Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effect of temperature-induced phase transitions on bioleaching of chalcopyrite
Ke-xin CHANG, Yan-sheng ZHANG, Jia-ming ZHANG, Teng-fei LI, Jun WANG, Wen-qing QIN
2
Through-thickness inhomogeneity of precipitate distribution and pitting corrosion behavior of Al-Li alloy thick plate
Kuo ZHAO, Jian-hua LIU, Mei YU, Song-mei LI
3
Effect of precipitate evolution on corrosion behavior of friction stir welded joints of AA2060-T8 alloy
Qiang MENG, Yang LIU, Ju KANG, Rui-dong FU, Xiao-yan GUO, Yi-jun LI
4
Numerical simulation of hydrothermal mineralization associated with simplified chemical reactions in Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China
Yan-hong ZOU, Yao LIU, Yong PAN, Kuan-da YANG, Ta-gen DAI, Xian-cheng MAO, Jian-qing LAI, Hai-long TIAN
5
Recent progress in Mg-Li matrix composites
Yue-hua SUN, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Yan FENG, Ming YANG
6
Flotation and electrochemical behaviors of chalcopyrite and pyrite in the presence of N-propyl-N′-ethoxycarbonyl thiourea
Shuang-ke LI, Guo-hua GU, Guan-zhou QIU, Zhi-xiang CHEN
7
Comparative kinetic analysis of conventional and ultrasound-assisted leaching of scheelite by sodium carbonate
Jin-hong YANG, Li-hua HE, Xu-heng LIU, Wen-tao DING, Yun-feng SONG, Zhong-wei ZHAO
8
Bio-dissolution of pyrite by Phanerochaete chrysosporium
Hong-ying YANG, Qian LIU,, Guo-bao CHEN, Lin-lin TONG, Auwalu ALI
9
Rock-forming mechanism of Qingshanjiao intrusion in Dongguashan copper (gold) deposit, Tongling area, Anhui province, China
Zhong-fa LIU, Yong-jun SHAO, Han-tao WEI, Cheng WANG
10
Occurrence characteristics and enrichment regularity of indium in pyrite: A case study of Dachang tin ore-field
Yong-sheng CHENG
11
Petrogenesis of skarn in Shizhuyuan W-polymetallic deposit, southern Hunan, China:Constraints from petrology, mineralogy and geochemistry
Yong-sheng CHENG
12
Influence of sodium silicate on manganese electrodeposition in sulfate solution
Jian-rong XUE, Hong ZHONG, Shuai WANG, Chang-xin LI, Fang-fang WU
13
Synthesis of niobium borides by powder metallurgy methods usingNb2O5, B2O3 and Mg blends
?zge Balc?, Duygu A?ao?ullar?, M. Lütfi ?ve?o?lu, ?smail Duman
14
Electrochemical behavior of galena and jamesonite flotation in high alkaline pulp
Wei SUN, Chen SUN, Run-qing LIU, Xue-feng CAO, Hong-biao TAO
15
Preparation of Zr-doped CaTiO3 with enhanced charge separation efficiency and photocatalytic activity
Xiao-jun HUANG, Xin YAN, Hai-yan WU, Ying FANG, Ya-hong MIN, Wen-sheng LI, Shuang-yin WANG, Zhen-jun WU
16
Sulfur composition on surface ofchalcopyrite during its bioleaching at 50 °C
Shi-fa WU, Cong-ren YANG, Wen-qing QIN, Fen JIAO, Jun WANG, Yan-sheng ZHANG
17
Contribution of components from volume defect in natural pyrite andquartz to solution chemistry of flotation pulp
Yong-junXIAN, QiNIE, Shu-mingWEN, Yi-jieWANG
18
Hydrothermal synthesis of silver nanoparticles in Arabic gum aqueous solutions
Ying-fen LI, Wei-ping GAN, Jian ZHOU, Zhi-qiang LU, Chao YANG, Tian-tian GE
19
Geochemistry of intrusive rock in Dachang tin-polymetallic ore field, Guangxi, China: Implications for petrogenesis and geodynamics
Yong-sheng CHENG
20
Isothermal annealing of cold-rolled Al-Mn-Fe-Si alloy with different microchemistry states
Ke HUANG, Yan-jun LI, Knut MARTHINSEN
23条记录   当前第1/2页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号