Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Synthesis of ZIF-67 film in micro-arc oxidation anticorrosion coating on AZ31 magnesium alloy
Yong-hua CHEN, Liang WU, Wen-hui YAO, Yan-ning CHEN, Jia-hao WU, Yuan YUAN, Bin JIANG, Andrej ATRENS, Fu-sheng PAN
2
Role of unusual double-peak texture in significantly enhancing cold rolling formability of AZ31 magnesium alloy sheet
Xiu-zhu HAN, Li HU, Dong-yong JIA, Jia-ming CHEN, Tao ZHOU, Shu-yong JIANG, Zheng TIAN
3
Microstructure, mechanical and wear properties of AZ31/CoCrFeNi composites fabricated by friction stir processing
Wen WANG, Yuan FANG, Pai PENG, Zhi-juan ZHANG, Peng HAN, Ting ZHANG, Zhi-hao LIU, Xiao-hu GUAN, Zhi WANG, Ke QIAO, Kuai-she WANG
4
Microstructural evolution and mechanical properties of cooling medium assistant friction stir processed AZ31B Mg alloy
Nan XU, Zi-ke REN, Yue FAN, Bo-kun GU, Jun SHEN, Qi-ning SONG, Jian-hua ZHAO, Ye-feng BAO
5
Microstructure, mechanical properties and fretting corrosion wear behavior of biomedical ZK60 Mg alloy treated by laser shock peening
Gao-qi WANG, Shou-ren WANG, Xue-feng YANG, Dao-sheng WEN, Yu GUO
6
Removing Ti5Si3 phase in Ti alloy via desilication of upgraded titania slag using low-temperature alkali leaching
Zhao-wang DONG, Xue-yi GUO, Yang XIA, Pei-dong LIU, Jin-xi QIAO, Zhong-chen LI, Han-ning LIU
7
In vitro degradation, wear property and biocompatibility of nano-Y2O3-containing micro-arc oxidation coating on ZK60 alloy
Jun-xiu CHEN, Yang YANG, Iniobong P. ETIM, Li-li TAN, Ke YANG, R. D. K. MISRA, Jian-hua WANG, Xu-ping SU
8
Corrosion behavior of as-cast AZ91 magnesium alloy with VN particle additions in NaCl solution
Wei QIU, Ya-wen LI, Gang HUANG, Jian CHEN, Yan-jie REN, Wei-ying HUANG, Wei CHEN, Tang-qing WU, Mao-hai YAO, Ai-hu XIONG
9
Kinetics of extracting magnesium by reduction of prefabricated pellets with silicon-calcium alloy powder under relative vacuum
Jun-hua GUO, Ting-an ZHANG, Ji-biao HAN, Yao-song WANG
10
Effect of two-step increased temperature thermal rolling on anisotropy and stretch formability of AZ31 magnesium alloy sheets
Li-fei WANG, Xiao-huan PAN, Xing-xiao ZHU, Bin XING, Hua ZHANG, Li-wei LU, Hong-xia WANG, Wei-li CHENG, Maurizio VEDANI
11
Reinforcement effect of Mg-Al-Zn ternary IMC on MB8/2024 joints with Al/Zn/Cu/Zn multi-interlayer via ultrasonic-assisted brazing
Jie LI, Lei SHI, Yi-nan LI, Tao-shuai ZHOU, Zi-jing YU, Hong-chang ZHANG, Zi-long PENG, Shu-wen MIAO, Jian-guo GAO, Zhao-fang SU
12
Microstructure and properties of magnesium/steel dissimilar metals by interlayer assisted laser welding
Tao TAO, Jin-shui LIU, Dian-wu ZHOU, Hui-ming LI, Xin-yu WANG
13
Microstructure evolution and deformation mechanism of Mg-Zn-Gd sheet during Erichsen cupping test
Yong CHEN, Hong YAN, Dan WANG, Rong-shi CHEN
14
Efficient preparation of magnesium bicarbonate from magnesium sulfate solution and saponification-extraction for rare earth separation
Meng WANG, Xiao-wei HUANG, Chao XIA, Zong-yu FENG, Yang XU, De-liang MENG, Xin-lin PENG
15
Improvement of utilization efficiency of magnesite by (NH4)2SO4 roasting–water leaching process
Xiao-yi SHEN, Yan-xiang HUANG, Hong-mei SHAO, Yan LIU, Hui-min GU, Yu-chun ZHAI
16
Effect of volume fraction of 18R-LPSO phase on corrosion resistance of Mg-Zn-Y alloys
Guo-qiang XI, Yu MOU, Yan-long MA, Xu-han ZHAO, Ju XIONG, Kai MA, Jing-feng WANG
17
Constitutive relationship and characterization of fracture behavior for WE43 alloy under various stress states
Peng-fei WU, Chong ZHANG, Yan-shan LOU, Qiang CHEN, Hai-qing NING
18
Effect of Ca and rotation speed on microstructure and solidification parameters of AZ91 magnesium alloy produced by semi-solid casting through rotating container process
Saeed G. SHABESTARI, Ehsan GHANIABADI
19
Ductile fracture prediction of ZK61M high-strength magnesium alloy sheet during hot deformation process
Liu YANG, Yong-chuan DUAN,Ying-ping GUAN
20
Homogenization treatment of Mg-6Zn-3Sn (wt.%) alloy and its effects on microstructure and mechanical properties
Yan-hui LIU, Ming-long MA, Xing-gang LI, Yong-jun LI, Guo-liang SHI, Jia-wei YUAN, Kui ZHANG
616条记录   当前第1/31页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9