ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 21    No. 3    March 2011

Functional Materials

11
Electrochemical hydrogen storage characteristics of nanocrystalline and amorphous Mg2Ni-type alloys prepared by melt-spinning
ZHANG Yang-huan, LÜ Ke, ZHAO Dong-liang, GUO Shi-hai, QI Yan, WANG Xin-lin
12
Mechanical alloying and subsequent annealing effects on evolution of microstructure and morphology of TiH2-Ni powders
ZHAO Xiang-yu, MA Li-qun, DING Yi, SHEN Xiao-dong
13
Structure and hydrogen storage performance of LaNi4.25Al0.75 alloy
CAO Da-li, CHEN De-min, LIU Yi, MA Lei, LÜ Man-qi, YANG Ke
14
Effect of Mn-doping on performance of Li3V2(PO4)3/C cathode material for
lithium ion batteries
ZHAI Jing, ZHAO Min-shou, WANG Dan-dan
15
Effects of calcination temperature on properties of Li2SiO3 for precursor of Li2FeSiO4
LI Xiang-qun, GUO Hua-jun, LI Li-ming, LI Xin-hai, WANG Zhi-xing, OU Hui, XIANG Kai-xiong
16
Hydrothermal synthesis, characterization and optical properties of La2Sn2O7:Eu3+ micro-octahedra
YANG Jin-yu, SU Yu-chang, LIU Xue-ying
17
Shape-controlled synthesis of novel precursor for fibrous Ni-Co alloy powders
ZHAN Jing, ZHOU Di-fei, ZHANG Chuan-fu
18
Electrochemical corrosion properties of Zr- and Ti-based
bulk metallic glasses
KOU Hong-chao, LI Yong, ZHANG Tie-bang, LI Jian, LI Jin-shan
19
Crystallization kinetics and corrosion behaviors of Mg61Cu28Gd11 and (Mg0.61Cu0.28Gd0.11)99.5Sb0.5 amorphous all
SUN Ying-di, LI Zi-quan, LIU Jin-song, YANG Ji-nian, CONG Meng-qi
20
Phase evolution of 17(Cu-10Ni)-(NiFe2O4-10NiO) cermet inert anode during aluminum electrolysis
LIU Jian-yuan, LI Zhi-you, TAO Yu-qiang, ZHANG Dou, ZHOU Ke-chao
21
Preparation and osteoinduction of active micro-arc oxidation films on Ti-3Zr-2Sn-3Mo-25Nb alloy
YU Sen, YU Zhen-tao, Gui WANG, HAN Jian-ye, MA Xi-qun, Matthew S. DARGUSCH
22
Catalytic graphitization of PAN-based carbon fibers with
electrodeposited Ni-Fe alloy
ZHOU Hai-hui, PENG Qi-ling, HUANG Zhen-hua, YU Qiang, CHEN Jin-hua, KUANG Ya-fei

Computational Materials Science and Numerical Mode

23
Formation and evolution characteristics of bcc phase during isothermal relaxation processes of supercooled liquid and amorphous metal Pb
ZHOU Li-li, LIU Rang-su, TIAN Ze-an, LIU Hai-rong,
HOU Zhao-yang, ZHU Xuan-min, LIU Quan-hui
24
Numerical simulation of intermediate phase growth in Ti/Al alternate foils
LIU Jiang-ping, LUO Liang-shun, SU Yan-qing, XU Yan-jing, LI Xin-zhong,
CHEN Rui-run, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi
25
Effect of atomic structure on migration characteristic and solute segregation of ordered domain interfaces formed in Ni75AlxV25−x
ZHANG Ming-yi, CHEN Zheng, WANG Yong-xin, MA Guang, LU Yan-li, FAN Xiao-li
26
Phase-field simulations of forced flow effect on
dendritic growth perpendicular to flow
WANG Zhi-ping, WANG Jun-wei, ZHU Chang-sheng, FENG Li, XIAO Rong-zhen
27
Alternative flat coil design for electromagnetic forming using FEM
M. AHMED, S. K. PANTHI, N. RAMAKRISHNAN, A. K. JHA,
A. H. YEGNESWARAN, R. DASGUPTA, S. AHMED

Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi

Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9