ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 18    No. 5    October 2008

Structural Materials

1
Hot deformation mechanism and microstructure evolution of TC11 titanium alloy in field
CHEN Hui-qin(陈慧琴), , CAO Chun-xiao(曹春晓), GUO Ling(郭 灵), LIN Hai(林 海)
2
Optimizing pulsed current gas tungsten arc welding parameters of AA6061 aluminium alloy using Hooke and Jeeves algorithm
S. BABU, T. SENTHIL KUMAR, V. BALASUBRAMANIAN
3
Effect of Yb addition on strength and fracture toughness of Al-Zn-Mg-Cu-Zr aluminum alloy
ZHANG Zhuo(张 茁), CHEN Kang-hua(陈康华), FANG Hua-chan(方华婵),
QI Xiong-wei(齐雄伟), LIU Gang(刘 刚)
4
Plastic deformation mechanisms of AZ31 magnesium alloy under high strain rate compression
YANG Yong-biao(杨勇彪), , WANG Fu-chi(王富耻), TAN Cheng-wen(谭成文),
WU Yuan-yuan(吴园园), CAI Hong-nian(才鸿年)
5
Evolution of precipitates of Al-Cu alloy during equal-channel angular pressing at room temperature
XU Xiao-chang(许晓嫦), LIU Zhi-yi(刘志义), LI Yun-tao(李云涛),
DANG Peng(党 朋), ZENG Su-min(曾苏明),
6
Microstructure evolution of AZ91D induced by high energy shot peening
HOU Li-feng(侯利锋), , WEI Ying-hui(卫英慧), , LIU Bao-sheng(刘宝胜), XU Bing-she(许并社),
7
Effect of combinative addition of strontium and rare earth elements on corrosion resistance of AZ91D magnesium alloy
NIU Jie-xin(钮洁欣), CHEN Qiu-rong(陈秋荣), XU Nai-xin(徐乃欣), WEI Zhong-ling(卫中领)
8
Influence of laser energy input mode on joint interface characteristics in laser brazing with Cu-base filler metal
LI Li-qun(李俐群), FENG Xiao-song(封小松), CHEN Yan-bin(陈彦宾)
9
Tribological characteristics of C/C-SiC braking composites under dry and wet conditions
LI Zhuan(李 专), XIAO Peng(肖 鹏), XIONG Xiang(熊 翔), , ZHU Su-hua(朱苏华)
10
Effect of porosity on wear resistance of SiCp/Cu composites prepared by pressureless infiltration
ZHANG Lin(章 林), QU Xuan-hui(曲选辉), DUAN Bo-hua(段柏华),
HE Xin-bo(何新波), QIN Ming-li(秦明礼)

Functional Materials

11
Characterization of CuInS2 thin films prepared by sulfurization of Cu-In precursor
YAN You-hua(阎有花), LIU Ying-chun(刘迎春), FANG Ling(方 玲), ZHU Jing-sen(朱景森),
ZHAO Hai-hua(赵海花), LI De-ren(李德仁), LU Zhi-chao(卢志超), ZHOU Shao-xiong(周少雄)
12
Synthesis and characteristics of large-scale ZnO rods by wet chemical method
WEI Su-feng(魏素凤), JIANG Qing(蒋 青), LIAN Jian-she(连建设)
13
Microstructure transformation of carbon nanofibers during graphitization
ZHANG Yong(张 勇), TANG Yuan-hong(唐元洪), , LIN Liang-wu(林良武), ZHANG En-lei(张恩磊)
14
Rapid electroplating of Cu coatings by mechanical attrition method
NING Zhao-hui(宁朝晖), HE Ye-dong(何业东)
15
Effects of 5%Ni addition on thermal stability and crystallization behavior of Mg65Cu25Tb10 bulk metallic glass
QIN Wei-dong(秦卫东), LI Jin-shan(李金山), KOU Hong-chao(寇宏超),
GU Xiao-feng(顾晓峰), XUE Xiang-yi(薛祥义), ZHOU Lian(周 廉)
16
Preparation of Al2−xYxW3O12 powders by citrate sol-gel process
ZHANG Hai-jun(张海军), ZHANG Qing(张 青), JIA Quan-li(贾全利), YE Guo-tian(叶国田)
17
Synthesis of tetragonal BaTiO3 film on Ti substrate by micro-arc oxidation
PENG Ji-hua(彭继华), LI Wen-fang(李文芳), HAN Bing(韩 冰), HUANG Fang-liang(黄芳亮), DU Jun(杜 军)
18
Effect of Y2O3 on microstructure and oxidation of chromizing coating
ZHOU Yue-bo(周月波), ZHANG Hai-jun(张海军), WANG Yong-dong(王永东)
19
Nickel co-deposition with SiC particles at initial stage
TAN Cheng-yu(谭澄宇), LIU Yu(刘 宇), ZHAO Xu-shan(赵旭山), ZHENG Zi-qiao(郑子樵)
20
Effect of BaO addition on electric conductivity of xCu/10NiO-NiFe2O4 cermets
HE Han-bing(何汉兵), ZHOU Ke-chao(周科朝), LI Zhi-you(李志友), HUANG Bai-yun(黄伯云)
21
Microstructure and stopped growth mechanism of Y123 bulk fabricated by directional infiltration and growth
DONG Hao(董 昊), HU Rui(胡 锐), LI Jin-shan(李金山), KOU Hong-chao(寇宏超),
XUE Xiang-yi(薛祥义), CHANG Hui(常 辉), CAO Hai-tao(曹海涛), ZHOU Lian(周 廉),
22
Preparation of doping titania antibacterial powder by ultrasonic spray pyrolysis
WEI Shun-wen(韦顺文), PENG Bing(彭 兵), CHAI Li-yuan(柴立元),
LIU Yun-chao(刘云超), LI Zhu-ying(李竹英)
23
Preparation of poly-L-lactide/bioactive glass composite and evaluation of cytotoxicity in vitro
ZHOU Zhi-hua(周智华), , RUAN Jian-ming(阮建明), ZOU Jian-peng(邹俭鹏),
ZHOU Zhong-cheng(周忠诚), CHEN Liang-long(陈良龙)
24
Tribological behavior and wear mechanism of resin-matrix contact strip against copper with electrical current
TU Chuan-jun(涂川俊), CHEN Zhen-hua(陈振华),
CHEN Ding(陈 鼎), YAN Hong-ge(严红革), HE Feng-yi(何凤亿)

Computational Materials Science

25
Quasicontinuum simulation of indentation on FCC metals
WANG Hua-tao(王华滔), QIN Zhao-dong(秦昭栋), NI Yu-shan(倪玉山), ZHANG Wen(张 文)
26
Simulation of sheet metal extrusion processes with Arbitrary Lagrangian-Eulerian method
ZHUANG Xin-cun(庄新村), ZHAO Zhen(赵 震), XIANG Hua(向 华), LI Cong-xin(李从心)
27
Phenomenon of transformed adiabatic shear band surrounded by deformed adiabatic shear band of ductile metal
WANG Xue-bin(王学滨)
28
Surface tension of molten Ni-(Cr, Co, W) alloys and segregation of elements
XIAO Feng(肖 锋), LIU Lan-xiao(刘兰霄), YANG Ren-hui(杨仁辉),
ZHAO Hong-kai(赵红凯), FANG Liang(方 亮), ZHANG Chi(张 弛)
29
Effect of material parameters on stress wave propagation during fast upsetting
WANG Zhong-jin(王忠金), CHENG Li-dong(程利冬)
30
3D FEA simulation of 4A11 piston skirt isothermal forging process
DONG Wan-peng(董万鹏), CHEN Jun(陈 军)
31
Effect of solidification on solder bump formation in solder jet process: Simulation and experiment
TIAN De-wen(田德文), WANG Chun-qing(王春青), TIAN Yan-hong(田艳红)
32
Numerical simulation of tungsten alloy in powder injection molding process
ZHENG Zhen-xing(郑振兴), XIA Wei(夏 伟), ZHOU Zhao-yao(周照耀), ZHU Quan-li(朱权利)
33
Thermo-mechanical coupled analysis of hot ring rolling process
SUN Zhi-chao(孙志超), YANG He(杨 合), OU Xin-zhe(欧新哲)
34
Evolutionary artificial neural network approach for predicting properties of Cu-15Ni-8Sn-0.4Si alloy
FANG Shan-feng(方善锋), WANG Ming-pu(汪明朴), WANG Yan-hui(王艳辉),
QI Wei-hong(齐卫宏), LI Zhou(李 周)
35
Forming method of axial micro grooves inside copper heat pipe
LI Yong(李 勇), XIAO Hui(肖 慧), LIAN Bin(练 彬), TANG Yong(汤 勇), ZENG Zhi-xin(曾志新)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch

36
Role of ore mineralogy in optimizing conditions for bioleaching low-grade complex sulphide ores
P. A. OLUBAMBI, , S. NDLOVU, J. H. POTGIETER, J. O. BORODE
37
Selective adsorption of bacteria on sulfide minerals surface
JIA Chun-yun(贾春云), WEI De-zhou(魏德洲), LIU Wen-gang(刘文刚),
HAN Cong(韩 聪), GAO Shu-ling(高淑玲), WANG Yu-juan(王玉娟)
38
Isolation and characterization of acidophilic bacterium from Gaofeng Mine in China
YANG Yu(杨 宇), , QIAN Lin(钱 林), SHI Wu-yang(师舞阳),
PENG Hong(彭 宏), QIU Guan-zhou(邱冠周),
39
Optimization of separation processing of copper and iron of dump bioleaching solution by Lix 984N in Dexing Copper Mine
LIU Qing-ming(刘清明), , YU Run-lan(余润兰), , QIU Guan-zhou(邱冠周), ,
FANG Zheng(方 正), , CHEN Ai-liang(陈爱良), ZHAO Zhong-wei(赵中伟)
40
Recovery of Co(Ⅱ) and Ni(Ⅱ) from hydrochloric acid solution of alloy scrap
SHEN Yong-feng(申勇峰), , XUE Wen-ying(薛文颖), NIU Wen-yong(牛文勇)
41
Leaching and recycling of zinc from liquid waste sediments
PENG Bing(彭 兵), GAO Hui-mei(高慧妹), CHAI Li-yuan(柴立元), SHU Yu-de(舒余德)
42
Purification mechanism of copper electrolyte by As(Ⅲ)
XIAO Fa-xin(肖发新), , ZHENG Ya-jie(郑雅杰), WANG Yong(王 勇),
JIAN Hong-sheng(简洪生), HUANG Xing-guan(黄兴远), MA Yu-tian(马玉天)
43
Inhibition behavior of some new mixed additives upon copper electrowinning
YU Run-lan(余润兰), , LIU Qing-ming(刘清明), QIU Guan-zhou(邱冠周), ,
FANG Zheng(方 正) , TAN Jian-xi(谭建锡), , YANG Peng(杨 鹏),
44
Surface charge properties of red mud particles generated from Chinese diaspore bauxite
ZHANG Kun-yu(张琨瑜), HU Hui-ping(胡慧萍), ZHANG Li-juan(张丽娟), CHEN Qi-yuan(陈启元)
45
Adsorption behavior of gel-type weak acid resin (110-H) for Pb2+
XIONG Chun-hua(熊春华), YAO Cai-ping(姚彩萍)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9