long QI, Feng LV, Lan HUANG
3
Microstructure and mechanical properties of Al-TiB2/TiC in situ composites improved via hot rolling
Jin-feng NIE, Fang WANG,Yu-sheng LI, Yan-fang LIU, Xiang-fa LIU, Yong-hao ZHAO
4
Microstructure and mechanical properties of aluminium metal matrix composites with addition of bamboo leaf ash by stir casting method
B. Praveen KUMAR, Anil Kumar BIRRU
5
Fabrication characteristics and tensile strength of novel Al2024/SiC/red mud composites processed via stir casting route
Jaswinder SINGH, Amit CHAUHAN
6
Effect of thermal-mechanical processing on microstructure and mechanical properties of duplex-phase Mg-8Li-3Al-0.4Y alloy
Hong-bo DING, Qiang LIU, Hai-tao ZHOU, Xiao ZHOU, Andrej ATRENS
7
Wear behaviour of hot rolled AZ31B magnesium alloy as candidate for biodegradable implant material
Faruk MERT,
8
Effect of solid solution treatment on in vitro degradation rate of as-extruded Mg-Zn-Ag alloys
Li-qing WANG, Gao-wu QIN, Shi-neng SUN, Yu-ping REN, Song LI
9
Microstructure and mechanical properties of laser additive repaired Ti17 titanium alloy
Zhuang ZHAO,, Jing CHEN,, Qiang ZHANG,, Hua TAN,, Xin LIN,, Wei-dong HUANG,

Functional Materials

10
Microstructure and hardness of W-25Re alloy processed by high-pressure torsion
Chen-hao QIAN,, Zi-yang HE, Cheng LIANG, Wei-xi JI,
11
Facile microwave-assisted fabrication of WC-Al2O3 composite powder from WO3-Al-C mixture
A. KARIMZADEH BEHNAMI, M. SAKAKI,, M. Sh. BAFGHI,, K. YANAGISAWA
12
Interfacial microstructure and mechanical properties of tungsten carbide brazed joints using Ag-Cu-Zn + Ni/Mn filler alloy
Mahyar HASANABADI, Ali SHAMSIPUR, Hasan NAJAFI SANI, Hamid OMIDVAR, Sima SAKHAEI
13
Shape memory TiNi powders produced by plasma rotating electrode process for additive manufacturing
Gang CHEN,, Shao-yang ZHAO, Ping TAN, Jing-ou YIN, Quan ZHOU,, Yuan GE, Zeng-feng LI, Jian WANG, Hui-ping TANG,, Peng CAO
14
Dielectric properties and point defect behavior of antimony oxide doped Ti deficient barium strontium titanate ceramics
Chen ZHANG, Zhi-xin LING, Gang JIAN, Fang-xu CHEN
15
Optimization of Cr/Mo molar ratio in FeCoCrMoCBY alloys for high corrosion resistance
Cheng-jie WANG, Qing-jun CHEN, Huai-xiao XIA
16
Effective removal of brilliant green from aqueous solution with magnetic Fe3O4@SDBS@LDHs composites
Dan ZHANG, Ming-yue ZHU, Jin-gang YU, Hui-wen MENG, Fei-peng JIAO

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

17
Open pit waste removal optimization through equipment fleet scheduling
Xiao-wei GU, Qing WANG, Xiao-chuan XU, Jian-ping LIU,, Tai-wei SUN, Kun DU
18
Enhancing recovery of uranium column bioleaching by process optimization and kinetic modeling
H. ZARE TAVAKOLI, M. ABDOLLAHY, S. J. AHMADI, A. KHODADADI DARBAN
19
Optimization of operating parameters and kinetics for chloride leaching of lead from melting furnace slag
Mohammad Hasan GOLPAYEGANI, Ali Akbar ABDOLLAHZADEH,
20
Transformation of hematite in diasporic bauxite during reductive Bayer digestion and recovery of iron
Xiao-bin LI, Yi-lin WANG, Qiu-sheng ZHOU, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Zhi-hong PENG, Hong-yang WANG
21
Removal of tungsten and vanadium from molybdate solutions using ion exchange resin
Xian-zheng ZHU, Guang-sheng HUO, Jie NI, Qiong SONG
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9