Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Environment-dependent phase stabilities of titanium hydrides: First-principles prediction
Chun-lei SHEN, Yi LIU, Yu-xiang GONG, Zheng-qing LIU, Yong JIANG, Can-hui XU, Xiao-song ZHOU, Xing-gui LONG
2
Purification of saturated LiNO3 solution using titanium phosphate ion-exchanger: Equilibrium study
V. I. IVANENKO, M. V. MASLOVA, P. E. EVSTROPOVA, L. G. GERASIMOVA
3
Antibacterial property of graphene quantum dots-modified TiO2 nanorods on titanium dental implant
Xiang-yu ZHANG, Shu-xin LU, Dong-mei HE, Mao-zhou CHAI, Zhuang-zhuang WU, Xiao-hong YAO, Yong-qiang YANG
4
Effect of gas pressure on microstructure and mechanical properties of TC11 titanium alloy during supersonic fine particle bombardment
Yong-li WU, Yi XIONG, Zheng-ge CHEN, Wei LIU, Xin ZHANG, Shu-bo WANG, Wei CAO
5
Numerical analysis of arc and molten pool behaviors in high speed tandem TIG welding of titanium tubes
Dong-sheng WU, Jiu-ling HUANG, Liang KONG, Xue-ming HUA, Min WANG, Hua LI, Shou-tian LIU
6
Development and characterizations of graded porous titanium scaffolds via selective laser melting for orthopedics applications
Ai-hua YU, Wei XU, Xin LU, Maryam TAMADDON, Bo-wen LIU, Shi-wei TIAN, Ce ZHANG, Muhammad Arif MUGHAL, Jia-zhen ZHANG, Chao-zong LIU
7
Ageing precipitation sequence and effect of ω and secondary α phases on tensile properties of metastable β Ti-6Cr-5Mo-5V-4Al alloy
Wei ZHOU, Chang WANG, Ji-xiong LIU, Si-yun LI, Hui-qun LIU
8
Removing Ti5Si3 phase in Ti alloy via desilication of upgraded titania slag using low-temperature alkali leaching
Zhao-wang DONG, Xue-yi GUO, Yang XIA, Pei-dong LIU, Jin-xi QIAO, Zhong-chen LI, Han-ning LIU
9
Application of aeromagnetic survey to mineral exploration of Jinping, Yunnan, China by using multirotor UAV
Jian-xin LIU, Hui-peng LIU, Rong LIU, Jian-qiang XUE, Yue-hua LI, Fang WANG
10
Multi-scale characterizations of microstructure and mechanical properties of Ti6242 alloy linear friction welded joint with post-welded heat treatment
Zong-yu DANG, Guo-liang QIN, Hong MA, Pei-hao GENG
11
Influence of α+β solution treatments on Ti65 ultrathin sheets: Silicide precipitation, mechanical behaviour and novel twinning system
Ding ZHAO, Jiang-kun FAN, Zhi-xin ZHANG, Jing WANG, Qing-jiang WANG, Zhi-yong CHEN, Bin TANG, Hong-chao KOU, Jin-shan LI
12
Biocompatibility and osteogenic activity of Zr-30Ta and Zr-25Ta-5Ti sintered alloys for dental and orthopedic implants
Yi-neng ZHANG, Hai-lin YANG, Akram Nasser JUAIM, Xiao-na CHEN, Chang LU, Ling ZOU, Yin-zhou WANG, Xiong-wen ZHOU
13
Effect of deformation degree on microstructure and mechanical properties evolution of TiBw/Ti60 composites during isothermal forging
Fang-zhou ZHANG, Bo WANG, Qing-hua CAO, Li ZHANG, Hao-yang ZHANG
14
Surface, mechanical, and in vitro corrosion properties of arc-deposited TiAlN ceramic coating on biomedical Ti6Al4V alloy
Mohamed HUSSEIN, Madhan KUMAR, Nestor ANKAH, Ahmed ABDELAAL
15
Thermo-physical simulation of deformation behavior and microstructure evolution for linear friction welding of near-β titanium alloy
Zhen-guo GUO, Tie-jun MA, Xia-wei YANG, Wen-ya LI, Jun TAO, Ju LI, Achilleas VAIRIS
16
Creep behavior and microstructure evolution of titanium matrix composites reinforced with TiB, TiC and Y2O3
Li-juan XU, Yun-fei ZHENG, Zhen-quan LIANG, Shi-wei HAN, Xiang XUE, Shu-long XIAO, Jing TIAN, Yu-yong CHEN
17
Research progress on microstructure evolution and hot processing maps of high strength β titanium alloys during hot deformation
Liang HUANG, Chang-min LI, Cheng-lin LI, Song-xiao HUI, Yang YU, Ming-jie ZHAO, Shi-qi GUO, Jian-jun LI
18
One-step production of high-strength titanium alloy by sintering titanium hydride powder from upgraded titania slag
Zhao-wang DONG, Yang XIA, Xue-yi GUO, Qing-hua TIAN, Han-ning LIU, Pei-dong LIU, Yu-bing CHEN
19
Lithium-ion diffusion path of tetragonal tungsten bronze (TTB) phase Nb18W16O93
Chao SHEN, Sai-nan JIANG, Cui-min DING, Wei-shun XUE, Ke-yu XIE
20
Diffusion bonding of Ti-6Al-4V titanium alloy powder and solid by hot isostatic pressing
Yi XIAO, Li-hui LANG, Wen-cai XU, De-xin ZHANG
296条记录   当前第1/15页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9